بررسی شکل رت ریج‌ها و ارتباط آن با التهاب در ضایعات مخاطی حفره‌ی دهان

  • آتوسا امین زاده Atousa Aminzadeh استادیار، بخش پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سیدمحمد رضوی Sayed Mohammad Razavi استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، بخش پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • ریحانه بطلانی Reyhaneh Botlani دانشجو، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رت ریج‌ها، گسترش‌های اپی‌تلیالی هستند که به بافت همبند زیرین در پوست و غشاهای مخاطی توسعه پیدا می‌کنند. امروزه با توجه به مهندسی تولید بافت، نحوه‌ی تشکیل و تنوع شکل آنها در بافت‌ها و ضایعات مختلف جلدی مورد توجه قرار گرفته است. لذا مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی شکل رت ریج‌ها در ضایعات دهانی به منظور عاملی در جهت کمک به تشخیص ضایعات و بررسی ارتباط شکل رت ریج با التهاب به منظور درک بهتر از نحوه‌ی تشکیل رت ریج‌ها انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع گذشته‌نگر بود و شکل رت ریج‌ها با میکروسکوپ نوری با درشت‌نمایی 100 × به دو صورت صاف یا هایپرپلاستیک بر روی 154 عدد لام در سه گروه ضایعات اپی‌تلیالی، مزانشیمی و پوستی- مخاطی بررسی شد. التهاب در ناحیه‌ی تماس بین اپی‌تلیوم و بافت همبند در پنج فیلد متوالی
 با بزرگ‌نمایی 400 بررسی گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری 2χ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفتند (α = 0/05).

يافته‌ها: در 87، 80 و 58 درصد از ضایعات، به ترتیب رت ریج هایپرپلاستیک دیده شد. شکل رت ریج، بین ضایعات پوستی- مخاطی با دو گروه دیگر اختلاف معنی‌داری داشت (p value < 0/001)، در حالی که بین دو گروه مزانشیمی و اپی‌تلیالی شکل رت ریج یکسان بود (p value > 0/05). در ضایعات واکنشی مزانشیمی، رت ریج هایپرپلاستیک بیشتر از سایر ضایعات مزانشیمی دیده شد، گرچه بین التهاب در شدت‌های مختلف، با هاپیرپلاستیک یا صاف بودن شکل رت ریج ارتباط آماری معنی‌داری دیده نشد (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد، رت ریج‌های ضایعات دهانی بیشتر به صورت هایپرپلاستیک دیده می‌شود، که با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، التهاب، دلیل هایپرپلاستیک بودن رت ریج‌ها نمی‌تواند باشد. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: مخاط دهان، التهاب، بافت‌شناسی، اپی‌تلیوم.

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Atousa Aminzadehآاز, Sayed Mohammad Razaviسر, Reyhaneh Botlaniرب. بررسی شکل رت ریج‌ها و ارتباط آن با التهاب در ضایعات مخاطی حفره‌ی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:313-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1354

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد