بررسی سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی

  • علیرضا عمرانی Alireza Omrani استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فاطمه ذبیحی Fatemeh Zabihi دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مینا صادقی Mina Sadeghi دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آگاهی از زمان صحیح درمان‌های ارتودنسی به ويژه برای دندان‌پزشکان عمومی که معمولاً نخستین حلقه از زنجیره‌ی درمانی بیماران هستند، امری ضروری است. چرا که برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های بیماران، درمان‌های ارتودنسی باید در زمان مناسب انجام گردد. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی انجام شد. 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع تصادفی پرسش‌نامه‌هایی مشتمل بر 24 سؤال، بین 100 نفر از دندان‌پزشکان شهر اصفهان جمع‌آوری شد. پرسش‌ها به چهار گروه دوره‌ی دندانی شیری، اوایل دوره‌ی دندانی مختلط، اواخر دوره‌ی دندانی مختلط و دوره‌ی دندانی دائمی تقسیم‌بندی گردید. میانگین اطلاعات به دست آمده به تفکیک دانشگاه محل تحصیل و دهه‌ی فراغت از تحصیل با استفاده از آزمون LSD (α = 0/05)، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نرمال بودن توزیع داده‌ها نیز با استفاده از آزمون کلموگروف– اسمیرنوف و کروسکال والیس بررسی شد (α = 0/05).

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان 14/37 (از 24 نمره) بود. همچنین اطلاعات دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل دهه‌ی 80 به بعد از همه بیشتر (میانگین نمره 15/26) و سپس فارغ‌التحصیلان دهه‌ی 70 (میانگین نمره  14/46) و در نهایت فارغ‌التحصیلان قبل از دهه‌ی 70 (میانگین نمره 13/40) بود. همچنین اطلاعات دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های دولتی با میانگین نمره‌ی 15/63، از همه بیشتر و سپس به ترتیب، فارغ‌التحصیلان دانشگاه اصفهان (میانگین نمره 15/27)، دانشگاه‌های آزاد (میانگین نمره 14/75) و دانشگاه‌های خارج از کشور (میانگین نمره 11/83) قرار داشتند که دارای اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر بودند.

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی دندان‌پزشکان، در حد متوسطی ارزیابی شد و بنابراین ارتقای سطح آگاهی آنان ضروری به نظر می‌رسد. 

کلید واژه‌ها: آگاهی، ارتودنسی، دندان‌پزشک عمومی.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Alireza Omraniعع, Fatemeh Zabihiفذ, Mina Sadeghiمص. بررسی سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:187-98. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1357

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد