بررسی تأثير روش‌های مختلف پرداخت سه نوع كامپوزيت متداول بر ميزان زاويه‌ی تماس آب مقطر

  • Mehrdad Barekatain مهرداد برکتین استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Parvin Mirzakocheki- Broujeni پروين ميرزاکوچکی بروجنی استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Dayan Aref دایان عارف متخصص ارتودنسی، تهران، ایران.
  • Mahboubeh Mirzakhani محبوبه میرزاخانی دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Milad Jahangirmoghadam میلاد جهانگیر مقدم دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: خاصیت مرطوب‌شوندگی، یکی از مهمترین خصوصیات سطحی جامدات است که رابطه‌ی معکوس با زاویه‌ی تماس مایع با سطح دارد. با توجه به این که پرداخت نهایی کامپوزیت‌های ترمیمی دندان‌پزشکی بر خصوصیات سطح و زاویه‌ی تماس و مرطوب‌شوندگی مؤثر است، پژوهش حاضر به تأثير روش‌هاي مختلف پرداخت سه نوع كامپوزيت متداول بر ميزان زاويه‌ی تماس آب مقطر پرداخته است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 45 دیسک از کامپوزیت‌های 350 Z، 100 Z، Micro Rod Fiber با قطر یک و ارتفاع نیم سانتی‌متر با فشردن ماده در یک دیسک دایره‌ای، بین دو بلوک شیشه‌ای آماده شد. تمام نمونه‌ها، چهل ثانیه کیور شدند. 1/3 نمونه‌های هر گروه بدون پرداخت، 3/1 با مولت و 3/1 با دیسک پرداخت شدند. پس از آماده‌سازی سطح به سه حالت فوق، یک قطره آب مقطر توسط سمپلر، روی سطح قرار داده شد و توسط دوربین دیجیتال، زاویه‌ی تماس ثبت گردید. برای اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس از نرم‌افزار CorelDRAW version X5 استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون Duncan و واريانس، تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

يافته‌ها: بین روش‌های مختلف پرداخت، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (p value < 0/001)، اما تفاوت بین سه نوع کامپوزیت، معنی‌دار نبود (p value > 0/05).

نتیجه‌گیری: بیشترین میانگین زاویه‌ی تماس، در گروه بدون پالیش و پس از آن در گروه پرداخت شده با دیسک مشاهده شد. صیقلی‌تر بودن سطح، باعث زاویه‌ی تماس بیشتر و در نتیجه مرطوب‌شوندگی کمتر سطح و دوام بالینی بیشتر بود.

کلید واژه‌ها: رزین‌های کامپوزیتی، مرطوب‌شوندگی، صیقل دندان.

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
مهرداد برکتینMB, پروين ميرزاکوچکی بروجنیPM- B, دایان عارفDA, محبوبه میرزاخانیMM, میلاد جهانگیر مقدمMJ. بررسی تأثير روش‌های مختلف پرداخت سه نوع كامپوزيت متداول بر ميزان زاويه‌ی تماس آب مقطر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 4جولای2022];:219-26. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1361

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد