بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده

  • Farshad Bajoghli فرشاد باجغلی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Abbas Fallah فلاح تفتی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
  • Shahrzad Sirous شهرزاد سیروس دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: پروتزهای متکی بر ایمپلنت، می‌توانند پیچ شونده یا سمان شونده باشند. استفاده از سمان‌های دائمی که در روکش‌ها به‌صورت متداول استفاده می‌شود، در پروتزهای متکی بر ایمپلنت توصیه نمی‌شود. این سمان‌ها بسیار قوی هستند و امکان جداسازی پروتز، به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با استفاده از سمان‌های موقت، نه تنها شکست‌های سمان دائم، حذف می‌شوند، بلکه پروتز در موارد نیاز، قابل جداسازی می‌باشد. هدف از اين مطالعه، بررسی تأثير مواد پركننده‌ی فضای پيچ و سمان در گیر روکش‌های ايمپلنت بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي، 5 اباتمنت زاویه‌دار (15 درجه) بر روي آنالوگ، پیچانده شده و 10 روکش برای هر يك از آنها ساخته شد. چهار ماده‌ی پرکننده، Coltosol، کامپوزیت رزین، نوار تفلون و سیلیکون، برای پر کردن حفره‌ی دسترسی استفاده گردید و یکی از اباتمنت‌ها خالی گذاشته شد (تنها پیچ آن پوشانده شد). دو سمان موقت (Temb Bond و Temp Bond NE) برای سمان روکش‌ها استفاده گردید. نیروی مورد نیاز برای جداسازی روکش‌ها با Universal testing machine با سرعت 5 میلی‌متر در دقیقه اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (α = 0/05).

يافته‌ها: در تمام نمونه‌ها، نيروي مورد نياز براي جدا كردن روکش‌هاي ريختگي از پایه‌ی ایمپلنت در گروه Temp Bond NE بالاتر و اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار بود (p value = 0/007). علاوه بر این، تفاوت میان مواد پرکننده‌ی حفره‌ی دسترسی از لحاظ آماری معنی‌دار بود (p value < 0/001). از این رو در هر گروه شامل Clotosol، گروه فاقد ماده‌ی پر کننده، کامپوزیت رزین، تفلون و سیلیکون تراکمی، با روند صعودی به ترتیب بالاترین میزان نیروی جداسازی را نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری: گیر روکش‌های متکی بر ايمپلنت، تحت تأثير انواع مواد پركننده، حفره‌های دسترسی و سمان‌هاي مورد استفاده می‌باشد.

کلید واژه‌ها: روکش، پایه‌ی ایمپلنت، گیر، سمان موقت.

مراجع

1. Misch CE. The implant quality scale: A clinical assessment of the health- disease continuum. Oral Health 1998; 88(7): 15-20, 23-5.
2. Misch CE. Contemporary implant dentistry. 3rd ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2008. p. 17.
3. Kokubo Y, Kano T, Tsumita M, Sakurai S, Itayama A, Fukushima S. Retention of zirconia coping on zirconia implants abutments cemented with provisional luting agents. J Oral Rehabil 2010; 37(1): 48-53.
4. Zarb GA, Schmitt A. The longitudinal clinical effectiveness of osseointegrated dental implants: the Toronto study. Part III: problems and complications encountered. J Prosthet Dent 1990; 64(2): 185-94.
5. Michalakis KX, Pissiotis AL, Hirayama H. Cement failure loads of 4 provisional luting agents used for the cementation of implant supported fixed partial dentures. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15(4): 545-9.
6. Akashia AE, Francischone CE, Tokutsune E, da Silva W Jr. Effect of different types of temporary cements on the tensile strength and marginal adaptation of crowns on implants. J Adhes Dent 2002; 4(4): 309-15.
7. Bernal G, Okamura M, Muñoz CA. The effect of abutment taper, length and cement type on esistance to dislodgement of cementretained, implant-supported restorations. J Prosthodont 2003; 12(2): 111-5.
8. Singer A, Serfaty V. Cement retained implant supported fixed partial dentures: A 6 month to 3 year follow-up. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11(5): 645-9.
9. Hebel KS, Gajjar RC. Cement retained versus screw-retained implant restorations: achieving optimal occlusion and esthetics in implant dentistry. J Prosthet Dent 1997; 77(1): 28-35.
10. Shillingburg HT, Sather DA. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed. Chicago, IL: Quintessence Pub; 1997. p. 313.
11. Cakan U, Gultekin P, Guncu MB, Canay S. Effect of screw access channel filling materials on uniaxial retentive force of cement-retained implant restorations. Aust Dent J 2014; 59(1): 65-9.
12. Howe L, Palmer P, Barrett V. Advanced restorative techniques. Br Dent J 1999; 187(11): 593-600.
13. Chu KM, Tredwin CJ, Setchell DJ, Hems E. Effect of screw hole filling on retention of implant crowns. Eur J Prosthodont Restor Dent 2005; 13(4): 154-8.
14. Kent DK, Koka S, Froeschle ML. Retention of cemented implant-supported restorations. J Prosthodont 1997; 6(3): 193-6.
15. Saboury A, Bamdadian T, Mahshid M. The effects of abutment screw access channel filling material and its amount on resistance to dislodgement of cement retained implant-supported crowns. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2010; 29(5): 352-7. [In Persian].
16. Koka S, Ewoldsen NO, Dana CL, Beatty MW. The effect of cementing agent and technique on the retention of a CeraOne gold cylinder: a pilot study. Implant Dent 1995; 4(1): 32-5.
17. Tabbakhian G, Nouri A. Effect of different temporary cements on retention of crowns cemented on one piece abutments with two different lengths. J Mashhad Dent Sch 2012; 36(3): 223-30. [In Persian].
18. Hafezeqoran A, Koodarian R, Seyedan K. The effect of abutment screw access channel filling material on resistance to dislodgement of cement retained implant supported crowns. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2009; 27(1): 13-7. [In Persian].
19. Emms M, Treswin CJ, Setchell DJ, Moles DR. The effects of abutment wall height, platform size, and screw access channel filling method on resistance to dislodgement of cement-retained, implant-supported restorations. J Prosthodont 2007; 16(1): 3-9.
20. Gillson TD, Myers GE. Clinical studies of dental cements. 3. Seven zinc oxide-eugenol cements used for temporarily cementing completed restorations. J Dent Res 1970; 49(1): 14-20.
21. Pan YH, Ramp LC, Lin CK, Liu PR. Retention and leakage of implant supported restorations luted with provisional cement: A pilot study. J Oral Rehabil 2007; 34(3): 206-12.
22. Bayindir F, Akyil MS, Bayindir YZ. Efeect of eugenol and Non-eugenol containing temporary cement on permanenet cement retention and microhardness of cured composite resin. Dent Mater J 2003; 22(4): 592-9.
23. Millstein PL, Nathanson D. Effect of eugenol and eugenol cements on cured composite resin. J Prosthet Dent 1983; 50(2): 211-5.
چاپ شده
2019-03-03
استناد به مقاله
1.
فرشاد باجغلیFB, فلاح تفتیAF, شهرزاد سیروسSS. بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 30می2020];:26-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1383

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد