بررسي پايايي و روايي پرسش‌نامه‌ی RMS Pictorial Scale در سنجش اضطراب كودكان در مقايسه با پرسش‌نامه‌های Facial Image Scale و Venham Picture Test

  • شهرزاد جوادی‌نژاد Shahrzad Javadinejad استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فاطمه سهیلی‌پور Fatemeh Soheilipour مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • پریناز جادری Parinaz Jaderi دندان‌پزشک، شیراز، ایران.
  • نادر نصر Nader Nasr دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: نحوه‌ی اندازه‌گيري اضطراب كودكان در زمان انجام اعمال دندان‌پزشكي، يكي از مشكلات حين درمان است. پرسش‌نامه‌های مختلفی برای ارزیابی اضطراب کودکان ارائه شده است که برخی از آنها به صورت تصویری بوده و کاربرد آن را برای کودکان تسهیل می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی روایی پرسش‌نامه‌ی تصویری جدید (RMS-PS Pictorial Scale) RMS و مقایسه‌ی آن با مقیاس‌های قدیمی‌تر VPT (Venham Picture Test) و FIS (Facial Image Scale) در سنجش اضطراب کودکان در اولین ملاقات با دندان‌پزشک می‌باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که در سال 1395 در شهر شیراز انجام شد، 10 کودک که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند. میزان اضطراب کودکان توسط پرسش‌نامه‌های RMS-PS، VPT و FIS سنجیده شد. برای بررسی پایایی آزمون‌ها، پرسش‌نامه‌ها با فاصله‌ی زمانی دو هفته‌ای در اختیار کودکان قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری t-test و همبستگی رگرسیون انجام شد (α = 0/05).

یافته ها: سن و جنسیت، تأثیری بر اضطراب کودکان نداشتند، اما در صورت وجود درد قبل از درمان، اضطراب به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد. پرسش‌نامه‌ی RMS، ارتباط متوسط (r = 0/622) و معنی‌دار (p value < 0/001) با پرسش‌نامه‌ی VPT و همچنین ارتباط خوب (r = 0/007) و معنی‌د‌ار (p value < 0/001) با پرسش‌نامه‌ی FIS داشت. ارتباط پرسش‌نامه‌های VPT و FIS نیز متوسط (r = 0/623) و معنی‌دار (p value < 0/001) بود.

نتیجه گیری: پپرسش‌نامه‌ی RMS، پایا نیست اما بررسی روایی همبستگی آن با پرسش‌نامه‌های FIS و VPT، نشان داد که پرسش‌نامه‌ی RMS از روایی قابل قبول برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان یک شاخص قابل قبول در جهت بررسی اضطراب کودکان استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: اضطراب، درمان دندان‌پزشکی، دندان‌پزشکی کودکان.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Shahrzad Javadinejadشج, Fatemeh Soheilipourفس, Parinaz Jaderiپج, Nader Nasrنن. بررسي پايايي و روايي پرسش‌نامه‌ی RMS Pictorial Scale در سنجش اضطراب كودكان در مقايسه با پرسش‌نامه‌های Facial Image Scale و Venham Picture Test. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:207-14. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1389

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد