بررسی میزان بیان نشانگر گلایپیکان-۳ در کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست

  • آزاده اندیشه تدبیر Azadeh Andisheh-Tadbir دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • الناز خسروی Elnaz Khosravi دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • راضیه زارع Razieh Zare استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: گلایپیکان-۳، یک پروتئین سطح سلولی عضوی از خانواده گلایپیکان است و به یک گروه از پروتئوگلیکان هپارین سولفات متعلق است که توسط گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول به غشای سلولی متصل می‌شود. گلایپیکان-۳، در تنظیم تکثیر سلولی و مورفوژنز، نقش دارد. با توجه به رفتار متفاوت کیست‌های ادنتوژنیک، هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بیان مارکر گلایپیکان-۳ در کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس و ادنتوژنیک کراتوسیست می‌باشد.

مواد و روش‌ها: ددر این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی از نوع گذشته‌نگر، تعداد ۶۰ نمونه شامل ۲۰ نمونه کیست رادیکولار، ۲۰ نمونه ادنتوژنیک کراتوسیست و ۲۰ نمونه کیست دنتی‌ژروس با روش ایمونوهیستوکمیستری برای مارکر گلایپیکان-3 مورد بررسی قرار گرفت.

يافته‌ها: دهر دو بیان غشایی و سیتوپلاسمیک گلایپیکان-3 مشاهده شد. بیان گلایپیکان-۳ در ۱۲مورد از۲۰ مورد
(60 درصد) از بافت‌های ادنتوژنیک کراتوسیست دیده شد. بیان گلایپیکان-۳ در هیچ یک از بافت‌های کیست دنتی‌ژروس و کیست رادیکولار دیده نشد.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، افزایش بیان گلایپیکان-۳ در ادنتوژنیک کراتوسیست تومور دیده شد که ممکن است با پاتوژنز، رفتار تهاجمی و عود بالای این ضایعات مرتبط باشد، اما برای تأیید این فرضیه، مطالعات بیشتری پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌ها: گلایپیکان-۳، کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست.

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Azadeh Andisheh-Tadbirآات, Elnaz Khosraviاخ, Razieh Zareرز. بررسی میزان بیان نشانگر گلایپیکان-۳ در کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:305-12. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1391

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد