بررسی رفتار نسخه‌نویسی دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی

  • مریم امیرچقماقی Maryam Amir Chaghmaghi مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • جواد سرآبادانی Javad Sarabadani مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • مجید شجاعی Majid Shojaei دندان‌پزشک، مشهد، ایران.
  • شیوا گل محمدزاده Shiva Gol Mohammadzadeh مرکز تحقیقات نانوفناوری، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • ژیلا طاهرزاده Zhila Taherzadeh مرکز تحقیقات دارو‌رسانی هدفمند، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • آلا قاضی Ala Ghazi مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: برای تسریع روند درمان و بهبودی بیمار و جهت پیشگیری از عواقب نامطلوب پزشکی، دندان‌پزشکان باید از خطاهای نسخه‌نویسی آگاه باشند. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی رفتار نسخه‌نویسی و اشکالات رایج نسخه‌نویسی در نسخ دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، تعداد 1108 نسخه مربوط به سازمان‌های بیمه‌ی تأمین اجتماعی و خدمات درمانی که از بهمن‌ماه 1394 تا خردادماه 1395 توسط دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی تجویز شده بودند، بررسی شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، لیستی مشتمل بر شکل دارو، نام دارو، دوز دارو، فاصله‌ی دوزها، روش تجویز، وجود تداخل دارویی بین اقلام دارویی در یک نسخه و تعداد اقلام هر نسخه تهیه شد. همچنین ناخوانا بودن نسخه، فقدان مهر، تاریخ يا امضاي پزشک در ليست اشتباهات مربوط به آن نسخه ثبت شد. جهت آنالیز آماری از آزمون‌های دقیق فیشر و کای‌اسکوئر استفاده گردید.

يافته‌ها: بیشترین خطاها در نسخ مورد بررسی، مربوط به شکل ناصحیح دارو (17/3 درصد)، روش تجویز دارو (10/9 درصد) و دوز ناصحیح داروها (10/4 درصد) بود. ميانگين اقلام تجويزي در هر نسخه، 2/36 قلم بود که در این میان آنتی‌بیوتیک‌ها (50/7 درصد) و سپس داروهای ضد درد و ضد التهاب (33/5 درصد) بیشترین داروی تجویزی توسط دندان‌پزشکان بودند.

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر، بیانگر عملكرد مناسب دندان‌پزشكان استان خراسان رضوی در مورد تعداد اقلام دارويي در هر نسخه بود، اما مقادير تجويز آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي ضد درد و ضد التهاب بسيار بالاتر از مقادير تجويز شده در ساير مطالعات مشابه خارج کشور بود. با توجه به درصد بالای خطا در نسخ بررسی شده، پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های درسی رشته‌ی دندان‌پزشکی و نیز در برنامه‌های مدون بازآموزی دندان‌پزشکان، بر اصول صحیح نسخه‌نویسی تأکید بیشتر گردد.

کلید واژه‌ها: خطا، رفتار نسخه‌نویسی، تجویز دارو، دندان‌پزشکی.

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Maryam Amir Chaghmaghiما, Javad Sarabadaniجس, Majid Shojaeiمش, Shiva Gol Mohammadzadehشگم, Zhila Taherzadehژط, Ala Ghaziآق. بررسی رفتار نسخه‌نویسی دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:294-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1392

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد