بررسی رابطه‌ی سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان

  • مهدی جعفرزاده Mehdi Jafarzadeh دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مهرناز زکی‌زاده Mehrnaz Zakizadeh دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته‌ي پژوهش‌هاي دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • الهام‌السادات بیننده Elham Sadat Binandeh دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر. کارشناس آمار، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • لیلا جزی Leila Jazi دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته‌ي پژوهش‌هاي دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • بهاره طحانی Bahareh Tahani استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده

مقدمه: افسردگی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جهان با شیوع بالا است و بار اجتماعی- اقتصادی بالایی بر جوامع تحمیل می‌کند. پوسیدگی دندان نیز یکی از شایع‌ترین اختلالات سلامت است که با فاکتورهای زیادی از جمله وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مشخصات دموگرافیک خانواده در ارتباط می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سطح افسردگی مادر و وقوع پوسیدگی در کودکان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی با نمونه‌گیری دو مرحله‌ای در یک مدرسه‌ی فوتبال و یک کلینیک دندان‌پزشکی در شهر اصفهان در تابستان سال 1396 انجام شده است. تعداد 90 کودک زیر 12 سال از لحاظ تعیین شاخص تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده شده یا نداشته و پر شده‌ی شیری dmft (decay, missing, filling teeth) و دایمی DMFT (Decay, Missing, Filling Teeth) معاینه شدند. مادران این کودکان، به پرسش‌نامه‌ی Beck جهت تعیین سطح افسردگی پاسخ دادند. ارتباط بین وضعیت پوسیدگی مادر و شاخص‌های پوسیدگی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مقایسه‌ی میانگین شاخص‌های dmft و DMFT بین گروه‌های مادران با سطح افسردگی مختلف، توسط آزمون آنالیز واریانس و پست هاک Tukey مقایسه شد (α = 0/05).

يافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره‌ی افسردگی مادران کل حجم نمونه، برابر با 2/41 ± 7/38 بود و میانگین و انحراف معیار dmft و DMFT به ترتیب  2/13 ± 2/89 و 1/03 ± 0/69 می‌باشد. با افزایش نمره و سطح افسردگی بیماران، dmft فرزاندان، به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. تنها مورد معنی‌دار در مقایسه‌ی dmft فرزاندان مادرانی بود که نمره‌ی 17-30 نسبت به گروه 0-10 داشتند، به نحوی که مادران با سطح افسردگی بالاتر، فرزندانی با dmft بیشتر داشتند.

نتیجه‌گیری: بین سطح افسردگی مادران و dmft و DMFT کودکان، رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت که این رابطه در مورد دندان‌های شیری قابل توجه‌تر می‌باشد. به علاوه مادران با سطح افسردگی بالاتر که نیاز به مشاوره و درمان روان‌شناختی در آنها حس می‌شود، کودکانی با dmft بالاتر داشتند.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی دندانی، افسردگی، مراقبت‌های بهداشتی، شاخص DMFT.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Mehdi Jafarzadehمج, Mehrnaz Zakizadehمز, Elham Sadat Binandehاب, Leila Jaziلج, Bahareh Tahaniبط. بررسی رابطه‌ی سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:199-06. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1393

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد