بررسی رابطه‌ی سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان

  • مهدی جعفرزاده دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مهرناز زکی‌زاده دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته‌ي پژوهش‌هاي دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • الهام‌السادات بیننده دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر. کارشناس آمار، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • لیلا جزی دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته‌ي پژوهش‌هاي دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • بهاره طحانی استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده

مقدمه: افسردگی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جهان با شیوع بالا است و بار اجتماعی- اقتصادی بالایی بر جوامع تحمیل می‌کند. پوسیدگی دندان نیز یکی از شایع‌ترین اختلالات سلامت است که با فاکتورهای زیادی از جمله وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مشخصات دموگرافیک خانواده در ارتباط می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سطح افسردگی مادر و وقوع پوسیدگی در کودکان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی با نمونه‌گیری دو مرحله‌ای در یک مدرسه‌ی فوتبال و یک کلینیک دندان‌پزشکی در شهر اصفهان در تابستان سال 1396 انجام شده است. تعداد 90 کودک زیر 12 سال از لحاظ تعیین شاخص تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده شده یا نداشته و پر شده‌ی شیری dmft (decay, missing, filling teeth) و دایمی DMFT (Decay, Missing, Filling Teeth) معاینه شدند. مادران این کودکان، به پرسش‌نامه‌ی Beck جهت تعیین سطح افسردگی پاسخ دادند. ارتباط بین وضعیت پوسیدگی مادر و شاخص‌های پوسیدگی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مقایسه‌ی میانگین شاخص‌های dmft و DMFT بین گروه‌های مادران با سطح افسردگی مختلف، توسط آزمون آنالیز واریانس و پست هاک Tukey مقایسه شد (α = 0/05).

يافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره‌ی افسردگی مادران کل حجم نمونه، برابر با 2/41 ± 7/38 بود و میانگین و انحراف معیار dmft و DMFT به ترتیب  2/13 ± 2/89 و 1/03 ± 0/69 می‌باشد. با افزایش نمره و سطح افسردگی بیماران، dmft فرزاندان، به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. تنها مورد معنی‌دار در مقایسه‌ی dmft فرزاندان مادرانی بود که نمره‌ی 17-30 نسبت به گروه 0-10 داشتند، به نحوی که مادران با سطح افسردگی بالاتر، فرزندانی با dmft بیشتر داشتند.

نتیجه‌گیری: بین سطح افسردگی مادران و dmft و DMFT کودکان، رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت که این رابطه در مورد دندان‌های شیری قابل توجه‌تر می‌باشد. به علاوه مادران با سطح افسردگی بالاتر که نیاز به مشاوره و درمان روان‌شناختی در آنها حس می‌شود، کودکانی با dmft بالاتر داشتند.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی دندانی، افسردگی، مراقبت‌های بهداشتی، شاخص DMFT.

مراجع

1. Nelson S, Lee W, Albert JM, Singer LT. Early maternal psychosocial factors are predictors for adolescent caries. J Dent Res 2012; 91(9): 859-64.
2. Costa FDS, Azevedo MS, Ardenghi TM, Pinheiro RT, Demarco FF, Goettems ML. Do maternal depression and anxiety influence children's oral health-related quality of life? Community Dent Oral Epidemiol 2017; 4 5(5): 398-406.
3. da Silva AN, Mendonça MH, Vettore MV. The association between low‐socioeconomic status mother’s Sense of Coherence and their child’s utilization of dental care. Community Dent Oral Epidemiol 2011; 39(2): 115-26.
4. Anil S, Anand PS. Early childhood caries: prevalence, risk factors, and prevention. Front Pediatr 2017; 5: 157.
5. Hooley M, Skouteris H, Boganin C, Satur J, Kilpatrick N. Parental influence and the development of dental caries in children aged 0-6 years: a systematic review of the literature. J Dent 2012; 40(11): 873-85.
6. Avila WM, Pordeus IA, Paiva SM, Martins CC. Breast and bottle feeding as risk factors for dental caries: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2015; 10(11): e0142922.
7. Seow WK, Clifford H, Battistutta D, Morawska A, Holcombe T. Case-control study of early childhood caries in Australia. Caries Res 2009; 43(1): 25-35.
8. Fernández MR, Goettems ML, Ardenghi TM, Demarco FF, Correa MB. The role of school social environment on dental caries experience in 8-to 12-year-old Brazilian children: a multilevel analysis. Caries Res 2015; 49(5): 548-56.
9. Al-Jewair TS, Leake JL. The prevalence and risks of early childhood caries (ECC) in Toronto, Canada. J Contemp Dent Pract 2010; 11(5): 1-9.
10. Maneze D, Salamonson Y, Poudel C, DiGiacomo M, Everett B, Davidson PM. Health-seeking behaviors of Filipino migrants in Australia: The influence of persisting acculturative stress and depression. J Immigrant Minor Health 2016; 18(4): 779-86.
11. Anttila S, Knuuttila M, Ylöstalo P, Joukamaa M. Symptoms of depression and anxiety in relation to dental health behavior and self‐perceived dental treatment need. Eur J Oral Sci 2006; 114(2): 109-14.
12. dos Santos Pinto G, de Ávila Quevedo L, Correa MB, Azevedo MS, Goettems ML, Pinheiro RT, et al. Maternal depression increases childhood dental caries: a cohort study in Brazil. Caries Res 2017; 51(1): 17-25.
13. Anagnostopoulos F, Buchanan H, Frousiounioti S, Niakas D, Potamianos G. Self-efficacy and oral hygiene beliefs about toothbrushing in dental patients: a model-guided study. Behavior Med 2011; 37(4): 132-9.
14. de Paula JS, Leite ICG, de Almeida AB, Ambrosano GMB, Mialhe FL. The impact of socioenvironmental characteristics on domains of oral health-related quality of life in Brazilian schoolchildren. BMC Oral Health 2013; 13: 10.
15. Okada M, Kawamura M, Kaihara Y, Matsuzaki Y, Kuwahara S, Ishidori H, et al. Influence of parents' oral health behaviour on oral health status of their school children: an exploratory study employing a causal modelling technique. Int J Paediatr Dent 2002; 12(2): 101-8.
16. Srilatha A, Doshi D, Reddy MP, Kulkarni S, Reddy BS. Self-reported behavioral and emotional difficulties in relation to dentition status among school going children of Dilsukhnagar, Hyderabad, India. J Indian Soc Pedodont Prevent Dent 2016; 34(2): 128-33.
17. D'Alessandro G, Cremonesi I, Alkhamis N, Piana G. Correlation between oral health in disabled children and depressive symptoms in their mothers. Eur J Paediatr Dent 2014; 15(3): 303-8.
18. LaValle PS, Glaros A, Bohaty B, McCunniff M. The effect of parental stress on the oral health of children. J Clin Psychol Med Set 2000; 7(4): 197-201.
19. Menon I, Nagarajappa R, Ramesh G, Tak M. Parental stress as a predictor of early childhood caries among preschool children in India. Int J Paediatr Dent 2013; 23(3): 160-5.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
جعفرزادهم, زکی‌زادهم, بینندها, جزیل, طحانیب. بررسی رابطه‌ی سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 22فوریه2019];:199-06. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1393

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'