مقايسه‌ی تأثیر موفقیت روش انفیلتراسیون توسط آرتیکایین با بلاک عصب آلوئولار تحتانی توسط لیدوکایین در بی‌حسی مولرهای اول دائمی مندیبل در کودکان 8 تا 11 سال

  • Neda Ahmadi Ruzbahani ندا احمدی روزبهانی گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (واحد خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Davood Ghasemi داوود قاسمی گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (واحد خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Leilasadat Tabatabaee لیلاسادات طباطبائی راد گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (واحد خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از مهم‌ترین مسائل در درمان دندان‌پزشکی کودکان، کنترل درد در حین درمان می‌باشد. تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی به عنوان تزریق مرسوم در بی‌حسی مولرهای دائمی فک پایین دارای محدودیت‌هایی است. همین امر سبب می‌شود ضرورت یک تزریق جایگزین احساس گردد. یکی از روش‌های پیشنهادی، تزریق انفیلتراسیون است.

هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میزان موفقیت روش انفیلتراسیون توسط آرتیکایین با بلاک عصب آلوئولار تحتانی توسط لیدوکایین در بی‌حسی مولرهای اول دائمی مندیبل در کودکان 8-11 ساله بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی از نوع تصادفی، بر روی 42 کودک 8-11 ساله‌ی نیازمند ترمیم مولرهای اول دائمی فک پایین به صورت دوطرفه صورت گرفت و تزریق بلاک یا انفیلتره به صورت تصادفی انجام شد. سپس رفتار بیمار در دو مرحله‌ی تزریق بی‌حسی و حین ترمیم دندان بر اساس معیار SEM (Sounds, Eyes, and Motor) ثبت و جهت مقایسه‌ی SEM در دو طرف از آزمون ویلکاکسون و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 20 استفاده شد. همچنین (p value < 0/05) معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافتهها: یافته‌های مطالعه نشان داد که در حین تزریق بی‌حسی انفیلتراسیون آرتیکایین، هر سه معیار SEM نسبت به تزریق بلاک با لیدوکایین، کاهش معنی‌داری نشان داد (p value > 0/05) و همچنین بین کارایی دو روش حین ترمیم دندان، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (p value < 0/05).

نتیجهگیری: به نظر می‌رسد تزریق انفیلتراسیون آرتیکایین می‌تواند به اندازه‌ی تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی با لیدوکایین، در بی‌حسی اولین مولر دائمی فک پایین مؤثر باشد.

کلید واژهها: آرتیکایین، انفیلتراسیون، عصب اینفراآلوئولار، لیدوکایین 

مراجع

1. Casamassimo PS, Fields HW, McTigue DJ. Pediatric dentistry: infancy through adolescence. 5th ed. New York, NY: Elsevier Health Sciences; 2013. P. 55, 92, 99, 435.
2. Malamed SF. Hand book of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Mosby; 2013.
3. Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Efficacy of articaine: A new amide local anesthetic. J Am Dent Assoc 2007; 131(5): 635-42.
4. Becker DE, Reed KL. Essentials of local anesthetic pharmacology. Anesth Prog 2006; 53(3): 98-109.
5. Paxton K, Thome DE. Efficacy of articaine formulations: Quantitative reviews. Dent Clin North Am 2010; 54(4): 643-53.
6. Berde CB, Strichartz GR. Local anesthesia. In: Miller RD. editor. Miller's anesthesia. 6th ed. London, UK: Churchill Livingstone; 2005. p. 573-603.
7. Oertel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokinet 1997; 33(6): 417-25.
8. Dean JA, Avery DR, McDonald RE. McDonald and Avery dentistry for the child and adolescent. 9th ed. New York, NY: Elsevier Health Sciences 2010. p. 242-9.
9. Oulis CJ, Vadiakas GP, Vasilopoulou A. The effectiveness of mandibular infiltration compared to mandibular block anesthesia in treating primary molars in children. Pediatr Dent 1996; 18(4): 301-5.
10. Zafarmand A, Aghaeepoor N, Amiri Tehrani N. Effectiveness of mandibular infiltration compared with mandibular block technique in second primary molar pulpotomy. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2004: 22(3); 470-7. [In Persian].
11. Hawkins JM, Moore PA. Local anesthesia: advances in agents and techniques. Dent Clin North Am 2002; 46(4): 719-32.
12. Wright GZ, Stigers JI. Non pharmacologic management of children’s behaviors. In: McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Editors. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. St. Louis: Mosby Co; 2011. p. 31.
13. Sharaf AA. Evaluation of mandibular infiltration versus block anesthesia in pediatric dentistry. ASDC J Dent Child 1997; 64(4): 276-81.
14. Ghasemi D, Amadi N, Hajiahmadi M, Jabarifar E. Comparison of the efficacy of two anesthetic techniques of mandibular primary first molar: A randomized clinical trial. Dent Res J (Isfahan) 2013; 10(5): 620-3
15. Donohue D, Garcia-Godoy F, King D, Bainwell G. Evaluation of mandibular infiltration versus block anesthesia in pediatric dentistry. ASDC J Dent Child 1993; 60(2): 104-6.
16. Maniglia-ferreira C, Almeida-Gomes F, Carvalho-Sousa B, Barbosa AV, Lins CC, Souza FD, et al. Clinical evaluation of the use of three anesthetics in endodontics. Acta Odontol Latinoam 2009; 22(1): 21-6.
17. MC Entire M, Nusstein J, Drum M, Reader A, Beck M. Anesthetic efficacy of 4% Articaine with 1:100,000 epinephrine versus 4% articaine with 1:200,000 epinephrine as a primary buccal infiltration in the mandibular first molar. J Endod 2011; 37(4): 450-4.
18. Hargreaves KM, Cohen S. Pathway of the pulp. 10th ed. St Louis: Mosby; 2010. p. 697.
19. O'Bryan D. How to give a Painless injection. 2012. [Online]. [2017 Jan 12]; Available from: URL: http://www.speareducation.com/spear-review/2012/08/how-to-give-a-painless-injection-part-i.
20. Wright GZ, Weinberger SJ, Marti R, Plotzke O. The effectiveness of infiltration anesthesia in the mandibular primary molar region. Pediatr Dent 1991; 13(5): 278-83.
21. Ram D, Peretz B. Reaction of children to maxillary infiltration and mandibular block injection. Paediatr Dent 2001; 23(4): 343-6.
22. Jones CM, Heidmann J, Gerrish AC. Children’s rating of dental injection and treatment pain, and the influence of the time taken to administer the injection. Int J Paediatr Dent 1995; 5(2): 81-5.
23. Yassen GH. Evaluation of mandibular infiltration versus mandibular block anaesthesia in treating primary canines in children. Int J Pediatr Dent 2010; 20(1): 43-9.
24. Rajput F, Katpar SH, Shaikh MI, Khatoon S. Evaluation of anesthetic efficacy of 4% articaine as buccal infiltration vs 2% lidocaine as IANB in the mandibular 1st molar with irreversible pulpitis. Pakistan Oral & Dental Journal 2015; 35(1): 125-8.
25. Huang YD, Xia H, Li XD, Yang XZ, Pei ZQ, Xia X. A [Comparison of clinical anesthetic efficacy of articaine infiltration and lidocaine blocking for microport extraction of impacted mandibular molar]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2011; 29(3): 268-71. [In Chinese].
26. Abdullah WA, Khalil H, Sheta S. Articaine (4%) buccal infiltration versus lidocaine (2%) inferior alveolar nerve block for mandibular teeth extraction in patient on warfarin treatment. J Anesth Clin Res 2014; 5(8): 1-4
27. Haghgoo R, Vahid Golpayegani M. Comparison of effectiveness infiltration with block in anaesthetizing mandibular primary molar in children aged 6-9 years old. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2004; 22(3): 416-24. [In Persian].
چاپ شده
2019-02-26
استناد به مقاله
1.
ندا احمدی روزبهانیNAR, داوود قاسمیDG, لیلاسادات طباطبائی رادLT. مقايسه‌ی تأثیر موفقیت روش انفیلتراسیون توسط آرتیکایین با بلاک عصب آلوئولار تحتانی توسط لیدوکایین در بی‌حسی مولرهای اول دائمی مندیبل در کودکان 8 تا 11 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26فوریه2019 [ارجاع شده 31می2020];:17-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1398

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد