بررسی شیوع ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن شهر قم

  • بابک آفرین‌زاده Babak Afarinzadeh دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • فائزه کبیری Faezeh Kabiri دکترای تخصصی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • حامد صفری Hamed Safari گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • مریم طبیبی Maryam Tabibi دکترای تخصصی، گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: پریودنتیت، بیماری التهابی بافت‌های حمایت کننده‌ی دندان است که توسط میکروارگانیسم‌ها ایجاد شده که در نتیجه‌ی فعالیت آنها، لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئولار، تخریب و تحلیل لثه ایجاد می‌شود. در طی سال‌های اخیر، شواهدی از هرپس ویروس انسانی با بیماری‌های پریودنتال به دست آمده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حضور ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن در شهر قم می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در مجموع 92 نفر از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مراجعه کننده به درمانگاه‌های حکیم و علی‌بن‌ابی‌طالب قم در سال 1395-1396 به عنوان نمونه تحت مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از تکنیک Real-Time PCR نمونه‌ی بیماران از لحاظ آلودگی به ویروس HSV-1 بررسی شد و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20، از لحاظ بررسی ارتباط بین سن، جنسیت، حدت پریودنتیت مزمن و شیوع ویروس HSV-1 مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی‌داری، 0/05 در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: از مجموع بیماران پریودنتیت مزمن مورد بررسی، 3 مورد ویروس HSV-1 مشاهده گردید که میزان شیوع، 3/3 درصد را نشان داد. ارتباط معنی‌داری بین بیماری پریودنتیت مزمن، سن و جنسیت افراد با ویروس HSV-1 مشاهده نگردید.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد، روش‌های غربال‌گری و تشخیص ویروس HSV-1 دقیق‌تر، مطالعات بیشتر و نمونه‌گیری در حجم بزرگ‌تر جهت روشن شدن نقش ویروس HSV-1 در ابتلا به پریودنتیت مزمن توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: پریودنتیت مزمن، هرپس ویروس تیپ 1، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز.

چاپ شده
2018-09-23
استناد به مقاله
1.
Babak Afarinzadehبآ, Faezeh Kabiriفک, Hamed Safariحص, Maryam Tabibiمط. بررسی شیوع ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن شهر قم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:359-65. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1399

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد