بررسی شیوع ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن شهر قم

  • بابک آفرین‌زاده Babak Afarinzadeh دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • فائزه کبیری Faezeh Kabiri دکترای تخصصی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • حامد صفری Hamed Safari گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • مریم طبیبی Maryam Tabibi دکترای تخصصی، گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: پریودنتیت، بیماری التهابی بافت‌های حمایت کننده‌ی دندان است که توسط میکروارگانیسم‌ها ایجاد شده که در نتیجه‌ی فعالیت آنها، لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئولار، تخریب و تحلیل لثه ایجاد می‌شود. در طی سال‌های اخیر، شواهدی از هرپس ویروس انسانی با بیماری‌های پریودنتال به دست آمده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حضور ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن در شهر قم می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در مجموع 92 نفر از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مراجعه کننده به درمانگاه‌های حکیم و علی‌بن‌ابی‌طالب قم در سال 1395-1396 به عنوان نمونه تحت مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از تکنیک Real-Time PCR نمونه‌ی بیماران از لحاظ آلودگی به ویروس HSV-1 بررسی شد و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20، از لحاظ بررسی ارتباط بین سن، جنسیت، حدت پریودنتیت مزمن و شیوع ویروس HSV-1 مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی‌داری، 0/05 در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: از مجموع بیماران پریودنتیت مزمن مورد بررسی، 3 مورد ویروس HSV-1 مشاهده گردید که میزان شیوع، 3/3 درصد را نشان داد. ارتباط معنی‌داری بین بیماری پریودنتیت مزمن، سن و جنسیت افراد با ویروس HSV-1 مشاهده نگردید.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد، روش‌های غربال‌گری و تشخیص ویروس HSV-1 دقیق‌تر، مطالعات بیشتر و نمونه‌گیری در حجم بزرگ‌تر جهت روشن شدن نقش ویروس HSV-1 در ابتلا به پریودنتیت مزمن توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: پریودنتیت مزمن، هرپس ویروس تیپ 1، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز.

مراجع

1. Loesche WJ, Grossman NS. Periodontal disease as a specific, albeit chronic, infection: diagnosis and treatment. Clin Microbiol Rev 2001; 14(4): 727-52.
2. Dawson DR, Wang C, Danaher RJ, Lin Y, Kryscio RJ, Jacob RJ, et al. Real-time polymerase chain reaction to determine the prevalence and copy number of epstein-barr virus and cytomegalovirus DNA in subgingival plaque at individual healthy and periodontal disease sites. J Periodontol 2009; 80(7): 1133-40.
3. Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet 2005; 366(9499): 1809-20.
4. Petrović SM, Zelić K, Milasin J, Popović B, Pucar A, Zelić O. Detection of herpes simplex virus type 1 in gingival crevicular fluid of gingival sulcus/periodontal pocket using polymerase chain reaction. Srp Arh Celok Lek 2014; 142(5-6): 296-300.
5. Das S, Krithiga GSP, Gopalakrishnan S. Detection of human herpes viruses in patients with chronic and aggressive periodontitis and relationship between viruses and clinical parameters. J Oral Maxillofac Pathol 2012; 16(2): 203-9.
6. Botero JE, Parra B, Jaramillo A, Contreras A. Subgingival human cytomegalovirus correlates with increased clinical periodontal parameters and bacterial coinfection in periodontitis. J Periodontol 2007; 78(12): 2303-10.
7. Pawar BR, Tejnani AH, Marawar PP, Mani AM. Herpes virus: A key missing piece of the periodontopathogenic jigsaw puzzle. Chron Young Sci 2012; 3(4): 245-9.
8. Contreras A, Nowzari H, Slots J. Herpesviruses in periodontal pocket and gingival tissue specimens. Oral Microbiol Immunol 2000; 15(1): 15-8.
9. Contreras A, Slots J. Herpesviruses in human periodontal disease. J Periodontal Res 2000; 35(1): 3-16.
10. Kazi MM, Bharadwaj R, Bhat K, Happy D. Association of herpes viruses with mild, moderate and severe chronic periodontitis. J Clin Diagn Res 2015; 9(7): DC05-8.
11. Gonzalez-Reyes M, Garza-Enriquez M, Torres-Lopez E, Ruiz-Ramos RV, Cabral-Romero C, de La Garza-Ramos MA. Identification of Herpes virus in patients with chronic periodontitis from Northeastern Mexico. African Journal of Microbiology Research 2013: 7(49): 5582-6.
12. Bilichodmath S, Mangalekar SB, Sharma DC, Prabhakar AK, Reddy SB, Kalburgi NB, et al. Herpesviruses in chronic and aggressive periodontitis patients in an Indian population. J Oral Sci 2009; 51(1): 79-86.
13. Stein JM, Said Yekta S, Kleines M, Ok D, Kasaj A, Reichert S, et al. Failure to detect an association between aggressive periodontitis and the prevalence of herpesviruses. J Clin Periodontol 2013; 40(1): 1-7.
چاپ شده
2018-09-23
استناد به مقاله
1.
Babak Afarinzadehبآ, Faezeh Kabiriفک, Hamed Safariحص, Maryam Tabibiمط. بررسی شیوع ویروس HSV-1 در پاکت پریودنتال افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن شهر قم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2018 [ارجاع شده 12جولای2020];:359-65. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1399

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد