مقایسه‌ی شیوع بیماری پریودنتال بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم

  • مائده رضایی Maedeh Rezaei دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • فاطمه رشیدی میبدی Fatemeh Rashidi Meibodi گروه بیماري‌هاي دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • عاطفه آخانی Atefeh Akhani دکترای تخصصی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شیرین زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • ماندانا رشیدی میبدی Mandana Rashidi Meibodi گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی شیوع بیماری پریودنتال بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع مقطعی، بر روی 86 زن (43 زن نابارور و 43 زن سالم) 20 تا 35 ساله در شهر تهران انجام شد. یک پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته، جهت جمع‌آوری اطلاعات پایه و بالینی افراد مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و دو گروه از نظر نمایه‌ی توده‌ی بدنی و سطح قند خون همسان شدند. شاخص‌های بیماری پریودنتال، شامل عمق پروبینگ کلینیکی، خون‌ریزی در حین پروبینگ، میزان از دست رفتن چسبندگی کلینیکی و شاخص لثه‌ای با استفاده از روش‌های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه‌ی متغیرهای کمی در دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل و متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون کای‌دو، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و سطح معنی‌داری، 0/05 p value < در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: میانگین کلیه‌ی شاخص‌های پریودنتال در گـــروه مــورد، به شکل معنی‌داری بالاتر از گروه شاهـــد بود
(0/001 > p value). علاوه بر این مقایسه‌ی شیوع ژنژیویت و پریودنتیت بین گروه مورد و شاهد، نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم از نظر شیوع پریودنتیت وجود داشت (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که شیوع بیماری پریودنتیت در زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص، بالاتر از زنان سالم بود. اگرچه، تفاوت معنی‌داری در شیوع ژنژیویت بین دو گروه وجود نداشت.

کلید واژه‌ها: ناباروری با علت نامشخص، بیماری پریودنتال، پریودنتیت، ژنژیویت.

چاپ شده
2018-09-24
استناد به مقاله
1.
Maedeh Rezaeiمر, Fatemeh Rashidi Meibodiفرم, Atefeh Akhaniعآ, Shirin Zahra Farhadشزف, Mandana Rashidi Meibodiمرم. مقایسه‌ی شیوع بیماری پریودنتال بین زنان مبتلا به ناباروری با علت نامشخص و زنان سالم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24سپتامبر2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:366-73. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1402

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد