شیوع و موقعیت دندان‌های اضافه در کلاس‌های مختلف مال‌اکلوژن در بین بیماران ارتودنسی

  • زهرا رضوی روحانی Zahra Razavi Rouhani گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
  • محمدحسین رازقی‌نژاد Mohammad Hossein Razeghinejad گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
  • علی رضوی روحانی Ali Razavi Rouhani دکترای تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • اسماعیل دادگر Esmaeel Dadgar دکترای تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: هايپردونشيا يا دندان اضافه، ممکن است با عوارض جانبی مختلفی در دندان‌ها، اکلوژن و زیبایی ایجاد کند. هدف از این مطالعه، بررسی شيوع و موقعيت دندان‌های اضافی در انواع مختلف مال‌اکلوژن در بيماران ارتودنسی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی گذشته‌نگر، تعداد 102 بیمار (زن و مرد) دارای دندان اضافه، مراجعه‌کننده به مطب خصوصی در طی سال‌های 1387 تا 1395، که برای انجام معاینه‌ی مرسوم دندان‌پزشکی، مشاوره یا انجام درمان‌های ارتودنسی مراجعه کرده بودند، شناسایی گردید. دندان‌های اضافی از نظر حضور، تعداد، شکل، موقعیت (فک بالا یا پایین) با استفاده از عکس‌های رادیوگرافی پانورامیک، شناسایی و ثبت شدند. وضعیت مال‌اکلوژن بیماران نیز بر اساس روابط مولری، به کلاس I، II و III طبقه‌بندی شد و در چک‌لیست مربوطه ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20، با استفاده از آزمون آماری کای‌اسکوئر تجزیه و تحلیل و سطح معنی‌داری، 0/05 در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: شیوع دندان‌های اضافه در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بود (0/036 = p value). همچنین در فک بالا نیز بیشتر از فک پایین بود (0/001 > p value). شیوع دندان‌های اضافه بین کلاس‌های مختلف مال‌اکلوژن (I، II و III) تفاوت معنی‌داری نداشت. کراودینگ دندانی، 22/5 درصد، نهفتگی دندان‌های دائمی،21/6 درصد، مالپوزیشن دندان‌های مجاور دندان اضافه، 5/9 درصد، بیشترین اختلالات همراه با دندان اضافه را داشتند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نسبتاً با آنچه در مطالعات مختلف آمده است همخوانی داشت و تفاوت‌های اندک موجود ممکن است به علت فاکتورهای نژادی و محیطی باشد. دندان اضافه در بیماران ارتودنتیک مورد بررسی، از شیوع نسبتاً پایینی برخوردار می‌باشد. شیوع دندان اضافه در مردان و در فک پایین بیشتر بود و شیوع دندان اضافه با اکلوژن بیماران، ارتباطی نداشت.

کلید واژه‌ها: دندان اضافی، مال‌اکلوژن، شیوع، موقعیت.

مراجع

1. Kapdan A, Kustarci A, Buldur B, Arslan D, Kapdan A. Dental anomalies in the primary dentition of Turkish children. Eur J Dent 2012; 6(2): 178-83.
2. Yusof WZ. Non-syndrome multiple supernumerary teeth: literature review. J Can Dent Assoc 1990; 56(2): 147-9.
3. Akgun OM, Sabuncuoglu F, Altug A, Altun C. Non-syndrome patient with bilateral supernumerary teeth: Case report and 9-year follow-up. Eur J Dent 2013; 7(1): 123-6.
4. Hegde SV, Munshi AK. Late development of supernumerary teeth in the premolar region: a case report. Quintessence Int 1996; 27(7): 479-81.
5. Mason C, Rule DC, Hopper C. Multiple supernumeraries: the importance of clinical and radiographic follow-up. Dentomaxillofac Radiol 1996; 25(2): 109-13.
6. Patil S, Pachori Y, Kaswan S, Khandelwal S, Likhyani L, Maheshwari S. Frequency of mesiodens in the pediatric population in North India: A radiographic study. J Clin Exp Dent 2013; 5(5): e223-6.
7. Shetty R, Sandler PJ. Keeping your eye on the ball. Dent Update 2004; 31(7): 398-402.
8. Batra P, Duggal R, Parkash H. Non-syndromic multiple supernumerary teeth transmitted as an autosomal dominant trait. J Oral Pathol Med 2005; 34(10): 621-5.
9. Basdra EK, Kiokpasoglou M, Stellzig A. The Class II Division 2 craniofacial type is associated with numerous congenital tooth anomalies. Eur J Orthod 2000; 22(5): 529-35.
10. Pedreira FR, de Carli ML, Pedreira Rdo P, Ramos Pde S, Pedreira MR, Robazza CR, et al. Association between dental anomalies and malocclusion in Brazilian orthodontic patients. J Oral Sci 2016; 58(1): 75-81.
11. Gunduz K, Avsever H, Orhan K, Canitezer G, Acikgoz A, Oz U, et al. A multi-centre evaluation of multiple supernumerary premolar prevalence. Aust Orthod J 2015; 31(2): 149-56.
12. Vahid-Dastjerdi E, Borzabadi-Farahani A, Mahdian M, Amini N. Supernumerary teeth amongst Iranian orthodontic patients. A retrospective radiographic and clinical survey. Acta Odontol Scand 2011; 69(2): 125-8.
13. Razeghinejad MH, Razavi Rohani Z. Assessment of prevalence of hypodontia and associated group of malocclusion in Azerbaijan population: A prospective study. Urmia Univ Med Sci 2016: 27(2): 114-22. [In Persian].
14. Saberi EA, Ebrahimipour S. Evaluation of developmental dental anomalies in digital panoramic radiographs in Southeast Iranian Population. J Int Soc Prev Community Dent 2016; 6(4): 291-5.
15. Shokri A, Poorolajal J, Khajeh S, Faramarzi F, Kahnamoui HM. Prevalence of dental anomalies among 7- to 35-year-old people in Hamadan, Iran in 2012-2013 as observed using panoramic radiographs. Imaging Sci Dent 2014; 44(1): 7-13.
16. Amini F, Rakhshan V, Jamalzadeh S. Prevalence and Pattern of Accessory Teeth (Hyperdontia) in Permanent Dentition of Iranian Orthodontic Patients. Iran J Public Health 2013; 42(11): 1259-65.
17. Demiriz L, Durmuşlar MC, Mısır AF. Prevalence and characteristics of supernumerary teeth: A survey on 7348 people. J Int Soc Prev Community Dent 2015; 5(Suppl 1): S39-43.
18. Alhashimi N, Abed Al Jawad FH, Al Sheeb M, Al Emadi B, Al-Abdulla J, Al Yafei H. The prevalence and distribution of nonsyndromic hyperdontia in a group of Qatari orthodontic and pediatric patients. Eur J Dent 2016; 10(3): 392-6.
19. Laganà G, Venza N, Borzabadi-Farahani A, Fabi F, Danesi C, Cozza P. Dental anomalies: prevalence and associations between them in a large sample of non-orthodontic subjects, a cross-sectional study. BMC Oral Health 2017; 17(1): 62.
20. Miyoshi S, Tanaka S, Kunimatsu H, Murakami Y, Fukami M, Fujisawa S. An epidemiological study of supernumerary primary teeth in Japanese children: a review of racial differences in the prevalence. Oral Dis 2000; 6(2): 99-102.
21. Sharma A, Singh VP. Supernumerary teeth in Indian children: a survey of 300 cases. Int J Dent 2012; 2012: 745265.
22. Kashyap RR, Kashyap RS, Kini R, Naik V. Prevalence of hyperdontia in nonsyndromic South Indian population: An institutional analysis. Indian J Dent 2015; 6(3): 135-8.
23. Burhan AS, Nawaya FR, Arabi Katbi ME, Al-Jawabra AS. Prevalence of supernumerary teeth in a nonsyndromic Syrian sample. J Egypt Public Health Assoc 2015; 90(4): 146-9.
24. Singh VP, Sharma A, Sharma S. Supernumerary teeth in Nepalese children. The Scientific World Journal 2014; 2014: 215396.
25. Proffit WR, Fields HW Jr, Moray LJ. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need in the United States: estimates from the NHANES III survey. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg 1998; 13(2): 97-106.
26. Akbari M, Lankarani KB, Honarvar B, Tabrizi R, Mirhadi H, Moosazadeh M. Prevalence of malocclusion among Iranian children: A systematic review and meta-analysis. Dent Res J (Isfahan) 2016; 13(5): 387-95.
27. Al-Jabaa AH, Aldrees AM. Prevalence of dental anomalies in Saudi orthodontic patients. J Contemp Dent Pract 2013; 14(4): 724-30.
28. Herath C, Jayawardena C, Nagarathne N, Perera K. Characteristics and sequelae of erupted supernumerary teeth: A study of 218 cases among Sri Lankan children. J Investig Clin Dent 2016; 8(4).
29. Rajab LD, Hamdan MA. Supernumerary teeth: Review of the literature and a survey of 152 cases. Int J Paediatr Dent 2002; 12(4): 244-54.
30. Bereket C, Çakır-Özkan N, Şener İ, Bulut E, Baştan Aİ. Analyses of 1100 supernumerary teeth in a nonsyndromic Turkish population: A retrospective multicenter study. Niger J Clin Pract 2015; 18(6): 731-8.
چاپ شده
2018-09-24
استناد به مقاله
1.
Zahra Razavi Rouhaniزرر, Mohammad Hossein Razeghinejadمر, Ali Razavi Rouhaniعرر, Esmaeel Dadgarاد. شیوع و موقعیت دندان‌های اضافه در کلاس‌های مختلف مال‌اکلوژن در بین بیماران ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24سپتامبر2018 [ارجاع شده 12جولای2020];:374-80. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1407

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد