مقایسه‌ی هیستولوژیک واکنش بافت لثه به نخ بخیه‌ی ویکریل و ابریشم

  • شیرین امینی Shirin Amini گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • آتوسا امین‌زاده Atousa Aminzadeh گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • المیرا گنجی Elmira Ganji دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • ارد تقوا Orod Taghva دکترای تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده از بخیه، یک روش معمول در جراحی‌ها به منظور ثابت نگه داشتن فلپ‌های جراحی، جهت بهبود یکپارچگی بافتی در طی فاز ترمیم می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی هیستولوژیک پاسخ بافت لثه به نخ ویکریل و ابریشم در طی فاز اولیه‌ی ترمیم بافتی در جراحی‌های افزایش طول تاج بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع کلینیکی دو سویه‌کور (Paired design) بود که در 24 ناحیه از دندان‌های مولر و پرمولر در 12 بیمار با محدوده‌ی سنی 40-20 سال که نیازمند به افزایش طول تاج کلینیکی و فاقد هرگونه مشکل سیستمیک و یا التهاب لثه بودند، انجام شد. 7 روز قبل از جراحی افزایش طول تاج، به صورت اتفاقی، نخ بخیه‌ی ویکریل و ابریشم در نواحی مزیال یا دیستال دندان مورد نظر قرار داده شد. تمام نخ‌های بخیه‌ی مورد استفاده در این پژوهش، از نظر ابعادی مشابه بودند (4-0). پس از 7 روز، بافت‌های حاوی نخ‌های بخیه، طی جراحی افزایش طول تاج، جهت بررسی‌های هیستولوژیک، استخراج شد. سپس درجه‌ی التهاب و ارتشاح سلول‌های التهابی در نمونه‌های بافتی از طریق آزمون ویلکاکسون ارزیابی شد (0/05 = α).

يافته‌ها: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که نخ بخیه‌ی ویکریل، ارتشاح سلول‌های التهابی کمتری در بافت‌های لثه‌ای نسبت به نخ بخیه‌ی ابریشم دارد (0/001 = p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به میزان کمتر ارتشاح سلول‌های التهابی در مجاورت نخ بخیه‌ی ویکریل، به نظر می‌رسد که در جراحی‌هایی مانند جراحی‌های دهان، نخ بخیه‌ی ویکریل می‌تواند جایگزین مناسبی برای نخ بخیه ابریشم باشد.

کلید واژه‌ها: افزایش طول تاج، التهاب، بخیه، پلی گالاکتین 910، سیلک.

مراجع

1. Siervo S, Lorenzini L. Suturing techniques in oral surgery. Chicago, IL: Quintessenza Edizioni; 2008. p. 233.
2. Balamurugan R, Mohamed M, Pandey V, Katikaneni H, Kumar KR. Clinical and histological comparison of polyglycolic acid suture with black silk suture after minor oral surgical procedur. J Contemp Dent Pract 2012; 13(4): 521-7.
3. Anderson JM, Rodriguez A, Chang DT. Foreign body reaction to biomaterials. Semin Immunol 2008; 20(2): 86-100.
4. Luttikhuizen DT, Harmsen MC, van Luyn MJ. Cellular and molecular dynamics in the foreign body reaction. Tissue Eng 2006; 12(7): 1955-70.
5. Jo YY, Kweon H, Kim DW, Kim MK, Kim SG, Kim JY, et al. Accelerated biodegradationof silk sutures through matrixmetalloproteinase activation byincorporating 4-hexylresorcinol. Sci Rep 2017; 7: 42441.
6. Dennis C, Sethu S, Nayak S, Mohan L, Morsi YY, Manivasagam G. Suture materials-current and emerging trends. J Biomed Mater Res 2016; 104(6): 1544-59.
7. Javed F, Al-Askar M, Almas K, Romanos GE, Al-Hezaimi K. Tissue reactions to various suture materials used in oral surgical intervention. ISRN Dent 2012; 2012: 762095.
8. Hupp JR, Ellis E, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 6th ed. St. Louis: Elsevier; 2014.
9. Song KY, Um YJ, Jung UW, Lee Y, Choi SH, Kim CK. The effects of collagen membrane coated with PLGA on Bone regeneration in rat calvarial defects. Key Engineering Materials 2007; 342: 357-60.
10. Debus ES, Geiger D, Saile M, Ederer J, Thiede A. Physical, biological and handling characteristics of surgical suture material: a comparison of four different multifilament absorbable sutures. Eur Surg Res 1997; 29(1): 52-61.
11. Giray CB, Sungur A, Atasever A, Araz K. Comparison of silk sutures and n-butyl-2-cyanoacrylate on the healing of skin wounds. Aust Dent J 1995; 40(1): 43-5.
12. Leknes KN, Røynstrand IT, Selvig KA. Human gingival tissue reaction to silk and expanded polytetrafluoroethylene sutures. J Periodontol. 2005; 76(1): 34-42.
13. Pons-Vicente O, López-Jiménez L, Sánchez-Garcés MA, Sala-Pérez S, Gay Escoda C. A comparative study between two different suture materials in oral implantology. Clin Oral Implants Res 2011; 22(3): 282-8.
14. Kim JS, Shin SI, Herr Y, Park JB, Kwon YH, Chung JH. Tissue reactions to suture materials in the oral mucosa of beagle dogs. J Periodontal Implant Sci 2011; 41(4): 185-91.
15. Cruz F, Leite F, Cruz G, Cruz S, Reis J, Pierce M. Sutures coated with antiseptic pomade to prevent bacterial colonization: a randomized clinical trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013; 116(2): e103-9.
16. Lilly GE, Salem JE, Armstrong JH, CutcherJL. Reaction of oral tissues to suture materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1969; 28(3): 432-8.
17. Yilmaz N, Inal S, Muǧlali M, Güvenç T, Baş B. Effects of polyglecaprone 25, silk and catgut suture materials on oral mucosa wound healing in diabetic rats: an evaluation of nitric oxide dynamics. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010; 15(3): e526-30.
18. Abi Rached RS, de Toledo BE, Okamoto T, Marcantonio Júnior E, Sampaio JE, Orrico SR, et al. Reaction of the human gingival tissue to different suture materials used in periodontal surgery. Braz Dent J 1992; 2(2): 103-13.
19. Banche G, Roana J, Mandras N, Amasio M, Gallesio C, Allizond V, et al. Microbial adherence on various intraoral suture materials in patients undergoing dental surgery. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(8): 1503-7.
20. Parirokh M, Asgary S, Eghbal MJ, Stowe S, Kakoei S. A scanning electron microscope study of plaque accumulation on silk and PVDF suture materials in oral mucosa. Int Endod J 2004; 37(11): 776-81.
21. Moghareabed A, Yaghini J, Mazaheri Tehrani N. Comparative evaluation of microbial colony counts of sutures with and without use of periodontal pack after Modified Widman Flap surgery. J Isfahan Dent Sch 2011; 7(3): 288-93.
چاپ شده
2018-09-25
استناد به مقاله
1.
Shirin Aminiشا, Atousa Aminzadehآا, Elmira Ganjiاگ, Orod Taghvaات. مقایسه‌ی هیستولوژیک واکنش بافت لثه به نخ بخیه‌ی ویکریل و ابریشم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25سپتامبر2018 [ارجاع شده 20جولای2019];:381-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1418

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد