درمان محافظه‌کارانه‌ی کرودینگ دندان‌های قدامی: گزارش چند مورد

  • حمید مظاهری Hamid Mazaheri مرکز تحقیقات مواد دنداني، گروه ترمیمي، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مائده قاسمی Maede Ghasemi مرکز تحقیقات مواد دنداني، گروه ترمیمي، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: زیبایی دندانی یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده‌ی زیبایی صورتی است که نقش کلیدی در تقابلات اجتماعی انسان دارد. در این میان، ترتیب کلی دندان‌ها، به خصوص دندان‌های قدامی، از عوامل تأثیرگذار در ظاهر کلی دندان‌ها است. درمان‌های ساده‌ی ترمیمی در موارد ناهنجاری‌های محدود می‌توانند به عنوان جایگزین مناسب، سریع، ارزان‌قیمت و بی‌ضرر مورد توجه قرار گیرند.

شرح مورد: این مقاله، چگونگی درمان در چند بیمار دارای کرودینگ دندان‌های قدامی بررسی گردید.

کلید واژه‌ها: کرودینگ، زیبایی، کامپوزیت، دندان‌های قدامی.

مراجع

1. Tin-Oo MM, Saddki N, Hassan N. Factors influencing patient satisfaction with dental appearance and treatments they desire to improve aesthetics. BMC Oral Health 2011; 11: 6.
2. Manzanera D, Montiel-Company JM, Almerich-Silla JM, Gandía JL. Orthodontic treatment need in Spanish schoolchildren: an epidemiological study using the Index of Orthodontic Treatment Need. Eur J Orthod 2009; 31(2): 180-3.
3. Zhang M, McGrath C, Hägg U. The impact of malocclusion and its treatment on quality of life: a literature review. Int J Paediatr Dent 2006; 16(6): 381-7.
4. Kiyak HA. Does orthodontic treatment affect patients’ quality of life? J Dent Educ 2008; 72(8): 886-94.
5. Mazaheri H, Mosharraf R. Restorative treatment of diastema resulting from missing of maxillary lateral incisor: a case series. J Isfahan Dent Sch 2017; 13(1): 108-14. [In Persian].
6. Heyman H, Swift E Jr, Ritter A. Sturdevant's art and science of operative dentistry. St Louis: Elsevier; 2013. p. 300-7.
7. Hilton TJ, Ferracane JL, Broome J. Summitt's fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach.4th ed. Hanover Park, IL: Quintessence Pub Co; 2013. p. 265-70.
8. Corruccini RS, Kaul SS, Chopra SR, Karosas J, Larsen MD, Morrow C. Epidemiological survey of occlusion in North India. Br J Orthod 1983; 10(1): 44-7.
9. Agenter MK, Harris EF, Blair RN. Influence of tooth crown size on malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136(6): 795-804.
10. Driscoll-Gilliland J, Buschang PH, Behrents RG. An evaluation of growth and stability in untreated and treated subjects. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 120(6): 588-97.
11. Bondemark L, Holm AK, Hansen K, Axelsson S, Mohlin B, Brattstrom V, et al. Long-term stability of orthodontic treatment and patient satisfaction: a systematic review. Angle Orthod 2007; 77(1): 181-91.
12. Mazaheri H, Shirban MR. Diastema closure with composite resin using a new direct technique: a case report. J Isfahan Dent Sch 2011; 6(4): 426-31. [In Persian].
چاپ شده
2018-10-08
استناد به مقاله
1.
Hamid Mazaheriحم, Maede Ghasemiمق. درمان محافظه‌کارانه‌ی کرودینگ دندان‌های قدامی: گزارش چند مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8اکتبر2018 [ارجاع شده 20آگوست2019];:434-41. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1427

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد