تأثير صدمات دنداني همراه با وضعيت اكلوژن بر كيفيت زندگي كودكان 8 تا 10 ساله و خانواده‌هاي‌ آنها

  • رومینا مظاهری Romina Mazaheri گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سیدابراهیم جباری‌فر Seyed Ebrahim Jabarifar گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • زینب پاکیزه Zeinab Pakizeh دکترای تخصصی، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فرانک فرحمند Faranak Farahmand دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • رویا فروغی ابری Roya Foroughi Abari Department of Pediatrics, School of Dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن می‌تواند تأثیر فیزیکی، روانی و اجتماعی بر کودک داشته باشد و به دلیل ارتباط نزدیک کودک و خانواده، اثرات ناشی از بیماری‌های دهان و دندان کودک به خانواده منعکس شود. لذا بر آن شدیم که تأثیر صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن را بر کیفیت زندگی کودک و خانواده بررسی کنیم.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 296 دانش‌آموز نواحی 1 تا 6 آموزش پرورش اصفهان و والدین آنها، پرسش‌نامه‌های درک سلامت کودک و تأثیر بر خانواده را تکمیل کردند. همچنین در کودکان مصدوم، فرم ارزیابی سازمان جهانی بهداشت، مربوط به صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن توسط پژوهشگر تکمیل گردید. اطلاعات حاصل از دو پرسش‌نامه و وضعیت اکلوژن و صدمات دندانی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 گردید و با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و تحلیلی و آزمون‌های 2χ، تی‌مستقل، من‌ویتنی، آنالیز واریانس یک‌طرفه و تعقیبی LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و داده‌هایی با(p value < 0/05) معنی‌دار در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: بر اساس اطلاعات نمونه‌ی پژوهش، بیشتر کودکان مصدوم ) 79/8 درصد) از کیفیت زندگی متوسط برخوردار بودند. اما اکثر کودکان غیر مصدوم) 82/4 درصد) کیفیت زندگی خوب داشتند. تفاوت معنی‌داری در کیفیت زندگی گروه مصدوم (9/7 ± 59/7) و گروه غیر مصدوم (15/2 ± 81/6) وجود داشت. همچنین اختلاف معنی‌داری بین نمره‌ی شاخص تأثیر سلامت دهان و دندان بر خانواده در گروه مصدوم و غیر مصدوم وجود داشت (p value < 0/001). در این پژوهش مشخص شد بین آسیب‌های دندانی با کیفیت زندگی، رابطه‌ی معکوس وجود داشت (p value = 0/02) و بین آسیب‌های دندانی با وضعیت اکلوژن رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت (p value = 0/01). همچنین بین کیفیت زندگی کودک و وضعیت اکلوژن رابطه‌ی معنی‌داری یافت نشد (p value = 0/39).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که صدمات دندانی بر کیفیت زندگی کودک و خانواده تأثیر دارد. اما وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودک و خانواده تأثیر ندارد.

کلید واژه‌ها: صدمات دندانی، وضعیت اکلوژن، درک سلامت کودک، تأثیر بر خانواده، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان.

مراجع

1. Diab M, elBadrawy HE. Intrusion injuries of primary incisors. Part I: Review and management. Quintessence Int 2000; 31(5): 327-34.
2. Ramos-Jorge J, Paiva SM, Tataounoff J, Pordeus IA, Marques LS, Ramos-Jorge ML. Impact of treated/untreated traumatic dental injuries on quality of life among Brazilian schoolchildren. Dent Traumatol 2014; 30(1): 27-31.
3. Golkari A, Moeini A, Jabarifar SE. Relatiinship of socioeconomic status with quality of life relatedcto oral and dental health of 2-5 year olds in Shiraz. J Isfahan Dent Sch 2014; 9(6): 534-41. [In Persian].
4. Castilho L, Sundefeld MLMM, de Andered DF, Panzarini SR, Poi WR. Evaluation of sixth grade primary schoolchildren’s knowledge about avulsion and dental reimplantation. Int Dental Traumatology 2009; 25(4): 429-32.
5. Tovo MF, dos Santos PR, Kramer PF. Prevalence of crown fractures in 8-10 years old schoolchildren in Canoas, Brazil. Int Dental Traumatology J 2004; 20(5): 251-4.
6. Loker D, Jokovic A, Stephens M, Kenny D, Tompson B, Guyatt G. Family impact of child oral and oro‐facial conditions. Community Dent Oral Epidemiol 2002; 30(6): 438-48.
7. Bondurik E, Leous P. Oral health and children attitudes among mothers and school teachers in Belarus. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal 2004; 6: 40-3.
8. Abanto J, Pavia SM, Raggio DP, Celiberti P, Aldrigui JM, Boneckr M. The impact of dental caries and trauma in children on family quality of life. Community Dent Oral Epidemiol 2012; 40(4): 323-31.
9. Mazaheri R, Ahmadi Roozbahani N, Jabarifar SE, Birjandi N, Bayat H. Evaluation of oral health status in 8-11 year old primary school students of Isfahan and its effects on their family. J Isfahan Dent Sch 2012; 8(2): 151-61. [In Persian].
10. Jabarifar SE, Eshghi AR, Shabaniyan M, Ahmad Sh. Changes in children oral health related quality of life following dental treatment under general anesthesia. Dent Res J (Isfahan) 2009; 6(1): 13-6.
11. Khadem P, Jabbarifar SE, Hajiahmadi M, Sadeghian S, Safaie M. Evaluation of agreement levels between parents and children in reporting oral health-related quality of life in 11-14 year old children of Isfahan 2010. J Tehran Dent Sch 2013; 26(3): 185-93. [In Persian].
12. Do LG, Spencer AG. Evaluation of oral health-related quality of life questionnaire in a general child population. Community Dent health 2008; 25(4): 205-10.
13. Locker D, Jokovik A, Prakash P, Tompson B. Oral health related quality of life of children with oligodontia. Int J Pediatr Dent 2010; 20(1): 8-14.
14. Nilchian F, Jabarifar SE, Larijani M, Navaei H. Evaluation of the impact of children's oral health on their family quality of life in Amol, Iran. J Isfahan Dent Sch 2013; 8(7): 662-8. [In Persian].
15. Aldrigui JM, Abanto J, Carvalho TS, Mendes FM, Wanderley MT, Bönecker M, et al. Impact of traumatic dental injuries and malocclusion on quality of life of young children. Health Qual Life Outcomes 2011; 9: 78.
16. Jokovic A, Locker D, Stephens M, Kenny D, Tompson B, Guyatt G: Validity and reliability of a questionnaire for measuring child oral-health-related quality of life. J Dent Res 2002; 81(7): 459-63.
17. Brown A, Al-Khayal Z. Validity and reliability of the Arabic translation of the child oral-health-related quality of life questionnaire (CPQ11-14) in Saudi Arabia. Int J Paediatr Dent 2006; 16(6): 405-11.
18. O'Brien C, Benson PE, Marshman Z. Evaluation of a quality of life measure for children with malocclusion. J Orthod 2007; 34(3): 185-93.
19. Belcheva AB, Indzhova KN, Stefanov RS. II. Risk factors for crown fractures of permanent incisors in children from Plovdiv. Folia Med (Plovdiv) 2008; 50(2): 50-6.
20. Vejdani J, Bahramnejhad E, Rezaie M. Prevalence and Etiology of Anterior Permanent Teeth Crown Fracture in Elementary Students in Rasht in 2007. J Res Dent Sci 2011; 8(1): 15-9. [In Persian].
21. Basir L, Khanemasjedi M, Saki A. Epidemiological evaluation of traumatic incisors and related reasons in 7-11 years old school children in Hoveizeh. J Res Dent Sci 2007; 6(4): 444-5. [In Persian].
22. Navabazam A, Farahani SS. Prevalence of traumatic injuries to maxillary permanent teeth in 9- to 14-year-old school children in Yazd, Iran. Dent Traumatol 2010; 26(2): 154-7.
چاپ شده
2018-09-25
استناد به مقاله
1.
Romina Mazaheriرم, Seyed Ebrahim Jabarifarسج, Zeinab Pakizehزپ, Faranak Farahmandفف, Roya Foroughi Abariرفا. تأثير صدمات دنداني همراه با وضعيت اكلوژن بر كيفيت زندگي كودكان 8 تا 10 ساله و خانواده‌هاي‌ آنها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25سپتامبر2018 [ارجاع شده 12جولای2020];:390-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1428

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد