بررسی رابطه‌ی علایم سابژکتیو و بهبودی در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی مراجعه‌‌کننده به بخش اکلوژن دانشکده‌ی دندان‌پزشکی مشهد

  • اعظم‌السادات مدنی Azam Sadat Madani مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فک و صورت، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • امیر طاهر Amirtaher Mirmortazavi مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • فریده خانی Farideh Khani دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی، به عنوان شرایط بالینی که عضلات جونده‌ی مفصل گیجگاهی- فکی یا هر دو را درگیر می‌کند، شناخته شده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی رابطه‌ی علایم سابژکتیو و بهبودی در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی بود..

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 165 پرونده از بیماران دارای اختلالات مفصلی مراجعه‌کننده به بخش اکلوژن دانشکده‌ی دندان‌پزشکی مشهد بین سال‌های 1391- 96 بررسی شدند. قبل از معاینه‌ی کلینیکی، همه‌ی بیماران، یک پرسش‌نامه در مورد اطلاعات شخصی و وضعیت علایم اختلالات مفصلی خود پر کردند. با همه‌ی بیماران تماس گرفته شد و نسبت به کاهش علایم اختلال مفصلی یا بهبود کامل آن، اطلاع حاصل گردید. نتایج درمانی به صورت عدم بهبودی و بهبودی برای علایم صدای فکی و درد مفصل مشخص می‌شد، به این صورت که کاهش علایم نسبت به قبل، نشان از بهبودی و در غیر این صورت، عدم بهبودی ثبت می‌شد. تحليل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و به کمک آزمون‌هاي 2χ و فیشر با سطح معني‌داري (0/05 ≥ p value) در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: پرونده‌ها متعلق به 53 مرد (32/1 درصد) و 112 زن (درصد 67/9) بودند. میانگین سنی افراد شرکت‌کننده در مطالعه (13/6 ± 31/7) سال بود. جوان‌ترین فرد، 12 ساله و مسن‌ترین فرد، 70 سال داشت. اگرچه بیشتر بهبودیافتگان زن بودند، اما اختلاف بین زنان و مردان بهبودیافته از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/145 = p value). افرادي که اختلال ایجاد صدا در مفصل، هنگام جویدن یا باز کردن دهان داشتند، نسبت به افرادی که این اختلالات را نداشتند به طور معني‌داري بیشتر بهبود يافتند (0/05 > p value).

نتیجه‌گیری: به طور کلی استفاده از روش‌های محافظه‌کارانه در درمان اختلالات TMJ، توصیه می‌گردد. این روش‌های درمانی بدون توجه به متغیرهایی مانند سن و جنس، علایم بالینی بیماران و عادات مختلف بیماران می‌توانند برای همه‌ی افراد دارای TMD، مفید واقع شوند.

کلید واژه‌ها: اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی، علایم، درمان. 

مراجع

1. Manfredini D. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: a systematic review of axis I epidemiologic findings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontol 2011; 112(4): 453-62.
2. Okeson JP, American Academy of Orofacial Pain. Orofacial pain: guidelines for assessment, diagnosis, and management. 2nd ed. Chicago: Quintessence Publishing; 1996. p. 113-84.
3. Carlsson GE, Magnusson T, Wedel A. Patientmaterialet vid en bettfysiologisk avdelning. Swed Dent J 1976; 69: 115-21.
4. Magnusson T. Patients referred for stomatognathic treatment: a survey of 282 patients. Swed Dent J 1984; 8(4): 193-201.
5. Clark GT, Lanham F, Flack VF. Treatment outcome results for consecutive TMJ clinic patients. J Craniomandib Disord Facial Oral Pain 1988; 2(2): 87-95.
6. McCreary CP, Clark GT, Oakley ME, Flack V. Predicting response to treatment for temporomandibular disorders. J Craniomandib Disord 1992; 6(3): 161-70.
7. Scholte AM, Steenks MH, Bosman F. Characteristics and treatment outcome of diagnostic subgroups of CMD patients: retrospective study. Community Dent Oral Epidemiol 1993; 21(4): 215-20.
8. Levitt SR, McKinney MW. Validating the TMJ scale in a national sample of 10,000 patients: demographic and epidemiologic characteristics. J Orofac Pain 1994; 8(1): 25-35.
9. Glaros AG, Glass EG, Hayden WJ. History of treatment received by patients with TMD: a preliminary investigation. J Orofac Pain 1995; 9(2): 147-51.
10. White BA, Williams LA, Leben JR. Health care utilization and cost among health maintenance organization members with temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2001; 15(2): 158-69.
11. Brown DT, Gaudet EL Jr. Temporomandibular disorder treatment outcomes: second report of a large-scale prospective clinical study. Cranio 2002; 20(4): 244-53.
12. Nydell A, Helkimo M, Koch G. Craniomandibular disorders in children-- a critical review of the literature. Swed Dent J 1994; 18(5): 191-205.
13. Magnusson T, Egermark I, Carlsson GE. A longitudinal epidemiological study of signs and symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain 2000; 14(4): 310-9.
14. Baghaee B, Ajami B, Hafez B, Khaleseh N, Sarraf Shirazi AR. Evaluation of the relationship between occlusion and temporomandibular disorders in six-year-old preschool children in Mashhad-Iran. J Mashhad Dent Sch 2009; 33(4): 267-76. [In Persian].
15. McNeill C. Management of temporomandibular disorders: concepts and controversies. J Prosthet Dent 1997; 77(5): 510-22.
16. De Leeuw R, Klasser GD, Orofacial pain: guidelines for assessment, diagnosis, and management. Chicago IL: Quintessence Chicago; 2008.
17. Yap AU, Tan KB, Hoe JK, Yap RH, Jaffar J. On‐line computerized diagnosis of pain-related disability and psychological status of TMD patients: a pilot study. J Oral Rehabil 2001; 28(1): 78-87.
18. Dahlström L. Conservative treatment methods in craniomandibular disorder. Swed Dent J 1992; 16(6): 217-30.
19. Badel T, Marotti M, Krolo I, Kern J, Keros J. Occlusion in patients with temporomandibular joint anterior disk displacement. Acta Clin Croat 2008; 47(3): 129-36.
20. Yamada K, Nozawa-Inoue K, Kawano Y, Kohno S, Amizuka N, Iwanaga T, et al. Expression of estrogen receptor alpha (ER alpha) in the rat temporomandibular joint. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol 2003; 274(2): 934-41.
21. Uyanik JM, Murphy E. Evaluation and management of TMDs, Part 1. History, epidemiology, classification, anatomy, and patient evaluation. Dent Today 2003; 22(10): 140-5.
22. Anastassaki A, Magnusson T. Patients referred to a specialist clinic because of suspected temporomandibular disorders: a survey of 3194 patients in respect of diagnoses, treatments, and treatment outcome. Acta Odontol Scand 2004; 62(4): 183-92.
23. Skeppar J, Nilner M. Treatment of craniomandibular disorders in children and young adults. J Orofac Pain 1993; 7(4): 362-9.
24. Polso HL, Näpänkangas R, Raustia AM. Treatment outcome in patients with TMD--a survey of 123 patients referred to specialist care. Cranio 2010; 28(3): 156-65.
چاپ شده
2018-09-25
استناد به مقاله
1.
Azam Sadat Madaniام, Amirtaher Mirmortazaviاط, Farideh Khaniفخ. بررسی رابطه‌ی علایم سابژکتیو و بهبودی در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی مراجعه‌‌کننده به بخش اکلوژن دانشکده‌ی دندان‌پزشکی مشهد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25سپتامبر2018 [ارجاع شده 12جولای2020];:399-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1429

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد