ارتباط بروز پروتئین E-cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان

  • Nader Kalbasi Gharavi نادر کلباسی غروی بخش پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Nooshin Afshar Moghadam نوشین افشار مقدم بخش پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Hossein Dehghan Dehnavi حسین دهقان دهنوی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Esmaeel Dadgar اسماعیل دادگر دستیار تخصصی، بخش اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Ali Razavi Roohani علی رضوی روحانی دستیار تخصصی، بخش رایولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان دهان، هشتمین سرطان شایع در مردان و پانزدهمین سرطان شایع در زنان می‌باشد. تقریباً 94 درصد بدخیمی‌هاي دهان را کارسینوم سلول سنگفرشی SCC (Squamous cell carcinoma) تشکیل می‌دهد. سرطان دهان، در خلال دو مرحله‌ی بیولوژیک مهم، گسترش و پیشرفت می‌نماید. در این پژوهش با هدف تعیین نقش میزان بروز پروتئین E-cadherin در درجه‌هاي مختلف سلول سنگفرشی سرطانی مخاط دهان به دنبال بررسی نقش این پروتئین در سرطانی شدن سلول سنگفرشی مخاط دهان بودیم.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر از نوع توصیفی- تحلیلی، تعداد 20 نمونه از بلوک‌هاي پارافینی ثابت شده با فرمالین، شامل 10 نمونه‌ی تشخیص داده شده‌ی Well differentiated oral squamous cell carcinoma و 10 نمونه‌ی تشخیص داده شده‌ی Poorly differentiated oral squamous cell carcinoma بدون توجه به سن و جنس بیماران و 5 نمونه مخاط نرمال دهان به عنوان کنترل تهیه و با روش ایمنوهیستوشیمیایی رنگ‌آمیزي گردید. سپس نمونه‌هاي رنگ‌آمیزي شده توسط دو پاتولوژیست، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، فیشر و McNemar استفاده شد. آزمون‌ها در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه‌ی 20 نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.

یافته‌ها: بروز نشانگر E-cadherin در درجه‌هاي تمایز گوناگون SCC هم از نظر مکان، رنگ‌پذیري و هم از نظر بود و نبود یکنواختی رنگ‌پذیري نشانگر، با کاهش درجه‌ی تمایز بافت‌شناختی کارسینوماي سلول سنگفرشی، کاهش قابل توجهی نشان داد. همچنین بین سلول‌هاي خوب و ضعیف تمایز یافته نیز، رنگ‌پذیري نشانگر، از نظر آماري تفاوت معنی‌داري نشان داد.

نتیجه‌گیري: یافته‌هاي این پژوهش بیانگر این بود که با ضعیف‌تر شدن درجه‌ی تمایز بافت‌شناختی سلول سنگفرشی، بروز پروتئین E-cadherin نیز کاهش می‌یابد.

کلید واژه‌ها: کارسینوم سلول‌هاي سنگفرشی، درجه‌ی آسیب‌شناختی، پروتئین E-cadherin

چاپ شده
2019-08-14
استناد به مقاله
1.
نادر کلباسی غرویNKG, نوشین افشار مقدمNAM, حسین دهقان دهنویHDD, اسماعیل دادگرED, علی رضوی روحانیARR. ارتباط بروز پروتئین E-cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14آگوست2019 [ارجاع شده 12جولای2020];:273-82. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1432

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد