اثر ضد میکروبی عصاره‌ی برگ آووکادو در افراد با بهداشت دهانی نامطلوب: یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی

  • امیر قاسمی Amir Ghasemi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • محمد کتابی Mohammad Ketabi گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سیدمحمدحسین میرخانی Seyed Mohammad Hossein Mirkhani دکترای تخصصی،گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: جستجو برای عوامل ضد میکروبی جدید با منشأ گیاهی به منظور کنترل بیماری‌های عفونی دهان مانند پوسیدگی دندان و بیماری پریودنتال ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی برگ آووکادو در برابر میکروارگانیسم‌های حفره‌ی دهان انجام شد.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، عصاره‌ی اتانولی برگ آووکادو با غلظت‌های 25، 50 و 100 درصد تهيه شد. از پنج بیمار با بهداشت دهان و دندان نامطلوب [پلاک ایندکس اولری O’Leary Index)) > 60 درصد: تغییر رنگ در بیش از 60 درصد از کل سطوح دندانی پس از جویدن قرص نمایانگر]، نمونه‌های فلور دهانی با سواب پنبه‌ای استریل جمع‌آوری شد و در لوله‌های حاوی آگار (nutrient broth) کشت شد. اثربخشی ضد میکروبی عصاره‌های برگ آووکادو و کنترل (کلرهگزیدین 0/12 درصد و آب مقطر) با استفاده از روش انتشار دیسک (در هر گروه 5 دیسک) بر روی پلیت‌های آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. اثربخشی ضد میکروبی بر حسب ناحیه‌ی بازدارندگی (میلی‌متر) اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05  > p value).

يافته‌ها: ناحیه‌ی بازدارندگی براي عصاره‌های آووکادو 25، 50 و 100 درصد به ترتیب mm 14، mm 15 و mm 5/17 بود (0/001 > p value). عصاره‌های آووکادو، ناحیه‌ی بازدارندگی بزرگتری را در مقایسه با كلرهگزيدين (mm 9) و آب مقطر (mm 6) نشان دادند (0/001 > p value). (mm 9) و آب مقطر (mm 6) نشان دادند(0/001 > P value).

نتيجه‌گيری: بر اساس این يافته‌ها، عصاره‌هاي برگ آووکادو داراي اثر ضد ميكروبي بر پاتوژن‌هاي دهانی هستند و مي‌توانند به عنوان يك عامل ضد ميكروبي در محصولات بهداشت دهان و دندان مورد استفاده قرار گيرند.

کلید واژهها: امریکانا پرسیا، میکروبیوتا، کلرهگزیدین.

چاپ شده
2018-09-25
استناد به مقاله
1.
Amir Ghasemiاق, Mohammad Ketabiمک, Seyed Mohammad Hossein Mirkhaniسم. اثر ضد میکروبی عصاره‌ی برگ آووکادو در افراد با بهداشت دهانی نامطلوب: یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25سپتامبر2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:410-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1435

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد