مقایسه ی آزمایشگاهی سه روش مختلف تهیه ی آکریل دنچر در چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکانس

  • Kimiya Sadeghpour کیمیا صادق‌پور دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Rashidi Meybodi فاطمه رشیدی میبدی گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Meysam Mahabadi میثم مهابادی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Bahram Majidi بهرام مجیدی دکترای تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کاندیدیازیس، شایع‌ترین عفونت قارچی حفره‌ی دهان است که اغلب توسط کاندیدا آلبیکانس ایجاد می‌شود. از آنجایی که حضور میکروارگانیسم‌های فرصت‌طلبی چون کاندیدا آلبیکانس و چسبندگی آنها به بیس دنچر در دهان و بروز استوماتیت ناشی از دنچر، از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از دنچر کامل و پارسیل می‌باشد، در این مطالعه، مقایسه‌ی آزمایشگاهی سه روش مختلف تهیه‌ی آکریل بیس دنچر در چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکانس انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 60 مکعب با ابعاد 10×10×10 میلی‌متر از جنس رزین آکریلی (Ivoclar Vivadent_ Liechtenstein) با سه روش تهیه‌ی سرماسخت، گرماسخت و مولد تزریقی آماده و کاملاً پالیش شدند. سوسپانسیون مخمری روی سطح بلوک‌های رزینی برای مدت 40 دقیقه انکوبه شد. سپس با 1 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی استریل شسته و 20 میکرولیتر از محلول حاصل بر روی پلیت سابروز دکستروز آگار کشت داده شد. تعداد کلنی‌ها بعد از 24 ساعت و 48 ساعت شمارش شدند. برای زمان‌های 60 و 120 دقیقه هم به همین ترتیب عمل شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس دوطرفه و تی‌زوجی تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

یافته‌ها: نتایج رشد مخمر هم در روش تهیه‌ی آکریل (p value = 0/001) و هم مدت زمان مجاورت قارچ و آکریل (p value < 0/001) معنی‌دار بود. کم‌ترین میزان کلنی در روش سرماسخت دیده شد. در هر سه نوع روش ساخت آکریل، مدت زمان مجاورت آکریل و قارچ، میانگین تعداد کلنی کاندیدا آلبیکانس در کشت 48 ساعته، به طور معنی‌داری بیشتر از کشت 24 ساعت بود (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: روش تهیه‌ی آکریل بر روی چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکانس مؤثر می‌باشد و با توجه به میزان کمتر کلونیزاسیون در آکریل سرماسخت بهتر است از این نوع آکریل، به خصوص برای افرادی که مستعد عفونت هستند یا افرادی که بهداشت ضعیفی دارند، استفاده شود.

کلید واژه ها: کاندیدا آلبیکانس، آکریلیک رزین، دنچر استوماتیت، کلونیزاسیون

مراجع

1. Aslanimehr M, Rezvani S, Mahmoudi A, Moosavi N. Comparison of Candida albicans adherence to conventional acrylic denture base materials and injection molding acrylic materials. J Dent (Shiraz). 2017; 18(1): 61-4.
2. Filler SG. Candida-host cell receptor-ligand interactions. Curr Opin Microbiol 2006; 9(4): 333-9.
3. Kang SH, Lee HJ, Hong SH, Kim KH, Kwon TY. Influence of surface characteristics on the adhesion of Candida albicans to various denture lining materials. Acta Odontol Scand 2013; 71(1): 241-8.
4. Rajaram A, Manoj SS. Influence of 3 different forms of a commercially available denture adhesive material on the growth of Candida species: An in vitro study. J Prosthet Dent 2017; 118(3): 379-85
5. Chen H, Han Q, Zhou X, Zhang K, Wang S, Xu HHK, et al. Heat-polymerized resin containing dimethy laminododecyl methacrylate inhibits Candida albicans biofilm. Materials (Basel) 2017; 10(4): 431.
6. Zarb GA, Hobkirk J, Eckert S, Jacob R. Prosthodontic treatment for edentulous patients: complete dentures and implant-supported prostheses. 13th ed. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2013. p. 44-5, 133-7.
7. Hahnel S, Rosentritt M, Handel G, Burgers R. In vitro evaluation of artificial ageing on surface properties and early Candida albicans adhesion to prosthetic resins. J Mater Sci Mater Med 2009; 20(1): 249-55.
8. Kulak-Ozkan Y, Kazazoglu E, Arikan A. Oral hygiene habits, denture cleanliness, presence of yeasts and stomatitis in elderly people. J Oral Rehabil 2002; 29(3): 300-4.
9. Little JW, Falace D, Miller C, Rhodus NL. Dental management of the medically compromised patient. 9th ed. St. Louis: Elsevier; 2018.
10. Koch C, Burgers R, Hahnel S. Candida albicans adherence and proliferation on the surface of denture base materials. Gerodontology 2013; 30(4): 309-13.
11. Young B, Joes A, Cameron D, McCord F, Murray C, Bagg J, et al. Attachment of Candida albicans to denture base acrylic resin processed by three different methods. Int J Prosthodont 2009; 22(5): 488-9.
12. Sadeghpour M, Falahati M, Ashrafi M, Shirian AA. The comparison of the bayer acryl and acropars acryl effect on the adhesion of Candida albicans. Razi J Med Sci 2011; 18(89):20-6. [In Persian].
13. Uchimaru M, Sakai T, Moroi R, Shiota S, Shibata Y, Deguchi M, et al. Antimicrobial and antifungal effects of tissue conditioners containing a photocatalyst. Dent Mater J 2011; 30(5): 691-9.
14. Radford DR, Sweet SP, Challacombe SJ, Walter JD. Adherence of Candida albicans to denture-base materials with different surface finishes. J Dent 1998; 26(7): 577-83.
15. Nevzatoğlu EU, Ozcan M, Kulak-Ozkan Y, Kadir T. Adherence of Candida albicans to denture base acrylics and silicone-based resilient liner materials with different surface finishes. Clin Oral Investig 2007; 11(3): 231-6.
16. Nomura T, Suzuki T, Furuya J, Shimoyama Y, Sasaki M, Kimura Sh. In vitro adherence of Candida albicans to acrylic resin with different surface status. In: Sasaki K, Suzuki O, Takahashi N. editors. Interface oral health science. Berlin, Germany: Springer; 2012. p. 145-6.
17. Park SE, Blissett R, Susarla SM, Weber HP. Candida albicans adherence to surface-modified denture resin surface. J Prosthodont 2008; 17(5): 365-9.
18. Bregula L, Trzeciak H, Nolewajka-Lasak I. The study of adhesion of Candida albicans to the selected acrylic resins. Med Dosw Mikrobiol 2006; 58(1): 67-71.
19. Celebi N, Yuzugullu B, Canany S, Yucel U. Effect of polymerization methods on the residual monomer level of acrylic resin denture base polymers. Polymers for advanced technologies 2008; 19(3): 201-6.
20. Anderson GC, Schulte JK, Arnold TG. Dimensional stability of injection and conventional processing of denture base acrylic resin. J Prosthet Dent 1988; 60(3): 394-8.
21. Strohaver RA. Comparison of changes in vertical dimension between compression and injection molded complete dentures. J Prosthet Dent 1989; 62(6): 716-8.
22. Hugget R, Zissis A, Harrison A, Dennis A. Dimensional accuracy and stability of acrylic resin denture bases. J Prosthet Dent 1992; 68(4): 634-40
23. Nogueria SS, Ogle RE, Davis EL. Comparison of accuracy between compression-and injection molded complete dentures. J Prosthet Dent 1999; 82(3): 291-300.
24. Dhanraj M, Robin P, Nallasamy D. Ariga P, Anand S. Influence of polymerization shrinkage on denture base distortion - a systematic review. Indian Journal of Multidisciplinary Dentistry 2013; 3(2): 687-94.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
کیمیا صادق‌پورKS, فاطمه رشیدی میبدیFRM, میثم مهابادیMM, بهرام مجیدیBM. مقایسه ی آزمایشگاهی سه روش مختلف تهیه ی آکریل دنچر در چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکانس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:201-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1436

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد