بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی بیماران کلاس II اسکلتی به دنبال درمان با دستگاه فرانکل

  • Alireza Omrani علیرضا عمرانی گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Sousan Sadeghian سوسن صادقیان گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Shirin Omrani شیرین عمرانی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Mehdi Rafiei مهدی رفیعی گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دستگاه فانکشنال فرانکل، یک وسیله‌ی با ارزش برای درمان مال‌اکلوژن کلاسII می‌باشد که بیش‌ترین اثرات اسکلتال را به دنبال دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی در بیماران با مال‌اکلوژن کلاسII به دنبال درمان با دستگاه فرانکل بود.

مواد و روش‌ها: ااین مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، بر روی 8 بیمار با محدوده‌ی سنی 12-9 سال، دارای مال‌اکلوژن کلاس II دندانی و اسکلتی، صورت گرفت. رادیوگرافی‌های سفالومتری لترال در ابتدا و انتهای درمان گرفته شدند. سفالوگرام‌ها ترسیم شدند و اندازه‌گیری‌های لازم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t زوجی صورت گرفت (α < 0/05).

يافته‌ها: از بین متغیرهای ایجاد شده در قاعده‌ی جمجمه، بین دو گروه شاهد و درمان شده با فرانکل، طول S-N افزایش معنی‌دار داشت (p value = 0/006). در مجموعه‌ی ماگزیلا بین دو گروه، کاهش زاویه‌ی SNA (p value = 0/04) و افزایش طول ماگزیلا (p value = 0/01) معنی‌دار بود. از بین متغیرهای ایجاد شده در فک پایین، تغییرات زاویه‌ی گونیال (p value = 0/03)، زاویه‌ی SNB (p value = 0/001) و SNBpog (p value = 0/0005)، طول راموس (p value = 0/01)، قاعده‌ی مندیبل (p value = 0/007) و طول مندیبل (p value = 0/01) تفاوت معنی‌دار داشتند. از بین متغیرهای ایجاد شده‌ی فک بالا و پایین نسبت به هم، زاویه‌ی ANB (0005/0 = p value)، از بین متغیرهای ایجاد شده ارتفاع و روابط صورتی، S-GO (p value = 0/01) و N-Me (p value = 0/001) و از بین متغیرهای ایجاد شده‌ی روابط دندانی، میانگین تغییرات بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌دار وجود داشت (p value = 0/01). 

نتیجه‌گیری: ااثرات اسكلتي فرانكل شامل ممانعت از رشد ماگزيلا به سمت جلو و جابه‌جايي منديبل به سمت قدام و در نتيجه رفع نقص منديبل و اصلاح ناهماهنگي فكين بود و اثرات دنداني فرانكل حداقل و در جهت كاهش اورجت و اصلاح دنداني بيماران داراي مال‌اكلوژن كلاس II بوده است.

کلید واژه‌ها: مال‌اکلوژن کلاس II، دستگاه فرانکل، درمان اصلاح رشد 

مراجع

1. Proffit WR, Field HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St Louis: Elsevier/Mosby; 2013. p. 226-40.
2. Amini F, Abtahi SA. Dentoskeletal growth changes in untreated 7-12 year old individual with CI II malocclusion. Shaheed Beheshti univ dent J 2007; 25(2): 144-54.
3. Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics current principles and techniques. 5th ed. St Louis: Elsevier/Mosby; 2012. p. 345-78.
4. Bishara SE. Textbook of orthodontics. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2001. P. 103, 326-34, 367.
5. Almeida MR, Henriques JF, Almeida RR, Almeida-Pedrin RR, Ursi W. Treatment effects produced by the Bionator appliance. Comparison with an untreated Class II sample. Eur J Orthod 2004; 26(1): 65-72.
6. Koretsi V, Zymperdikas VF, Papageorgiou SN, Papadopoulos MA. Treatment effects of removable functional appliances in patients with Class II malocclusion: a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthod 2015; 37(4): 418-34.
7. Freeman DC, McNamara JA Jr, Baccetti T, Franchi L, Fränkel C. Long-term treatment effects of the FR-2 appliance of Fränkel. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 135(5): 570.e1-6.
8. Perillo L, Cannavale R, Ferro F, Franchi L, Masucci C, Chiodini P, et al. Meta-analysis of skeletal mandibular changes during Frankel appliance treatment. Eur J Orthod 2011; 33(1): 84-92.
9. Rakosi T, Jonas I, Graber TM. Orthodontic diagnosis. New York, NY: Thieme; 1993. p. 180, 182, 190.
10. Janson GR, Toruño JL, Martins DR, Henriques JF, de Freitas MR. Class II treatment effects of the Fränkel appliance. Eur J Orthod. 2003; 25(3): 301-9.
11. Rodrigues de Almeida M, Castanha Henriques JF, Rodrigues de Almeida R, Ursi W. Treatment effects produced by Fränkel appliance in patients with class II, division 1 malocclusion. Angle Orthod 2002; 72(5): 418-25.
12. Sadeghian S, Omrani AR, Jahanbakhshi MR, Rafiei M, Rostamsolat E. Effect of bionator treatment on skeletal and dental changes in Cl II patients. J Isfahan Dent Sch 2017; 13(2): 170-80. [In Persian].
13. Martins RP, da Rosa Martins JC, Martins LP, Buschang PH. Skeletal and dental components of Class II correction with the bionator and removable headgear splint appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 134(6): 732-41.
14. Franchi L, Pavoni C, Faltin K Jr, McNamara JA Jr, Cozza P. Long-term skeletal and dental effects and treatment timing for functional appliances in Class II malocclusion. Angle Orthod 2013; 83(2): 334-40.
چاپ شده
2019-03-04
استناد به مقاله
1.
علیرضا عمرانیAO, سوسن صادقیانSS, شیرین عمرانیSO, مهدی رفیعیMR. بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی بیماران کلاس II اسکلتی به دنبال درمان با دستگاه فرانکل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4مارس2019 [ارجاع شده 31می2020];:104-12. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1439

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد