بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی

  • Mohammad Khodaei محمد خدائی گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، اصفهان، ایران
  • Kamran Amini کامران امینی گروه مهندسی مکانیک، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
  • Parinaz Mahdavian پریناز مهدویان دندان‌پزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آمالگام، از رایج‌ترین مواد پر کننده‌ی دندان به شمار می‌رود که همچنان استفاده‌ی کلینیکی از آن مورد بحث محققین می‌باشد. این آلیاژ به واسطه‌ی محتوی جیوه و خطرات ناشی از آن و مقاومت به خوردگی محدود در محیط بدن، مورد انتقاد پژوهشگران قرار دارد. لذا در مطالعه‌ی حاضر، کامپوزیت‌های آمالگام/نانوهیدروکسی آپاتیت و آمالگام/نانوبایوگلاس برای کاهش محدودیت‌های فعلی آمالگام، طراحی و ساخته شد و تأثیر نوع تقویت کننده بر خواص مکانیکی و خوردگی آمالگام دندانی بررسی گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی و تحلیلی، کامپوزیت‌های آمالگام/نانو هیدروکسی آپاتیت و آمالگام/نانوبایوگلاس تهیه شد؛ به این روش که 2 درصد وزنی نانوبیوسرامیک، قبل از اضافه کردن جیوه، به مخلوط پودر فلزات تشکیل دهنده‌ی آمالگام افزوده شد و سپس در آمالگاماتور با جیوه مخلوط شدند و سپس در قالب فولادی توسط سنبه فشرده شدند. سپس نمونه‌های سخت شده، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی ریزساختاری قرار گرفتند. همچنین توسط دستگاه آزمون فشار یونیورسال، خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقاومت به خوردگی کامپوزیت‌ها به روش پولاریزاسیون پتانسیودینامیک، مورد مطالعه قرار گرفت. برای مقایسه‌ی دقیق داده‌های کمی، از آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism 6 استفاده شد. اختلاف آماری، معنی‌دار اعلام گردید (p value < 0/05).

يافته‌ها: در حالی که با افزودن هر دو نانوبیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت و بایوگلاس، مقاومت به خوردگی کامپوزیت افزایش می‌یابد، تأثیر هیدروکسی آپاتیت در افزایش مقاومت به خوردگی آمالگام در محلول نمکی، بیشتر بوده است. همچنین افزایش دو درصدی ذرات تقویت کننده‌ی هیدروکسی آپاتیت و بایوگلاس، سبب بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت به ترتیب به مقدار 15 و 12 درصد شده است.  

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، کامپوزیت‌های پایه‌ی آمالگام توسعه داده شده، گزینه‌ی مناسبی برای اهداف پر کردن دندان‌های خلفی با اثرات سوء کمتر (خوردگی کمتر و استحکام بالاتر) باشد و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت، مؤثرتر از بایوگلاس عمل کرده‌اند.  

کلید واژه‌ها: هیدروکسی آپاتیت، بایوگلاس، آمالگام، خواص مکانیکی

مراجع

1. Durnan JR. Esthetic dental amalgam-composite resin restorations for posterior teeth. J Prosthet Dent 1971; 25(3): 175-6.
2. Zardiackas LD, Bayne SC. Fatigue characterization of nine dental amalgams. Biomaterials 1985; 6(1): 49-54.
3. Anderson MH, McCoy RB. Dental amalgam: The state of the art and science. Dent Clin North Am 1993; 37(3): 419-31.
4. Acciari, Guastaldi, Brett. Corrosion of dental amalgams: electrochemical study of Ag-Hg, Ag-Sn and Sn-Hg phases. Electrochimica Acta 2001; 46(24-25): 3887-93.
5. Guerra M, Ferreira C, Carvalho ML, Santos JP, Pessanha S. Distribution of toxic elements in teeth treated with amalgam using μ- energy dispersive X-ray fluorescence. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 2016; 122: 114-7.
6. Al-Saleh I, Al-Sedairi AA. Mercury (Hg) burden in children: the impact of dental amalgam. Sci Total Environ 2011; 409(16): 3003-15.
7. Barkmeier WW, Cooley RL. Amalgam restoration with a composite resin window. Quintessence Int Dent Dig 1979; 10(4): 31-4.
8. Cardash HS, Bichacho N, Imber S, Liberman R. A combined amalgam and composite resin restoration. J Prosthet Dent 1990; 63(5): 502-5.
9. Brett CMA, Ioanitescu I, Trandafir F. Influence of the biological fluid on the corrosion of dental amalgam. Corrosion Science 2004; 46(11): 2803-16.
10. van Noort R. Introduction to dental materials. 1st ed. St. Louis: Mosby; 1994. p. 74-87.
11. Dodes JE. The amalgam controversy. An evidence-based analysis. J Am Dent Assoc 2001; 132(3): 348-56.
12. Skinner EW, Phillips RW. The science of dental materials. 10th ed. WB Saunders; 1996. p. 361-85.
13. Shojai MS, Khorasani1 MT, Dinpanah Khoshdargi E, Jamshidi A. Synthesis methods for nanosized hydroxyapatite with diverse structures. Acta Biomaterialia 2013; 9(8): 7591-21.
14. Jones JR. Review of bioactive glass: From Hench to hybrids. Acta Biomaterialia 2013; 9(1): 4457-86.
15. Darvell BW. Development of strength in dental silver amalgam. Dent Mater 2012; 28(10): e207-17.
16. Chowdhury ND, Ghosh KS. Electrochemical behaviour of dental amalgam in natural, artificial saliva and in 0.90 wt.% NaCl solution. Corrosion Science 2018; 133: 217-30.
17. Khodaei M, Amini K, Mahdavian P. Fabrication and evaluation of amalgam/nano hydroxyapatite composites for dental restoration. Materials Research Express 2018; 5(10): 105403.
چاپ شده
2019-03-04
استناد به مقاله
1.
محمد خدائیMK, کامران امینیKA, پریناز مهدویانPM. بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4مارس2019 [ارجاع شده 8آگوست2020];:83-1. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1457

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد