تهیه‌ی تمپلیت سفالومتری نسبتی استاندارد برای بالغین نرمال بر پایه‌ی موقعیت طبیعی تخمینی سر

  • Mohammad Hosein Ahangar محمد حسین آهنگر آتشی گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • Arman Mohammadi Shayan آرمان محمدی شایان گروه ارتودنسی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • Sina Ahangar Atashi سینا آهنگر آتشی دکترای حرفه ای، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • Amir Hooman Sadr Haghighi امیرهومن صدر حقیقی گروه ارتودنسی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: موقعیت طبیعی سر، بر اساس تخمین NHO (Natural head orientation)، به عنوان یک جایگزین مناسب از نظر دقت و تکرارپذیری برای موقعیت طبیعی سر به روش ثبتی NHP (Natural head position) مطرح می‌باشد، که مشکلات تکنیکی و خطاهای فیزیولوژیک روش NHP را ندارد. اين مطالعه با هدف تهيه‌ی نوعي تمپليت، كه استفاده از مزاياي موقعيت طبيعي سر و خطوط رفرنس خارج جمجمه‌اي را بر پایه‌ی روش NHO امكان‌پذير سازد، انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. سفالوگرام و فتوگرافی‌های نیمرخ، از پرونده‌ی 60 بیمار بالغ (30 مرد و 30 زن) که دارای صورت متناسب و اکلوژن نرمال بودند، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا بر روی فتوگرافی‌های بیمار، موقعیت طبیعی سر از راه تخمین، تعیین شد و سپس به سفالوگرام انتقال یافت. در سفالوگرام‌ها، خطوط عمودی و افقی حقیقی از نقطه‌ی نازیون نسج سخت، ترسیم شد و لندمارک‌های نسج سخت و نرم صورت، تعیین و از روی میانگین داده‌ها، نیمرخ استاندارد تهیه و تمپلیت به تفکیک جنس و در اندازه‌های مختلف تهیه شد. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 گردید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون تی استیودنت استفاده شد. سطح معنی‌داری، p value < 0/05 به دست آمد.

یافته‌ها: در مقايسه‌ی بين تمپليت گروه مذكر و مؤنث كه با انطباق آنها در نقطه‌ی Nasion و خط افقي حقيقي انجام گرفت، نتايج نشان داد، اندازه‌هاي خطي در گروه مذكر نسبت به گروه مؤنث بزرگتر، چانه و پيشاني برجسته‌تر و زاويه‌ی نازوليبال کوچک‌تر است.

نتیجه‌گیری: استفاده از تمپليت سفالومتری بر پایه‌ی NHO، به عنوان یک ابزار تشخیصی مفید می‌باشد که موجب بالا رفتن سرعت و دقت آناليز در درمان‌های ارتودنسی می‌شود.

کلید واژه‌ها: تمپلیت، سفالومتری، NHO

مراجع

1. Profit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Co; 2013. p. 196-82.
2. Jacobson A. Radiographic cephalometry from basics to video imaging. New Malden, UK: Quintessence Co; 1995. p. 175-83.
3. Hutton TJ, Cunningham S, Hammond P. An evaluation of active shape models for the automatic idetification of cephalometric landmarks. Eur J Orthod 2000; 22(5): 499-508.
4. Jervinen S. Relating of the SNA angle to the saddle angle. Am J Orthod 1980; 78(6): 670-3.
5. Kau CH, Zhurov A, Richmond S, Cronin A, Savio C, Mallorie C. Facial templates: a new perspective in three dimensions. Orthod Craniofac Res 2006; 9(1): 10-7.
6. Baum AT. Downs analysis template transparencies for application directly to cephalometric x-ray films. Angle Orthod 1952; 22(4): 217-26.
7. Moorrees CFA, Lebert L. Mesh diagram and cephalometrics. Angle Orthod 1960; 32(4): 214-31.
8. Broadbent BH, Golden WH. Bolton standards of dentofacial developmental growth. St Louis: Mosby Co; 1975. p. 87-89.
9. Liebgott B. Cephalometric analysis using a template. The Angle Orthodontist 1978; 48(3): 194-201.
10. Shah SM, Joshi MR. An assessment of asymmetry in the normal craniofacial complex. Angle Orthod 1978; 48(2): 141-48.
11. Akerman RJ. The Michigan School study cephalometric norms expressed in template form. Am J Orthod 1979; 75(3): 282-90.
12. Jacobson A. The proportionate template as a diagnostic aid. Am J Ortod 1979; 75(2): 156-72.
13. Basafa M, Salehi A. Preparation of lateral and frontal cephalometric templates for men with normal occlusion. J Mashhad Den Sch 2004; 28(1-2): 1-8. [In Persian].
14. Ahangar Atashi MH, Bardal R. A template based on concepts of natural head position for Tabriz's adults. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2007; 25(12):119-26. [In Persian].
15. Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry: from basics to 3-d imaging. 2nd ed. New York, UK: Quintessence Co; 2007.
16. Riolo ML, Moyers RE, McNamara JA. An atlas of craniofacial growth. Ann Arbor, Michigan: Univ. of Michigan Center for Human Growth and Development; 1974.
17. Samit AJ. Cephalometric templates based on the Bolton standards. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1989; 68(4): 385-90.
18. Ackerman RJ. The Michigan School Study cephalometric norms expressed in template form. Am J Orthod 1979; 75(3): 282-90.
19. Sharma R, Singla A, Mittal S. A cephalometric proportionate template for the Indianpopulation. Journal of Innovative Dentistry 2011; 1(1): 1-5.
20. Jacobson A. Orthognathic diagnosis using the proportionate template. J Oral Surg 1980; 38(11): 820-33.
21. Lundstrom A, Lundstrom F. The Frankfort horizontal as a basis for cephalometric analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995; 107(5): 537-40.
22. Dvortsin DP, Ye Q, Pruim GJ, Dijkstra PU, Ren Y. Reliabilityof the integrated radiograph-photograph method to obtain natural head position in cephalometric diagnosis. Angle Orthod 2011; 81(5): 889-94.
23. Lundström A, Forsberg CM, Westergren H, Lundström F. A comparison between estimated and registered natural head posture. Eur J Orthod 1991; 13(1): 59-64.
24. Lundström A, Lundström F, Lebret LM, Moorrees CF. Natural head position and natural head orientation: basic considerations in cephalometric analysis and research. Eur J Orthod 1995; 17(2): 111-20.
25. Ahangar-Atashi MH, Kachoei M. Effect of chin position on natural head orientation reproducibility. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(3): e317-22.
26. Jiang J, Xu T, Lin J. The relationship between estimated and registered natural head position. Angle Orthod 2007; 77(6): 1019-24.
27. Lundstrom A, Cook M. Proportional analysis of the facial profile in natural head position in Caucasian and Chinese children. B J Orthod 1991; 18(1): 43-9.
28. Burstone CJ, James RB, Legan H, Murphy GA, Norton LA. Cephalometric for orthognathic surgery. J Oral Surg 1978; 36(4): 269-77.
29. Swlerenga D, Oesterle LJ, Messersmith ML. Cephalometric values for adult Mexican-Americans. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 106(2): 146-55.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
محمد حسین آهنگر آتشیMHA, آرمان محمدی شایانAMS, سینا آهنگر آتشیSAA, امیرهومن صدر حقیقیAHSH. تهیه‌ی تمپلیت سفالومتری نسبتی استاندارد برای بالغین نرمال بر پایه‌ی موقعیت طبیعی تخمینی سر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:173-81. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1460

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد