بررسی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت

  • داریوش هاشمی‌نیا Dariuosh Hasheminia مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • احسان حکمتیان Ehsan Hekmatian مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمدعلی بلاغی اینالویی Mohammad Ali Balaghi Inalouei دکترای تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • گلناز امامی نایینی Golnaz Emami Naieni دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت موجب افزایش آترواسکلروز می‌شود. سکته‌ی مغزی، عموماً معلول آترواسکلروز عروق کاروتید است. رادیوگرافی پانورامیک می‌تواند در شناسایی آترواسکلروز کمک کند. در مطالعه‌ی حاضر به بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون عروق کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مبتلا و غیر مبتلا به دیابت پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی (cross-sectional)، در سال 1393- ۹4 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به بررسی فراوانی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید، در ۴۰ بیمار مبتلا به دیابت و ۸۰ بیمار غیر مبتلا به دیابت پرداخته شد. از تمامی بیماران، رادیوگرافی پانورامیک تهیه شده و اطلاعات دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، درمان دیابتی دریافتی، مدت زمان دیابت و قند خون ناشتا ثبت گردید و همه‌ی آنها تحت گرافی پانارومیک قرار گرفتند. سپس اطلاعات افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های 2χ، فیشر و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. در این مطالعه، (0/05 > p value) معنی‌دار در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: ددر بررسی رادیوگرافی بیماران مبتلا به دیابت، ۱۳ نفر دارای کلسیفیکاسیون شریان کاروتید بودند، در حالی‌که تنها در ۷ نفر از افراد غیر مبتلا به دیابت، کلسیفیکاسیون شریان کاروتید مشاهده شد (0/001 = p value). متغیرهای سن، جنس، نوع درمان دیابت، مدت زمان بیماری و قند خون ناشتا، ارتباطی با بروز کلسیفیکاسیون عروق کاروتید نداشتند (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: ططبق مطالعه‌ی حاضر، در رادیوگرافی پانورامیک به عنوان روشی کم- تهاجم، کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران مبتلا به دیابت بیشتر از غیر مبتلا به دیابتی‌‌ها بود، اما این شیوع معنی‌دار بالاتر، ارتباطی با عوامل دموگرافیک نداشت. مطالعات بیشتری با جامعه‌ی آماری بالاتر توصیه می‌گردد.

کلید واژه‌ها: آترواسکلروز، شریان کاروتید، رادیوگرافی پانورامیک، دیابت.

مراجع

1. Zhdanov VS, Sternby NH. Monitoring of atherosclerosis. Int J Cardiol 2004; 95(1): 39-42.
2. Fatahzadeh M, Glick M. Stroke: epidemiology, classification, risk factors, complications, diagnosis, prevention, and medical and dental management. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102(2): 180-91.
3. Moshfeghi M, Taheri JB, Bahemmat N, Evazzadeh ME, Hadian H. Relationship between carotid artery calcification detected in dental panoramic images and hypertension and myocardial infarction. Iran J Radiol 2014; 11(3): e8714.
4. Feigin VL, Krishnamurthi R. Stroke prevention in the developing world. Stroke 2011; 42: 3655-8.
5. Peters SAE, Huxley RR, Woodward M. Diabetes as a risk factor for stroke in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of 64 cohorts, including 775 385 individuals and 12 539 strokes. The Lancet 2014; 383(9933): 1973-80.
6. Calkin AC, Allen TJ. Diabetes mellitus-associated atherosclerosis: mechanisms involved and potential for pharmacological invention. Am J Cardiovasc Drugs 2006; 6(1): 15-40.
7. Imanimoghaddam M, Rooh MR, Hashemi EM, Blouri AJ. Doppler sonography confirmation in patients showing calcified carotid artery atheroma in panoramic radiography and evaluation of related risk factors. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2012; 6(1): 6-11.
8. Griniatsos J, Damaskos S, Tsekouras N, Klonaris C, Georgopoulos S. Correlation of calcified carotid plaques detected by panoramic radiograph with risk factors for stroke development. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108(4):600-3.
9. Friedlander AH, Cohen SN. Panoramic radiographic atheromas portend adverse vascular events. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103(6): 830-5.
10. SantosJMO, Soares GC, Alves APN, Kurita LM, Silva PGBS, Costa FWG. Prevalence of carotid artery calcifications among 2,500 digital panoramic radiographs of an adult Brazilian population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018; 23(3): e256-e261.
11. Alves N, Deana NF, Garay I. Detection of common carotid artery calcifications on panoramic radiographs: prevalence and reliability. Int J Clin Exp Med 2014; 7(8): 1931-9.
12. Monteiro IA, Ibrahim C, Albuquerque R, Donaldson N, Salazar F, Monteiro L. Assessment of carotid calcifications on digital panoramic radiographs: Retrospective analysis and review of the literature. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2018; 119(2): 102-6.
13. Friedlander AH, Lande A. Panoramic radiographic identification of carotid arterial plaques. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 1981; 52(1): 102-4.
14. Sadeghi M, Pourmoghadas M, Rouhafza H, Sabet B. Predictive value of coronary artery calcification in coronary artery stenosis. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 11(3): 1-5. [In Persian].
15. Tofanghchiha M, Marami A, Mosallaei SS, Moghaddam MA. Comparison of panoramic radiography in detection of carotid artery calcifications with Doppler Sonography results. J Qazvin Univ Med Sci 2009; 13(3): 63-8. [In Persian].
16. Pornprasertsuk-Damrongsri S, Virayavanich W, Thanakun S, Siriwongpairat P, Amaekchok P, Khovidhunkit W. The prevalence of carotid artery calcifications detected on panoramic radiographs in patients with metabolic syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108(4): e57-62.
17. Friedlander AH, Maeder LA. The prevalence of calcified carotid artery atheromas on the panoramic radiographs of patients with type 2 diabetes mellitus. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 2000; 89(4): 420-4.
چاپ شده
2018-10-08
استناد به مقاله
1.
Dariuosh Hasheminiaده, Ehsan Hekmatianاح, Mohammad Ali Balaghi Inaloueiمبا, Golnaz Emami Naieniگان. بررسی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8اکتبر2018 [ارجاع شده 20جولای2019];:427-33. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1461

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد