بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اردبیل درباره‌ی داروهای تجویز شده در درمان ریشه دندان.

  • Firouz Zadfatah فیروز زادفتاح گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
  • Omran Haj Mohamadi عمران حاج‌محمدی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
  • Somayeh Hekmatfar سمیه حکمت فر استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
  • Mahsa Farzaneh مهسا فرزانه دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشک باید اطلاعات کافی نسبت به داروهایی که تجویز می‏کند و داروهای مورد استفاده‌ی بیماران با مشکلات سیستمیک داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اردبیل در زمینه‌ی دارو‏‏های مورد مصرف در درمان‏‏ ریشه‌ی دندان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، میزان اطلاعات دندان‌پزشکان عمومی اردبیل در مورد دارو‏های مورد مصرف در درمان‏های ریشه‌ی دندان‌پزشکی در سال 1395-1396 بررسی گردید. بدین منظور، پرسش‌نامه‌ای طراحی شد و تعداد 80 نفر از دندان‌پزشکان عمومی، پرسش‌نامه‌ی مزبور را تکمیل نمودند. در پرسش‌نامه راجع به اطلاعات دموگرافیک و میزان آگاهی دندان‌پزشکان پرسش به عمل آمد. پس از جمع‌آوری داده‏ها، اطلاعات به ‌دست‌ آمده در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 23 با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (α = 0/05). 

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین آگاهی (6/91 ± 14/56) در مورد داروهای مورد استفاده در درمان ریشه، متوسط می‌باشد؛ همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در میانگین آگاهی دندان‌پزشکان در مورد داروهای مورد استفاده در درمان ریشه بر اساس سن، سابقه و نوع دانشگاه وجود دارد (p value < 0/05)؛ اما تفاوت معنی‌داری در میانگین آگاهی دندان‌پزشکان در مورد داروهای مورد استفاده در درمان ریشه بر اساس جنسیت و منبع کسب آگاهی وجود ندارد (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد داروهای مورد مصرف دندان‌پزشکی در درمان ریشه، در حد متوسط می‌باشد. ارتباط معکوس میان پیشینه‌ی کار و نمره‌ی آگاهی، نشانگر این موضوع است که اطلاعات دندان‌پزشکان با افزایش پیشینه‌ی کار، به‌ روز نشده و در این زمینه پیگیری جدی وجود ندارد. این مسأله نیاز به دوره‏های بازآموزی برای دندان‌پزشکان، پیرامون داروهای مورد مصرف در دندان‌پزشکی در درمان ریشه را مشخص می‎نماید.

کلید واژه‌‌‌‌‌‌‌ها: اندودنتیکس، پزشک عمومی، تجویز دارو

مراجع

1. Sydenham RV, Hansen MP, Justesen US, dePont Christensen R, Jarb DE. Prescribing antibiotics in general practice: The relative importance of factors influencing prescribing behaviour. Proceedings of the 20th Nordic Congress of General Practice; 2017 Jun 14-17, Reykjavik, Island; 2017.
2. Keiser K, Byrne B. Endodontic pharmacology. In: Berman LH, Hargreaves KM, Cohen SR, editors. Cohen's Pathways of the pulp expert consult. 10th ed. St Louis, Mosby Elsevier; 2011. p. 671-90.
3. Jayakodi H, Kailasam S, Kumaravadivel K, Thangavelu B, Mathew S. Clinical and pharmacological management of endodontic flare-up. J Pharm Bioallied Sci 2012; 4(Suppl 2): S294-S298.
4. Jayadev M, Karunakar P, Vishwanath B, Chinmayi SS, Siddhartha P, Chaitanya B. Knowledge and pattern of antibiotic and non narcotic analgesic prescription for pulpal and periapical pathologies-a survey among dentists. J Clin Diagn Res 2014; 8(7): ZC10-4.
5. Köhler M, Meyer J, Linder M, Lambrecht JT, Filippi A, Kulik Kunz EM. Prescription of antibiotics in the dental practice: a survey of dentists in Switzerland. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2013; 123(9): 748-59.
6. Mainjot A, D'Hoore W, Vanheusden A, Van Nieuwenhuysen JP. Antibiotic prescribing in dental practice in Belgium. Int Endod J 2009; 42(12): 1112-7.
7. Cope AL, Francis NA, Wood F, Chestnutt IG. Antibiotic prescribing in UK general dental practice: a cross‐sectional study. Community Dent Oral Epidemiol 2016; 44(2): 145-53.
8. S Skučaitė N, Pečiulienė V, Manelienė R, Mačiulskienė V. Antibiotic prescription for the treatment of endodontic pathology: a survey among Lithuanian dentists. Medicina (Kaunas) 2010; 46(12): 806-13.
9. Tanwir F, Marrone G, Lundborg CS. Knowledge and reported practice of antibiotic prescription by dentists for common oral problems. J Coll Physicians Surg Pak 2013; 23(4): 276-81.
10. Al-Haroni M, Skaug N. Incidence of antibiotic prescribing in dental practice in Norway and its contribution to national consumption. J Antimicrob Chemother 2007; 59(6): 1161-6.
11. Fluent MT, Jacobsen PL, Hicks LA; OSAP, the Safest Dental Visit. Considerations for responsible antibiotic use in dentistry. J Am Dent Assoc 2016; 147(8): 683-6.
12. Dar-Odeh NS, Abu-Hammad OA, Al-Omiri MK, Khraisat AS, Shehabi AA. Antibiotic prescribing practices by dentists: a review. Ther Clin Risk Manag 2010; 6: 301-6.
13. Siqueira JF Jr, Rôças IN. Exploiting molecular methods to explore endodontic infections: part 2-redefining the endodontic microbiota. J Endod 2005; 31(7): 488-98.
14. Poveda Roda R, Bagan JV, Sanchis Bielsa JM, Carbonell Pastor E. Antibiotic use in dental practice: A review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(3): E186-92.
15. Ahmadi Motamayel, F., Masumi, S., Abdolsamadi, H., Roshanaei, G. Awareness of general dentists and senior dental students of Hamadan city (Iran) about prescribed drugs in dental procedures. J Mashad Dent Sch 2011; 35(4): 243-52. [In Persian].
16. Halboub E, Alzaili A, Quadri MF, Al-Haroni M, Al-Obaida MI, Al-Hebshi NN. Antibiotic prescription knowledge of dentists in kingdom of Saudi Arabia: an online, country-wide survey. J Contemp Dent Pract 2016; 17(3): 198-204.
17. Chitazizi MT. Evaluation of knowledge of general dentists in Tabriz from the prevention of drugs and the newest prophylactic regimen in cardiac patients before performing dentistry. Med J Tabriz Univ Med Sci 2004; 38(64): 40-4. [In Persian].
18. Lauber C, Lalh SS, Grace M, Smith MH, MacDougall K, West P, et al. Antibiotic prophylaxis practices in dentistry: a survey of dentists and physicians. J Can Dent Assoc 2007; 73(3): 245.
19. Murti A, Suva Z. Dental antibiotic prescription in Fijian adults. Int Dent J 2007; 57(2): 65-70.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
فیروز زادفتاحFZ, عمران حاج‌محمدیOHM, سمیه حکمت فرSH, مهسا فرزانهMF. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اردبیل درباره‌ی داروهای تجویز شده در درمان ریشه دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:190-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1464

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد