بررسی تأثیر اندازه‌ی اباتمنت بر استحکام کششی روکش‌های سمان شده بر اباتمنت‌های یک قطعه‌ای

  • Maryam Molaei مریم مولایی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Gholamreza Tabakhian غلامرضا طباخیان استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Mohsen Maleki Gorgi محسن ملکی گرجی دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه:ابعاد اباتمنت، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر گیر رستوریشن‌های متکی بر ایمپلنت به شمار می‌رود. اباتمنت‌های قطورتر، دارای مزایای فراهم کردن دیواره‌ی ضخیم‌تر در بدنه‌ی خارجی و سطح بیشتر به منظور تأمین گیر رستوریشن است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر ابعاد اباتمنت بر گیر رستوریشن‌های متکی بر ایمپلنت بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی از نوع آزمایشگاهی، 40 عدد آنالوگ ایمپلنت با استفاده از سرویور درون بلوک‌های تهیه شده از آکریل خودسخت شونده قرار داده شدند. 40 عدد اباتمنت تیتانیومی با طول‌های 5/5 و 7 میلی‌متر و قطرهای 3/5 و 4/3 میلی‌متر به آنالوگ‌های ایمپلنت با تورک 35 نیوتن سانتی‌متر متصل گردید. روکش‌ها با استفاده از سمان موقت تمپ باند، سمان شدند. نمونه‌ها قبل از آزمایش در رطوبت 100 درصد و دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 48 ساعت نگهداری شدند. رستوریشن‌ها با استفاده از دستگاه یونیورسال تستینگ ماشین با افزایش تدریجی نیرو و با سرعت 0/5 سانتی‌متر در دقیقه تحت نیروی کششی قرار گرفتند و استحکام کششی به نیوتن ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری واریانس دوطرفه تحلیل گردید و آنالیز داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 انجام شد (0/05 = α).

يافته‌ها: افزایش ارتفاع اباتمنت، به طور معنی‌داری سبب افزایش گیر رستوریشن شد (0/03 = p value). افزایش قطر اباتمنت سبب کاهش گیر رستوریشن شد که این کاهش معنی‌دار نبود (0/41 = p value). بین نسبت ارتفاع به قطر اباتمنت و گیر رستوریشن، رابطه‌ی مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (p value = 0/01,  r = 0/343). بین سطح اباتمنت (حاصل ضرب ارتفاع در قطر اباتمنت) و گیر رستوریشن رابطه‌ی مستقیم و ضعیفی وجود داشت که معنی‌دار نبود (p value = 0/185, r = 0/127).

نتیجه‌گیری: افزایش ارتفاع و نسبت ارتفاع به قطر اباتمنت در مقایسه با افزایش سطح اباتمنت در رابطه با افزایش قطر اباتمنت، تأثیر بیشتری در گیر رستوریشن خواهد داشت.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت، استحکام کششی، اباتمنت، رستوریشن، سمان موقت.

 

مراجع

1. Misch CE. Dental implant prosthetics. 2nd ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2014.
2. Kokubo Y, Kano T, Tsumita M, Sakurai S, Itayama A, Fukushima S. Retention of Zirconia copings on zirconia implants abutments cemented with provisional luting agents. J Oral Rehabil 2010; 37(1): 48-53.
3. Misch CE. The implant quality scale: A clinical assessment of the health -disease continuum. Oral Health 1998; 88(7): 15-20, 23-5.
4. Nissan J, Narobai D, Gross O, Ghelfan O, Chaushu G. Long-term outcome of cemented versus screw-retained implant-supported partial restorations. Int J Oral Maxillofac Implants 2011; 26(5): 1102-7.
5. Attard NJ, Zarb GA. Implant prosthodontic management of partially edentulous patients missing posterior teeth: the Toronto experience. J Prosthet Dent 2003; 89(4): 352-9.
6. Taylor TD, Agar JR. Twenty years of progress in implant prosthodontics. J Prosthet Dent 2002; 88(1): 89-95.
7. Hafez Ghoran A, Kordydarian R, Morshedi K. Effect of different types of temporary cements on the tensile strength of implant supported crowns. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2009; 27(2): 53-9. [In Persian].
8. Hebel KS, Gajjar RC: Cement-retained versus screw-retained implant restorations: achieving optimal occlusion and esthetics in implant dentistry. J Prosthet Dent 1997; 77(1): 28-35.
9. Tabakhian GR, Nouri A. Effect of different temporary cements on retention of crowns cemented on one piece abutments with two different lengths. J Mashhad Dent Sch 2012; 36(3): 223-30. [In Persian].
10. Al Hamad KQ, Al Rashdan BA, Abu-Sitta EH. The effects of height and surface roughness of abutments and the type of cement on bond strength of cement-retained implant restorations. Clin Oral Implants Res 2011; 22(6): 638-44.
11. Cano-Batalla J, Soliva-Garriga J, Campillo-Funollet M, Munoz-Viveros CA, Giner-Tarrida L. Influence of abutment height and surface roughness on in vitro retention of three luting agents. Int J Oral Maxillofac Implants 2012; 27(1): 36-41.
12. Covey DA, Kent DK, Germain HA Jr, Koka S. Effects of abutment size and luting cement type on the uniaxial retention force of implant supported crowns. J Prosthet Dent 2000; 83(3): 344-8.
13. Kent DK, Koka S, Froeschle ML. Retention of cemented implant supported restorations. J Prosthodont 1997; 6(3): 193-6.
14. Darveniza M, Basford KE, Meek J, Stevens L. The effects of surface roughness and surface area on the retention of crowns luted with zinc phosphate cement. Aust Dent J 1987; 32(6): 446-57.
15. Kaufmann EG, Coelho DH, Colin L. Factors influencing the retention of cemented gold castings. J Prosthet Dent 1961; 11(3): 487-502.
16. Maxwell AW, Blank LW, Pelleu GB Jr .Effect of crown preparation height on the retention and resistance of gold castings. Gen Dent 1990; 38(3): 200-2.
17. Bernal G, Okamura M, Muñoz CA. The effects of abutment taper, length and cement type on resistance to dislodgement of cement-retained, implant-supported restorations. J Prosthodont 2003; 12(2): 111-5.
18. Emms M, Tredwin CJ, Setchell DJ, Moles DR. The effects of abutment wall height, platform size, and screw access channel filling method on resistance to dislodgement of cement-retained, implant- supported restorations. J Prosthodont 2007; 16(1): 3-9.
19. Abbo B, Razzoog ME, Vivas J, Sierraalta M. Resistance to dislodgement of zirconia copings cemented onto titanium abutments of different heights. J Prosthet Dent 2008; 99(1): 25-9.
20. Lee DH, Suh KW, Ryu JJ. Comparision of retentive forces of temporary cements and abutment height used with implant-supported prostheses. J Kor Acad Prosthodont 2008; 43(3): 280-9.
چاپ شده
2020-03-30
استناد به مقاله
1.
مریم مولاییMM, غلامرضا طباخیانGT, محسن ملکی گرجیMMG. بررسی تأثیر اندازه‌ی اباتمنت بر استحکام کششی روکش‌های سمان شده بر اباتمنت‌های یک قطعه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30مارس2020 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:203-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1466

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد