##article.return## بررسی تأثیر اندازه‌ی اباتمنت بر استحکام کششی روکش‌های سمان شده بر اباتمنت‌های یک قطعه‌ای دانلود ##common.downloadPdf##