بررسی کیفیت زندگي مرتبط با سلامت دهان و سلامت روان در بيماران مبتلا به اختلال مفصل گیجگاهی- فکی

  • Niloofar Nazemi نیلوفر ناظمی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Hasan Momeni حسن مؤمنی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Nasrollah Bashardoost نصراله بشردوست گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mehdi Abrishami مهدی ابریشمی دکترای تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال مفصل گیجگاهی- فکی TMD (Temporomandibular joint disorder)، تأثير بسزايي بر رفتارهاي اجتماعي و حالات رواني بيماران دارد و بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان، تأثیرگذار است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعيين ارتباط اختلال مفصل گيجگاهي- فكي با كيفيت زندگي وابسته به سلامت دهان و سلامت روان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از بین بیماران مبتلا به TMD که در سال 1395-1396 به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) مراجعه کرده بودند، تعداد 75 بیمار به عنوان گروه مورد و 75 نفر با همان شرایط و بدون تشخیص بیماری‌ به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. برای بررسی سلامت دهان، از پرسش‌نامه‌ی اختصاصی سلامت دهانی (Oral Health Impact Profile :OHIP14) و برای بررسی سلامت روانی، از پرسش‌نامه‌ی سلامت‌ عمومی (GHQ-28: General Health Questionnaire) و برای درجه‌بندی درد مزمن، از پرسش‌نامه‌ی RDC/TMD Axisll (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) استفاده شد. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری رگرسیون، ANOVA و کروسکال- والیس تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

یافته‌ها: شاخص کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان OHIP14 (شیوع، شدت و گستردگی) بین دو گروه بیمار و شاهد، تفاوت معنی‌دار داشتند (p value = 0/0001) و در بین زنان بیمار، بیشتر از مردان بود و با بالا رفتن شدت درد مزمن، وضعیت شاخص بدتر می‌شد. شاخص‌های سلامت روان GHQ-28 (جسمانی‌سازی، اضطراب، افسردگی و اختلال روانی) بین دو گروه بیمار و شاهد، تفاوت معنی‌دار داشتند (p value = 0/0001) و با بالا رفتن شدت درد مزمن، وضعیت سلامت روان بدتر می‌شد. در بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان (OHIP14) و سلامت روان (GHQ-28)، بیمارانی که در شاخص‌های GHQ-28 دارای اختلال بودند، از سلامت دهانی پایین‌تری برخوردار بودند (p value < 0/05).

نتیجهگیری: اختلال مفصل گيجگاهي- فكي، بصورت منفی، کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان و سلامت روان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بیماران TMD، سلامت روان و سلامت دهان ارتباط نزدیکی باهم دارند، بطوری که بیماران با اختلال روانی، شاخص سلامت دهان و دندان OHRQOL (Oral Health Related Quality of Life) پایین‌تری نیز داشتند.

کلید واژه‌ها: کیفیت زندگی، سلامت روان، سلامت دهان، اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی

مراجع

1. Becker M, Diamond R, Sainfort F. A new patient focused index for measuring quality of life in persons with severe and persistent mental illness. Qual Life Res 1993; 2(4): 239-51.
2. Inglehart MR, Bagramian R. Oral health-related quality of life. Chicago, IL: Quintessence Pub; 2002.
3. Gift HC, Redford M. Oral health and the quality of life. Clin in Ger Med 1992; 8(3): 673-83.
4. American Academy of Orofacial Pain, American Academy of Craniomandibular Disorders. Temporomandibular disorders: guidelines for classification, assessment, and management. 2nd ed. Chicag, IL: Quintessence Books; 1993.
5. Rantala MA, Ahlberg J, Suvinen TI, Savolainen A, Kononen M. Symptoms, signs, and clinical diagnoses according to the research diagnostic criteria for temporomandibular disorders among Finnish multiprofessional media personnel. J Orofac Pain 2003; 17(4): 311-6.
6. Kuttila M, Kuttila S, Le Bell Y, Alanen P. Association between TMD treatment need, sick leaves, and use of health care services for adults. J Orofac Pain 1997; 11(3): 242-8.
7. Macfarlane TV, Blinkhorn AS, Davies RM, Ryan P, Worthington HV, Macfarlane GJ. Orofacial pain: just another chronic pain? Results from a population-based survey. Pain 2002; 99(3): 453-8.
8. Voog Ü, Alstergren P, Leibur E, Kallikorm R, Kopp S. Impact of temporomandibular joint pain on activities of daily living in patients with rheumatoid arthritis. Acta Odontol Scand 2003; 61(5): 278-82.
9. Yap AU, Tan KB, Hoe JK, Yap RH, Jaffar J. On‐line computerized diagnosis of pain‐related disability and psychological status of TMD patients: a pilot study. J Oral Rehabil 2001; 28(1): 78-87.
10. Kempen GI, Ormel J, Brilman EI, Relyveld J. Adaptive responses among Dutch elderly: the impact of eight chronic medical conditions on health-related quality of life. Am J Public Health1997; 87(1): 38-44.
11. Schlenk EA, Erlen JA, Dunbar-Jacob J, McDowell J, Engberg S, Sereika SM, et al. Health-related quality of life in chronic disorders: a comparison across studies using the MOS SF-36. Qual Life Res 1998; 7(1): 57-65.
12. di Fabio RP. Physical therapy for patients with TMD: a descriptive study of treatment, disability, and health status. J Orofac Pain 1998; 12(2): 124-35.
13. Murray H, Locker D, Mock D, Tenenbaum HC. Pain and the quality of life in patients referred to a craniofacial pain unit. J Orofac Pain 1996; 10(4): 316-23.
14. Segù M, Collesano V, Lobbia S, Rezzani C. Cross‐cultural validation of a short form of the Oral Health Impact Profile for temporomandibular disorders. Community Dent Oral Epidemiol 2005; 33(2): 125-30.
15. Rodrigues CA, Magri LV, de Oliveira Melchior M, Mazzetto MO. Evaluation of the impact on quality of life of patients with temporomandibular disorders. Rev Dor São Paulo 2015; 16(3): 181-5.
16. Resende CM, Alves AC, Coelho LT, Alchieri JC, Roncalli AG, Barbosa GA. Quality of life and general health in patients with temporomandibular disorders. Braz Oral Res 2013; 27(2): 116-21.
17. Dahlström L, Carlsson GE. Temporomandibular disorders and oral health-related quality of life. A systematic review. Acta Odontol Scand 2010; 68(2): 80-5.
18. Allen EM, Ziada HM, O’halloran D, Clerehugh V, Allen PF. Attitudes, awareness and oral health‐related quality of life in patients with diabetes. J Oral Rehabil 2008; 35(3): 218-23.
19. Thornicroft G, Slade M. Are routine outcome measures feasible in mental health? Qual Health Care 2000; 9(2): 84.
20. Noorbala AA, Bagheri Yyazdi SA, Mohammad K. The validation of general health questionnaire-28 as a psychiatric screening tool. Hakim Health Sys Res 2009; 11(4): 47-53.
21. Slade GD, Nuttall N, Sanders AE, Steele JG, Allen PF, Lahti S. Impacts of oral disorders in the United Kingdom and Australia. Br Dent J 2005; 198(8): 489-93.
22. Motallebnejad M, Hadian H, Mehdizadeh S, Hajiahmadi M. Validity and reliability of the Persian version of the oral health impact profile (OHIP)-14. Caspian J Intern Med 2011; 2(4): 314-20.
23. Dworkin SF. Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. Translat by Zibandeh Balke. 2005. [cited 2017 Sep 13]. Available from: URL: https://ubwp.buffalo.edu/rdc-tmdinternational/wp-content/uploads/sites/58/2017/01/RDC-Farsi.pdf [In Persian].
24. John MT, Reissmann DR, Schierz O, Wassell RW. Oral health-related quality of life in patients with temporomandibular disorders. J Orofacial Pain 2007; 21(1): 46-54.
25. Miettinen O, Lahti S, Sipilä K. Psychosocial aspects of temporomandibular disorders and oral health-related quality-of-life. Acta Odontol Scand 2012; 70(4): 331-6.
26. Foteder S, Chauhan A, Bhardwaj V, Manchanda K. Oral health-related quality of life in Indian patients with temporomandibular disorders. J Cranio-Maxillary Diseases 2015; 4(1): 42-80.
27. Locker D, Miller Y. Evaluation of subjective oral health status indicators. J Public Health Dent 1994; 54(3): 167-76.
28. Barros Vde M, Seraidarian PI, Côrtes MI, de Paula LV. The impact of orofacial pain on the quality of life of patients with temporomandibular disorder. J Orofac Pain 2009; 23(1): 28-37.
29. Manfredini D, Winocur E, Ahlberg J, Guarda-Nardini L, Lobbezoo F. Psychosocial impairment in temporomandibular disorders patients. RDC/TMD axis II findings from a multicentre study. J Dent 2010; 38(10): 765-72.
30. Celic R, Panduric J, Dulcic N. Psychologic status in patients with temporomandibular disorders. Int J Prosthodont 2005; 19(1): 28-9.
31. Yap AU, Tan KB, Chua EK, Tan HH. Depression and somatization in patients with temporomandibular disorders. J Prosthet Dent 2002; 88(5): 479-84.
32. Osterberg T, Carlsson GE, Wedel A, Johansson U. A cross-sectional and longitudinal study of craniomandibular dysfunction in an elderly population. J Craniomandib Disord 1992; 6(4): 237-45.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
نیلوفر ناظمیNN, حسن مؤمنیHM, نصراله بشردوستNB, مهدی ابریشمیMA. بررسی کیفیت زندگي مرتبط با سلامت دهان و سلامت روان در بيماران مبتلا به اختلال مفصل گیجگاهی- فکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 29می2020];:138-47. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1473

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد