بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با دشواری‌های حین جراحی و عوارض پس از جراحی ایمپلنت دندانی

  • Sima Kiani سیما کیانی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Maryam Shahnazari مریم شاه‌نظری دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Ali Tashakor علی تشکر کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Jaber Yaghini جابر یقینی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ایمپلنت‌های دندانی، یک روش موفق در جایگزینی دندان‌های از دست رفته می‌باشد. دندان‌پزشکان عمومی علاقمند به درمان ایمپلنت، باید از دانش لازم در این زمینه برخوردار باشند تا بتوانند در راستای ارتقای سلامت جامعه، خدمات دندان‌پزشکی پیشرفته‌ای را ارایه دهند. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با دشواری‌های حین جراحی و عوارض پس از جراحی ایمپلنت دندانی در سال 1395 در شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی بود، تعداد ۱۰۰ نفر از دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ها توسط آن‌ها تکمیل گردید. نتایج این پرسش‌نامه‌ها با آزمون‌های تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 در سطح معنی‌داری کمتر از 5 درصد محاسبه گردید.

یافته ها: سطح آگاهی اکثر دندان‌پزشکان مورد بررسی (78 درصد) کم یا متوسط بود. نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان با سن (66/0 = p value) و سابقه‌ی طبابت (45/0 = p value) آن‌ها رابطه‌ی معنی‌دار نداشت. میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکانی که سابقه‌ی انجام درمان ایمپلنت داشتند، بطور معنی‌داری بیشتر از سایرین بود (p value < 0/001).

نتیجه گیری: میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مواجهه با دشواری‌ها و عوارض حین و پس از جراحی ایمپلنت دندانی کافی نیست. همچنین میزان آموزش تئوری و مخصوصاً عملی در این زمینه، محدود بوده و دندان‌پزشکان عمومی به خوبی مطالب تئوری و عملی این مبحث را در طی دوران تحصیل خود آموزش ندیده‌اند.

کلید واژه‌ها: آگاهی، عوارض، ایمپلنت دندانی.

مراجع

1. Haghighat A, Bonakdarchian M, Ghafari SM. Evaluation of Isfahan dental practitioners’ awareness about dental implants. J Isfahan Dent Sch 2011; 6(5): 493-9. [In Persian].
2. Rismanchian M, Khodaeian N, Ataei E. Review of immediate and early loading protocols in dental implants. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2010; 18(5): 469-78. [In Persian].
3. Mokhtari M, Foroozanfar A, Farazi F. Assessment of final year dental students' views of science education in dental implants. J Mashad Dent Sch 2012; 36(2): 157-64. [In Persian].
4. Pourabas R. Comparing the educational status of dental implants, in dental students in Iran with Europe and the United States. Iran J Med Educ 2005; 14(5): 8-12. [In Persian].
5. Lang NP, Wilson TG, Corbet EF. Biological complications with dental implants: their prevention, diagnosis and treatment. Clin Oral Implants Res 2000; 11(Suppl 1): 146-55.
6. Jayachandran S, Bhandal BS, Hill KB, Walmsley AD. Maintaining dental implants–do general dental practitioners have the necessary knowledge? British Dental Journal 2015; 219(1): 25-8.
7. Schwarz MS. Mechanical complications of dental implants. Clinical Oral Implants Res 2000; 11(Suppl 1): 156-8.
8. Wheeler S, Bollinger CM. Complication or substandard care? Risks of inadequate implant training. J Calif Dent Assoc 2009; 37(9): 647-51.
9. Aljohani HA, Alghamdi AS. Predoctoral dental implant education at King Abdulaziz University. Saudi Dent J 2009; 21(3): 135-8.
چاپ شده
2019-03-03
استناد به مقاله
1.
سیما کیانیSK, مریم شاه‌نظریMS, علی تشکرAT, جابر یقینیJY. بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مواجهه با دشواری‌های حین جراحی و عوارض پس از جراحی ایمپلنت دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 31می2020];:54-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1479

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد