مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی

  • Farimah Sardari فریماه سرداری گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
  • Mehrad Rafiei مهراد رفیعی کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
  • Farzin Nikoopourdeylami فرزین نیکوپور دیلمی دندان‌پزشک، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: کنترل عفونت در دندان‌پزشکی، همواره از مباحث کلیدی بوده است. دندان‌پزشکان با میکروارگانیسم‌های گوناگونی در تماس می‌باشند که منابع آنها، خون و بزاق هستند. در پروتز قالب‌های آلوده‌، با کارکنان لابراتور و مطب در تماس می‌باشند. بنابراین ضدعفونی کردن مناسب قالب‌ها، امری بسیار مهم است. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر ضدعفونی‌کنندگی سه ماده با ترکیب مختلف بر روی دیسک‌های آلژیناتی به روش غوطه‌وری انجام شد.

مواد و روش: در این مطالعه، قدرت ضدعفونی‌کنندگی سه ماده‌ی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، دکونکس (Deconex) و سورفوسپت (Surfosept) به روش غوطه‌وری بر روی 240 دیسک آلژیناتی که به 3 میکروارگانیسم آلوده شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. برای هر نوع میکروارگانیسم، تعداد 80 دیسک آلژیناتی تهیه گردید. دیسک‌ها داخل ماده‌ی ضدعفونی‌کننده قرار داده شدند. سپس از آنها کشت تهیه شد و پس از 24 ساعت، کلونی‌های مورد نظر شمارش گردید. داده‌ها با آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر و رگرسیون توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی‌داری  p value < 0/05 در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: نتایج نشان داد که قدرت ضدعفونی‌کنندگی سه ماده‌ی دکونکس، سورفوسپت و هیپوکلریت 5/0 درصد، از لحاظ آماری معنی‌دار بود (p value < 0/0001). سورفوسپت، بیش‌ترین تأثیر را بر استافیلوکوکوس آرئوس (میانگین کلونی 3/28 ± 20/05) و دکونکس، بیش‌ترین تأثیر را بر سودوموناس آئروژینوزا (میانگین کلونی 4/27 ± 31/15) و کاندیدا آلبیکانس (میانگین کلونی‌ها 2/37 ± 7/55) نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، در هر سه مورد، کم‌ترین تأثیر را داشت. در مورد کاندیدا آلبیکانس و سودوموناس آئروژینوزا، بیش‌ترین تأثیر در مجاورت دکونکس و در مورد استافیلوکوکوس آرئوس در مجاورت با سورفوسپت مشاهده شد.

کلید واژه‌ها: آلژینات، ضدعفونی‌کننده، غوطه‌وری

مراجع

1. Al-Jabrah O, Al-Shumailan Y, Al-Rashdan M. Antimicrobial effect of 4 disinfectants on alginate, polyether, and polyvinyl siloxane impression materials. Int J Prosthodont 2007; 20(3): 299-307.
2. Taylor RL, Wright PS, Maryan C. Disinfection procedures: their effect on the dimensional accuracy and surface quality of irreversible hydrocolloid impression materials and gypsum casts. Dent Mater J 2002; 18(2): 103-10.
3. Internationale FD. A revision of technical report No. 10. Recommendations for hygiene in dental practice including treatment of infectious patients. Int Dent J 1987; 37:5-142.
4. Murata H, Kawamura M, Hamada T, Chimori H, Nicawa H. Physical properties and compatibility with dental stones of current alginate impression materials. J Oral Rehabil 2004; 31(11): 1115-22.
5. Al-Omari WM, Jones JC, Hart P. A microbiological investigation following the disinfection of alginate and addition cured silicone rubber impression materials. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998; 6(3): 97-101.
6. Owell GL, Runnells RD, Saxon BA, Whisenant BK. The presence and identification of organisms transmitted to dental laboratories. J Prosthet Dent 1990; 64(2): 235-7.
7. Pang SK, Millar BJ. Cross infection control of impressions: a questionnaire survey of practice among private dentists in Hong Kong. Hong Kong Dent J. 2006; 3: 89-93.
8. Greenberg M, Glick M, Ship JA. Burket's oral medicine. 11th ed. Hamilton, ON: BC Deeker Inc; 2015.
9. Farhad AR, Havaei A, Farhad SZ, Poursina F. The bacteriologic evaluation of antibacterial effect: Normal saline 5.25% and 0.5% Sodium hypochlorite and Calcium hydroxide. J Res Med Sci 2000; 5(3): 245-9.
10. Ringel AM, Patterson SS, Newton CW, Miller CH, Mulhern JM. In vitro evaluation of chlorhexidine gluconate solution and sodium hypochlorie solution as root canal irrigants. J Endod 1982; 8(5): 200-4.
11. Mohammadi Sichani M, Bahreini B, Hasanzadeh A, Parsafar S. Effectiveness of 5% and 10% deconex53plus in rapid decontamination of gutta-percha cones. Tabibe Shargh 2008; 10(2): 97-105.
12. Saburi A, Fallah F, Dastgiri M .Evaluation of antimicrobial effect of micro 10 and deconex 53plus on dental instruments. J Islamic Dental Association 2006; 18(4): 49-55. [In Persian].
13. Badrian H, Ghasemi E, Khalighinejad N, Hosseini N. The effect of three different disinfection materials on alginate impression by spray method. ISRN Dent 2012; 2012: 695151.
14. Ghahremanloo A, Sadeghian A, Bidi R. Effect of three different disinfection materials on alginate disc by immersion and spray methods. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(3): 42-9.
15. Farzin M, Bahrani F, Kohanteb J, Khosravani M. Comparison of 5.25 percent sodium hypochlorite disinfection alginate impression with the flotation method and spray. Shiraz Univ Dent J 2005; 6(1-2): 82-90. [In Persian].
16. Egusa H, Watamoto T, Abe K, Kobayashi M, Kaneda Y, Ashida S, et al. An analysis of the persistent presence of opportunistic pathogens on patient-derived dental impressions and gypsum casts. Int J Prosthodont 2008; 21(1): 62-8.
17. Jamilian A, Parhiz H, Rastegariyan H, Nobakht S. Efficacy of three disinfectants on alginate impressions. Iranian Journal of Orthodontics 2011; 6(1): 32-7. [In Persian].
18. Hemmati MA, Felegari M, Vakili R, Asgari MS, Kermanjani A, Norouzi M. Antimicrobial effects of SeptiTurbo, Deconex (Solarsept) and 0.525% sodium hypochlorite spray on alginate impression materials. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2017; 35(3): 81-3.
چاپ شده
2019-03-03
استناد به مقاله
1.
فریماه سرداریFS, مهراد رفیعیMR, فرزین نیکوپور دیلمیFN. مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 1اکتبر2020];:66-4. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1493

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد