بررسی اثر پخت‌های مکرر بر روی رنگ نمونه‌های لیتیوم دی‌سیلیکات با دو سطح متفاوت ترانسلوسنسی: یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی

  • Farahnaz Nejatidanesh فرحناز نجاتی‌دانش مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Kamran Azadbakht کامران آزادبخت گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران
  • Omid Savabi امید صوابی مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohammad Javad Shirani محمدجواد شیرانی دکترای تخصصی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Morteza Sharifi مرتضی شریفی دکترای تخصصی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش انتظارات بیماران نسبت به درمان‌های ترمیمی- زیبایی، پژوهشگران را تشویق به مطالعه‌ی بیشتر در زمینه‌ی مواد و روش‌هایی که ظاهری مطلوب را برای بیماران فراهم می‌کند، نموده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر پخت‌های مکرر بر رنگ گلاس ‌سرامیک لیتیوم دی‌سیلیکات با ترانسلوسنسی‌های متفاوت بوده است.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، بیست نمونه از گلاس ‌سرامیک‌های لیتیوم دی‌سیلیکات (IPS e. Max CAD) با ترانسلوسنسی زیاد و کم در دو گروه تهیه شد (10 = n). نمونه‌ها به شکل مستطیل در ابعاد 12×14×1 میلی‌متر برش داده شدند. سپس نمونه‌ها سه ‌مرتبه پخت و بعد از پخت اول و سوم با استفاده از اسپکتروفتومتر، مختصات تعیین‌کننده‌ی رنگ اندازه‌گیری شد. بین پخت اول و سوم محاسبه شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار  SPSSنسخه‌ی 16 و آزمون تی‌مستقل تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

یافتهها: تغییر رنگ ناشی از سه پخت در نمونه‌های لیتیوم دی‌سیلیکات با ترانسلوسنسی کم (0/88 ± 1/342) و ترانسلوسنسی زیاد (0/40 ± 0/757) به دست آمد. میانگین تفاوت رنگ لیتیوم دی‌سیلیکات با ترانسلوسنسی کم نسبت به نوع با ترانسلوسنسی زیاد، تحت تأثیر پخت‌های مکرر قرار گرفت (p value < 0/05).

نتیجهگیری: سیکل‌های پخت متعدد، تغییر رنگ بیشتری در لیتیوم دی‌سیلیکات با ترانسلوسنسی کم نسبت به نوع با ترانسلوسنسی زیاد ایجاد می‌کند.

کلید واژه‌ها: رنگ، سرامیک، ترمیم دندانی، CAD/CAM

مراجع

1. Barão VA, Gennari-Filho H, Goiato MC, dos Santos DM, Pesqueira AA. Factors to achieve aesthetics in all-ceramic restorations. J Craniofac Surg 2010; 21(6): 2007-12.
2. Kilinc H, Turgut S. Optical behaviors of esthetic CAD-CAM restorations after different surface finishing and polishing procedures and UV aging: An in vitro study. J Prosthet Dent 2018.
3. Della Bona A, Nogueira AD, Pecho OE. Optical properties of CAD-CAM ceramic systems. J Dent 2014; 42(9): 1202-9.
4. Șoim A, Strîmbu M, Burde AV, Culic B, Dudea D, Gasparik C. Translucency and masking properties of two ceramic materials for heat‐press technology. J Esthet Restor Dent 2018; 30(2): E18-E23.
5. Hasssija J, Hegde V, Sridhar N. An in vitro study on effect of ceramic thickness and multiple firings on colour of metal ceramic restorations. J Indian Prosthodont Soc 2014; 14(Suppl 1): 86-92.
6. Corciolani G, Vichi A, Louca C, Ferrari M. Influence of layering thickness on the color parameters of a ceramic system. Dent Mater 2010; 26(8): 737-42.
7. Baldissara P, Wandscher VF, Marchionatti AME, Parisi C, Monaco C, Ciocca L. Translucency of IPS e. max and cubic zirconia monolithic crowns. J Prosthet Dent 2018.
8. Douglas RD, Steinhauer TJ, Wee AG. Intraoral determination of the tolerance of dentists for perceptibility and acceptability of shade mismatch. J Prosthet Dent 2007; 97(4): 200-8.
9. O'Brien WJ, Hemmendinger H, Boenke KM, Linger JB, Groh CL. Color distribution of three regions of extracted human teeth. Dent Mater 1997; 13(3): 179-85.
10. Bayindir F, Ozbayram O. Effect of number of firings on the color and translucency of ceramic core materials with veneer ceramic of different thicknesses. J Prosthet Dent 2018; 119(1): 152-8.
11. Ozturk O, Uludag B, Usumez A, Sahin V, Celik G. The effect of ceramic thickness and number of firings on the color of two all-ceramic systems. J Prosthet Dent 2008; 100(2): 99-106.
12. Bachhav VC, Aras MA. The effect of ceramic thickness and number of firings on the color of a zirconium oxide based all ceramic system fabricated using CAD/CAM technology. J Adv Prosthodont 2011; 3(2): 57-62.
13. Della Bona A, Pecho OE, Ghinea R, Cardona JC, Pérez MM. Colour parameters and shade correspondence of CAD-CAM ceramic systems. J Dent 2015; 43(6): 726-34.
14. Ghinea R, Pérez MM, Herrera LJ, Rivas MJ, Yebra A, Paravina RD. Color difference thresholds in dental ceramics. J Dent 2010; 38(Suppl 2): e57-e64.
15. Jurišić S, Jurišić G, Zlatarić DK. In vitro evaluation and comparison of the translucency of two different all-ceramic systems. Acta stomatol Croat 2015; 49(3): 195-203.
16. Palla ES, Kontonasaki E, Kantiranis N, Papadopoulou L, Zorba T, Paraskevopoulos KM, et al. Color stability of lithium disilicate ceramics after aging and immersion in common beverages. J Prosthet Dent 2018; 119(4): 632-42.
17. Alp G, Subasi MG, Johnston WM, Yilmaz B. Effect of surface treatments and coffee thermocycling on the color and translucency of CAD-CAM monolithic glass-ceramic. J Prosthet Dent 2018.
18. Aurélio IL, Dorneles LS, May LG. Extended glaze firing on ceramics for hard machining: Crack healing, residual stresses, optical and microstructural aspects. Dent Mater 2017; 33(2): 226-40.
19. Al Ben Ali A, Kang K, Finkelman MD, Zandparsa R, Hirayama H. The effect of variations in translucency and background on color differences in CAD/CAM lithium disilicate glass ceramics. J Prosthodont 2014; 23(3): 213-20.
20. Kim HK, Kim SH, Lee JB, Ha SR. Effects of surface treatments on the translucency, opalescence, and surface texture of dental monolithic zirconia ceramics. J Prosthet Dent 2016; 115(6): 773-9.
21. Gonuldas F, Yılmaz K, Ozturk C. The effect of repeated firings on the color change and surface roughness of dental ceramics. J Adv Prosthodont 2014; 6(4): 309-16.
22. Dong-Dong Q, Lei Z, Xiaoping L, Wenli C. [Effect of repeated sintering on the color and translucency of dental lithium disilicate-based glass ceramic]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2015; 33(1): 50-3. [In Chinese].
23. Li S, Pang L, Yao J. [The effects of firing numbers on the opening total pore volume, translucency parameter and color of dental all-ceramic systems]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2012; 30(4): 417-9, 24. [In Chinese].
24. Al Hamad KQ, Qadan MM, Al Wahadni AM. Spectrophotometric analysis of the influence of metal alloy choice, opaque thickness, and repeated firing on the shade of metal ceramic restorations. J Esthet Restor Dent 2016; 28(Suppl 1): S56-67.
25. Al-Dwairi Z, Al-Hamad K, Khasawneh M, Lynch E. Influence of dentine thickness and repeated firing on the colour of IPS e. max press. Eur J Prosthodont Restor Dent 2013; 21(2): 88-94.
26. Cui H, Jia Y, Shaofeng M, Biyun G. [Effect of repeated sintering and variations in thickness on the color and microstructure of dental lithium disilicate-based glass ceramic veneers]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2017; 35(4): 389-93. [In Chinese].
27. Kalantari MH, Ghoraishian SA, Mohaghegh M. Evaluation of accuracy of shade selection using two spectrophotometer systems: Vita Easyshade and Degudent Shadepilot. Eur J Dent 2017; 11(2): 196-200.
چاپ شده
2019-02-26
استناد به مقاله
1.
فرحناز نجاتی‌دانشFN, کامران آزادبختKA, امید صوابیOS, محمدجواد شیرانیMJS, مرتضی شریفیMS. بررسی اثر پخت‌های مکرر بر روی رنگ نمونه‌های لیتیوم دی‌سیلیکات با دو سطح متفاوت ترانسلوسنسی: یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26فوریه2019 [ارجاع شده 20آگوست2019];:9-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1494

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد