##article.return## بررسی اثر پخت‌های مکرر بر روی رنگ نمونه‌های لیتیوم دی‌سیلیکات با دو سطح متفاوت ترانسلوسنسی: یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی دانلود ##common.downloadPdf##