بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، در گروه‌های سنی مختلف در یک دوره‌ی 10 ساله

  • Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
  • Saeedeh Khalesi سعیده خالصی مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیش از 95 درصد از سرطان‌های دهان، کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous cell carcinoma) SCC می‌باشد. شیوع SCC دهان در بالغین جوان کمتر از 40 سال، بین 0/4 تا 3/9 درصد از کل بیماران مبتلا به این سرطان می‌باشد. در سال‌های اخیر، افزایش شیوع این ضایعه‌ی بدخیم در سنین جوانی دیده شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی شاخص‌های کلینیکوپاتولوژیک SCC دهان در گروه‌های سنی مختلف در بیماران مراجعه کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 80 پرونده‌ی ثبت شده با تشخیص نهایی SCC مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک و بالینی شامل سن، جنسیت، نمای بالینی، مکان ضایعه و طول مدت آن، از پرونده‌های موجود در بخش پاتولوژی دهان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان استخراج شد. شاخص‌های هیستوپاتولوژیک و درجه‌ی بدخیمی تومور توسط دو پاتولوژیست دهان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 شد و با آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، من‌ویتنی و فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان 0/05 < p value، معنی‌دار تلقی شد.

یافته‌ها: از تعداد 80 نمونه، 42 (52/5 درصد) زن و 38 (47/5 درصد) مرد با نسبت زن به مرد = 1/1 بود. مخاط آلوئولار، شایع‌ترین مکان درگیر در همگی گروه‌های سنی بود. شایع‌ترین تظاهر بالینی به صورت ضایعه‌ی اگزوفیتیک و در تمام گروه‌های سنی، کارسینوم سلول سنگفرشی خوب تمایزیافته، شایع‌ترین نوع هیستوپاتولوژیک بود. هیچ یک از شاخص‌های کلینیکوپاتولوژیک بین گروه‌های سنی، تفاوت معنی‌دار نداشت (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج مطالعه‌ی اخیر، هیچ پارامتر هیستوپاتولوژیک اختصاصی بین گروه‌های سنی مختلف در بیماران مبتلا به SCC وجود نداشت. باوجود افزایش شیوع SCC دهان در بیماران جوان، این تومور بدخیم همچنان یکی از بیماری‌های مختص سنین بزرگسالی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: کارسینوم سلول سنگفرشی، پاتولوژی،‌ سرطان دهان

بیوگرافی نویسنده

Saeedeh Khalesi سعیده خالصی, مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

استادیار، گروه آسیب شناسی دهان

مراجع

1. Bakhtiari S, Mortazavi H, Mehdipour M, Jafarian N, Ranjbari N, Rahmani S. Frequency of head and neck squamous cell carcinomas and related variables in southern Iran (Ahvaz City): 10-year retrospective study. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18(2): 375-79.
2. Naz S, Salah K, Khurshid A, Hashmi AA, Faridi N. Head and neck squamous cell carcinoma - comparative evaluation of pathological parameters in young and old patients. Asian Pac J Cancer Prev 2015; 16(9): 4061-3.
3. Fan Y, Zheng L, Mao MH, Huang MW, Liu SM, Zhang J, et al. Survival analysis of oral squamous cell carcinoma in a subgroup of young patients. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(20): 8887-91.
4. Sasaki T, Moles DR, Imai Y, Speight PM. Clinico-pathological features of squamous cell carcinoma of the oral cavity in patients <40 years of age. J Oral Pathol Med 2005; 34(3): 129-33.
5. Mafi N, Kadivar M, Hosseini N, Ahmadi S, Zare-Mirzaie A. Head and neck squamous cell carcinoma in Iranian patients and risk factors in young adults: a fifteen-year study. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13(7): 3373-8.
6. Cariati P, Cabello-Serrano A, Perez-de Perceval-Tara M, Monsalve-Iglesias F, Martínez-Lara I. Oral and oropharyngeal squamouscell carcinoma in young adults: A retrospective study in Granada University Hospital. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2017; 22(6): e679-e685.
7. Kapila SN, Natarajan S, Boaz K. A comparison of clinicopathological differences in oral squamous cell carcinoma in patients below and above 40 years of age. J Clin Diagn Res 2017; 11(9): ZC46-ZC50.
8. Ho HC, Lee MS, Hsiao SH, Hwang JH, Hung SK, Chou P, et al. Squamous cell carcinoma of the oral cavity in young patients: a matched-pair analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265(Suppl 1): S57-61.
9. Broders AC. Squamous-cell epithelioma of the lip: a study of five hundred and thirty-seven cases. JAMA 1920; 74(10): 656-64.
10. Anneroth G, Batsakis J, Luna M. Review of the literature and a recommended system of malignancy grading in oral squamous cell carcinomas. Scand J Dent Res 1987; 95(3): 229-49.
11. Bryne M, Koppang HS, Lilleng R, Kjaerheim A. Malignancy grading of the deep invasive margins of oral squamous cell carcinomas has high prognostic value. J Pathol 1992; 166(4): 375-81.
12. Falaki F, Dalirsani Z, Pakfetrat A, Falaki A, Saghravanian N, Nosratzehi T, et al. Clinical and histopathological analysis of oral squamous cell carcinoma of young patients in Mashhad, Iran: a retrospective study and review of literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(4): e473-7.
13. Mallet Y, Avalos N, Le Ridant AM, Gangloff P, Moriniere S, Rame JP, et al. Head and neck cancer in young people: a series of 52 SCCs of the oral tongue in patients aged 35 years or less. Acta Otolaryngol 2009; 129(12): 1503-8.
14. Müller S, Pan Y, Li R, Chi AC. Changing trends in oral squamous cell carcinoma with particular reference to young patients: 1971-2006. The Emory University experience. Head Neck Pathol 2008; 2(2): 60-6.
15. Salem A. Dismissing links between HPV and aggressive tongue cancer in young patients. Ann Oncol 2010; 21(1): 13-7.
16. Sun Q, Fang Q, Guo S. A comparison of oral squamous cell carcinoma between young and old patients in a single medical center in China. Int J Clin Exp Med 2015; 8(8): 12418-23.
17. Udeabor SE, Rana M, Wegener G, Gellrich NC, Eckardt AM. Squamous cell carcinoma of the oral cavity and the oropharynx in patients less than 40 years of age: a 20-year analysis. Head Neck Oncol 2012; 4: 28.
18. Sadri D, Khodayari A, Gharvan S. Prevalence of oral squamous cell carcinoma in a group of young and old Iranian patients. J Dent Shiraz Univ Med Sci 2011; 12(2): 120-6.

19. Siriwardena BS, Tilakaratne A, Amaratunga EA, Tilakaratne WM. Demographic, aetiological and survival differences of oral squamous cell carcinoma in the young and the old in Sri Lanka. Oral Oncol 2006; 42(8): 831-6.
20. Troeltzsch M, Knösel T, Eichinger C, Probst F, Troeltzsch M, Woodlock T, et al. Clinicopathologic features of oral squamous cell carcinoma: do they vary in different age groups? J Oral Maxillofac Surg 2014; 72(7): 1291-300.
21. Ur Rahaman SM, Ahmed Mujib BR. Histopathological correlation of oral squamous cell carcinoma among younger and older patients. J Oral Maxillofac Pathol 2014; 18(2): 183-8.
22. Zhang YY, Wang DC, Su JZ, Jia LF, Peng X, Yu GY. Clinicopathological characteristics and outcomes of squamous cell carcinoma of the tongue in different age groups. Head Neck 2017; 39(11): 2276-82.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
سید محمد رضویSMR, سعیده خالصیSK. بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، در گروه‌های سنی مختلف در یک دوره‌ی 10 ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:156-63. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1496

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد