مقايسه‌ي آزمایشگاهی ریزنشت سه ماده‌ی فیشورسیلانت متداول، خوداچ شونده و هیدروفیل

  • الهام خردمند Elham Kheradmand دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران.
  • مریم کرمی نوگورانی Maryam Karami Nogoorani استادیار، گروه اطفال، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • امیرحسین کوثری Amir Hossein Kowsari دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • داوود قاسمی تودشکچویی Davoud Ghasemi Toudeshkachooi استادیار، گروه اطفال، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: نقش فیشورسیلانت در پیشگیری از پوسیدگی‌های دندانی به اثبات رسیده است. دو نوع فیشورسیلانت سلف اچ و هیدروفیل به تازگی معرفی شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی ریزنشت سه ماده‌ی فیشورسیلانت سلف اچ و فیشورسیلانت هیدروفیل با یک نوع فیشورسیلانت متداول بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مداخله‌ی تجربی از نوع آزمایشگاهی می‌باشد که در آن 75 دندان مولر سوم (از هر دو فک) بدون پوسیدگی انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. در هر گروه، دندان‌ها پس از شستشو، خشک شده و برای پروفیلاکسی با پودر پامیس مهیا شدند، سپس شیارهای اکلوزالی به وسیله‌ی ژل اسید فسفریک 37 درصد، M3 به مدت 20 ثانیه تحت اچ قرار گرفته و پس از انجام اچینگ، به مدت 15 ثانیه شستشو داده و خشک شدند. در این مرحله، شیارهای اکلوزال با یکی از سه ماده‌ی شیارپوش متداول M3، خود‌اچ‌کننده‌ی Itena و هیدروفیل اسمارت سیل Self-etching Itena, 3M و Hydrophilic Smartseal پوشش داده شدند. دندان‌ها پس از آماده‌سازی، به مدت 48 ساعت در فوشین 5/0 درصد قرار گرفته و بعد از شستشو در جهت باکولینگوالی برش داده شدند. ریزنشت نمونه‌ها با کمک استریومیکروسکوپ و با بزرگ‌نمایی 24 برابر بررسی گردید و سپس توسط آزمون آماری غیر پارامتریک کروسکال والیس و من‌ویتنی مورد آنالیز قرار گرفتند و سطح معنی‌داری به صورت (p value < 0/05) تعریف گردید.

یافتهها: با مقایسه‌ی میزان ریزنشت در این مطالعه، مشخص شد که بیشترین میزان ریزنشت مربوط به گروه فیشورسیلانت سلف اچینگ بود (میانگین 3) و با گروه هیدروفیل (میانگین 2) و متداول (میانگین 0/84) تفاوت آماری معنی‌داری داشت (p value < 0/001)، ولی بین میزان ریزنشت دو گروه M3 و هیدروفیل، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد (p value = 0/21).

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان ریزنشت فیشورسیلانت سلف اچ بیشتر از دو نوع متداول و هیدروفیل بود.

کلید واژه‌ها: فیشورسیلانت، نشت دندانی، سلف اچ.

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Elham Kheradmandاخ, Maryam Karami Nogooraniمکن, Amir Hossein Kowsariاک, Davoud Ghasemi Toudeshkachooiدقت. مقايسه‌ي آزمایشگاهی ریزنشت سه ماده‌ی فیشورسیلانت متداول، خوداچ شونده و هیدروفیل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:277-85. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1502

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد