بررسی استحکام خمشی و ثبات رنگ دو نوع آکریل تزریقی و آکریل گرماپخت

  • Ramin Mosharaf رامین مشرف مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Ghasemi احسان قاسمی مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Farzad Shahrokhzadeh فرزاد شاهرخ‌زاده دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از نکات مهم در آکریل‌های جدید، تعیین میزان استحکام خمشی و ثبات رنگ دنچرهای تهیه شده با این مواد است. هدف کلی از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی استحکام خمشی و ثبات رنگ دو نوع آکریل تزریقی ایووبیس و ورتکس کاستاواریا با آکریل گرماسخت ملیودنت بود.

مواد و روش‌ها: ددر این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، در مجموع 30 نمونه‌ی مکعب مستطیل شکل از هر سه نوع آکریل، با ضخامت 3 میلی‌متر و با ابعاد 15×67 میلی‌متر تهیه شد. استحكام خمشي نمونه‌هاي هر گروه، توسط آزمون خمش سه نقطه‌اي و تغییرات رنگ نمونه‌ها در اثر 30 روز غوطه‌وری در چای، با دستگاه اسپکتروفتومتر مشخص شد. داده‌های به دست آمده، به نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 منتقل و توسط آنالیزهای آماری One way ANOVA و آزمون توکی با سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

یافته هامیانگین استحکام خمشی نمونه‌های آیووبیس، برابر با 4/2 ± 58/16، نمونه‌های ورتکس برابر با 7/2 ± 66/01 و نمونه‌های ملیودنت برابر با 9/7 ± 77/38 مگاپاسکال بود. در بررسی ثبات رنگ، پس از غوطه‌وری E∆ نمونه‌های آیووبیس برابر با 1/8 ± 6/56، نمونه‌های ورتکس برابر با 1/3 ± 3/59 و نمونه‌های ملیودنت برابر با 2/1 ± 6/23 بود.

نتیجه گیریآکریل ملیودنت گرماسخت، با استفاده از روش کانونشنال استحکام خمشی بهتر و آکریل ورتکس کاستاواریا نسبت به سایر مواد، رنگ‌پذیری کمتری از خود نشان دادند.

کلید واژه‌ها: استحکام خمشی، غوطه‌وری، رزین‌های آکریلی، پایه‌ی دست دندان، رنگ.

مراجع

1. Zarb G, Hobkirk J, Eckert S, Jacob R. Prosthodontic treatment for edentulous patients. Complete dentures and implant-supported prostheses. 13th ed. St. Louis: Mosby Inc.; 2013. p. 133-9.
2. Pfeiffer P, Rosenbauer EU. Residual methyl methacrylate monomer, water sorption, and water solubility of hypoallergenic denture base materials. J Prosthet Dent 2004; 92(1): 72-8.
3. Craig R, Powers JM, Wataha JC. Dental materials, properties and manipulation. 8th Ed. St. Louis: Mosby Inc.; 2003. p. 121.
4. Tandon R, Gupta S, Agarwal SK. Denture base materials: from past to future. Ind J Dent Sci 2010; 2(2): 33-9.
5. Negrutiu M, Sinescu C, Romanu M, Pop D, Lakatos S. Thermoplastic resins for flexible framework removable partial dentures. Timisoara Med J 2005; 55(3): 295-99.
6. Ajaj-ALKordy NM, Alsaadi MH. Elastic modulus and flexural strength comparisons of high-impact and traditional denture base acrylic resins. The Saudi Dental Journal 2014; 26(1):15-8.
7. Gurbuz O, Unalan F, Dikbas I. Comparison of the transverse strength of six acrylic denture resins. OHDMBSC 2010; 9(1): 21-4.
8. Morweng RPN, Essop ARM, Motloba D. Effect of denture cleansers on flexural strength of heat-polymerized and auto-polymerized acrylic resins. S Afr Dent J 2016; 71(10): 518-21.
9. Uzun G, Hersek N. Comparison of the fracture resistance of six denture base acrylic resins. J Biomater Appl 2002; 17(1): 19-29.
10. Memon MS, Yunus N, Razak AA. Some mechanical properties of a highly cross-linked, microwave-polymerized, injection-molded denture base polymer. Int J Prosthodont 2001; 14(3): 214-8.
11. Golbidi F, Jalali O. An evaluation of the Flexural Properties of Meliodent and Acropars Heat Polymerized Acrylic Resins. J Dent Med Tehran Univ Med Sci 2007; 4(2): 68-71.
12. Grajower R, Goultschin J. The transverse strength of acrylic resin strips and of repaired acrylic samples. J Oral Rehabil 1984; 11(3): 237-47.
13. Harrison A, Hugget R. Effect of the curing cycle on residual monomer levels of acrylic resin denture base polymers. J Dent 1992; 20(6): 370-4.
14. Jagger RG. Effect of the curing cycle on some properties of a polymethylmethacrylate denture base material. J Oral Rehabil 1978; 5(2): 51-7.
15. Barbosa DB, de Souza RF, Pero AC, Marra J, Compagnoni MA. Flexural strength of acrylic resins polymerized by different cycles. J Appl Oral Sci 2007; 15(5): 424-8.
16. Mirzaei S. The comparison of water sorption and dimensional stability of two injection acrylic resins with a traditional acrylic resin. [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2017. [In Persian].
17. Haghi HR, Asadzadeh N, Sahebalam R, Nakhaei M, Amir JZ. Effect of denture cleansers on color stability and surface roughness of denture base acrylic resin. Indian J Dent Res 2015; 26(2): 163-6.
18. Safa’a AA, Fahmy MM, Abdulla SM. Chromatic stability of light-activated resin and heat-cure acrylic resin submitted to accelerated aging. The Saudi Journal for Dental Research 2015; 6(1): 41-7.
19. Sagsoz NP, Yanıkoglu N, Ulu H, Bayındır F. Color changes of polyamid and polymetyhl methacrylate denture base materials. Open Journal of Stomatology 2014; 4: 489-96.
20. Turker SB, Sener ID, Akkus E, Bugurman B. Effect of staining solutions on the colour stability and surface properties of denture base material. Balk J Stom 2012; 16: 49-56.
21. Imirzalioglu P, Karacaer O, Yilmaz B, Ozmen MSc I. Color stability of denture acrylic resins and a soft lining material against tea, coffee, and nicotine. J Prosthodont 2010; 19(2): 118-24.
چاپ شده
2019-03-03
استناد به مقاله
1.
رامین مشرفRM, احسان قاسمیEG, فرزاد شاهرخ‌زادهFS. بررسی استحکام خمشی و ثبات رنگ دو نوع آکریل تزریقی و آکریل گرماپخت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 21ژانویه2020];:46-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1514

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد