بررسی نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منابع مطالعاتی در سال تحصیلی 1395-96

  • Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Razieh Pirmoradian راضیه پیرمرادیان دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Saeedeh Khalesi سعیده خالصی مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: ییکی از مهم‌ترین اهداف آموزش در دانشگاه‌ها، بهبود فرایند آموزشی و افزایش میزان یادگیری است. نوع منابع مطالعاتی، در یادگیری مؤثر و ارتقای پیشرفت تحصیلی نقش بسزایی دارد. به همین منظور مطالعه‌ای با هدف بررسی نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به منابع مطالعاتی در سال تحصیلی 1395-96 انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، در بین 661 نفر از دانشجویان مقطع دکترای عمومی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به روش سرشماری در سال تحصیلی 1395-96، پرسش‌نامه‌ی طراحی شده توزیع گردید که 512 پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده، دریافت شد و در نهایت 503 پرسش‌نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی طراحی شده توسط محققان، که روایی و پایایی آن تأیید شد، جمع‌آوری گردید. اطلاعات به دست آمده، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 شد و با آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی از جمله کای‌اسکوئر، ANOVA، همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05p value <).

يافته‌ها: یافیافته‌های این پژوهش نشان دهنده‌ی گرایش (85/3 درصد) 429 نفر از دانشجویان به مطالعه‌ی جزوه کلاسی استاد به عنوان اولین اولویت منبع مطالعاتی در طول ترم بود که این مقدار، در زمان برگزاری آزمون 438 نفر (87/1 درصد) بود. همچنین بین میانگین معدل دانشجویان و فراوانی انتخاب اولویت اول منبع مطالعاتی در طول ترم، ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (0/048 = p value).

نتیجه‌گیری: منبع مطالعاتی اکثر دانشجویان دندان‌پزشکی، جزوه‌های کلاسی بود. با توجه به اینکه منبع مطالعاتی نامناسب، می‌تواند موجب محدود شدن دانش دریافتی در دانشجویان شود، نتایج این مطالعه ضرورت نیاز به بازنگری در برنامه‌ریزی آموزشی و انتخاب روش‌های مناسب جهت افزایش تمایل دانشجویان به مطالعه‌ی کتب مرجع در رشته‌ی دندان‌پزشکی را نشان داد.

کلید واژه‌ها: دانشجویان، نگرش، کتب مرجع، دندان‌پزشکی.

مراجع

1. Sanagoo A, Jouybari LM, Ghana S, Sadeghi AlhaAbadi J, Rahimi M, Sadeghi S, et al. Students' attitude towards note-taking and reading pamphlets/handouts in courses. Future of Medical Education Journal 2013; 3(3): 3-6.
2. Salem Safi R, Ashref Razaee N, Sheikhi N, Khoshklam M, Makhdoomi K, Nabilo B, et al. Investigation of studying styles of Urmia Medical Science University's students. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2010; 8(2): 76-82. [In Persian].
3. Mirhosseini A. The secret of success in studying. 2nd ed. Tehran, Iran: Akhtaran Publications; 2008. p. 212-6. [In Persian].
4. Abdekhodayi MS, Ghaffari A. Survey students' use of learning and study skills and their relationship with their status and educational background. Studies in Education and Psychology 2010; 11(2): 211-26. [In Persian].
5. Fitzpatrick L, McConnell C. Student reading strategies and textbook use: an inquiry into economics and accounting courses. Research in Higher Education Journal 2008; 13(1): 1-10.
6. Pirhaji O, Mollabashi R, Haghdoost F, Meidani M. Medical students' study resources: Books or notes. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11(9): 1461-5. [In Persian].
7. Golshahirad Sh, Ramezanpour A, Fallah R. The evaluation of study pattern and the attitude of medical students and residents about study resources at Zanjan University of Medical Sciences in 2013-2014. J Med Edu Develop 2015; 8(19): 41-53. [In Persian].
8. Ghazavi A, Rafiei M, Mosayebi G, Abtahi H. The attitude of Arak Medical University student’s about reasons of tendency to use the lecture notes instead of textbooks, 2008. Arak Med Univ J 2009; 12(4): 73-80. [In Persian].
9. Tallahassee FL, Donaldson RL, Shen E. 2016 student textbook and course materials survey. Florida, FL: Florida Virtual Campus; 2016. p. 29-30.
10. Rauch D, Wathen S, Mitchell M. A survey of student textbook buying behavior. Proceedings of the 2012 Southeastern INFORMS Conference; 2012 Oct 4-5; Myrtle Beach, South Carolina; p. 194-204.
11. Berry T, Cook L, Hill N, Stevens K. An exploratory analysis of textbook usage and study habits: misperceptions and barriers to success. College Teaching J 2010; 59(1): 31-9.
12. Schoen I. Effects of method and context of note-taking on memory: handwriting versus typing in lecture and textbook-reading contexts [Thesis]. California, CA: Pitzer College; 2012. p. 46.
13. Sharifi Sarasiabi K, Hosseini Teshnizi S, Tavassoali Farahi M. Factors affecting student’s tendency of university students to lecture notes. Hormozgan Univ Med Sci 2013; 17(2): 183-90. [In Persian].
14. Mardanian F, Kazeroonizadeh M. Study styles of students, interns and residents of obstetrics and gynecology in Shahid Beheshti Hospital in Isfahan. Iranian J Med Edu 2003; 3(2): 73-7. [In Persian].
15. Reberte LM, Hoga LAK, Gomes ALZ. Process of construction of an educational booklet for health promotion of pregnant women. Rev Latino-Am Enfermagem 2012; 20(1): 101-8.
16. Reihani T, Pourghaznein T, Ajam M, Hasanzadeh F. A comparative study of lecturing and providing booklet on nursing students' learning and satisfaction. Modern Care Journal 2012; 9(4): 285-91.
[In Persian].
17. Klymkowsky MW. Teaching without a textbook: strategies to focus learning on fundamental concepts and scientific process. CBE Life Sci Educ 2007; 6(3): 190-3.
18. Rouhani A, Akbari M, Mamavi T. Evaluation of study skills among student of Mashhad dental school in academic year 2008-2009. Teb va Tazkieh 2009; 19(3): 63-73. [In Persian].
چاپ شده
2019-08-17
استناد به مقاله
1.
سید محمد رضویSMR, راضیه پیرمرادیانRP, سعیده خالصیSK. بررسی نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منابع مطالعاتی در سال تحصیلی 1395-96. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:283-94. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1515

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد