بررسی ایمنوهیستوشیمیایی تومور مارکر CK19 در دو گروه ادونتوژنیک کراتوسیست التهابی و غیر التهابی

  • Farhad Noraei فرهاد نورایی دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Sayed Mohhamad Razavi سید محمد رضوی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Atousa Aminzadeh آتوسا امین‌زاده گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کراتوسیست ادنتوژنیک تومور KCOT (Keratocystic odontogenic tumor) یا ادنتوژنیک کراتوسیست OKC (Odontogenic keratocyst)، نوع مشخصی از سیست‌های ادنتوژنیک تکاملی است که به علت ویژگی‌های هیستوپاتولوژیک و مشی بالینی خاص، باید مورد توجه قرار گیرند. سایتوکراتین 19 (CK19) در مخاط نرمال غیر کراتنیزه دیده می‌شود و با التهاب، بیان آن افزایش می‌یابد. به تازگی استفاده از این تومور مارکر جهت شناسایی کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک پیشنهاد شده است، لذا با توجه به اهمیت OKC، هدف از این مطالعه، بررسی بیان این تومور مارکر در سلول‌های اپت‌لیالی کراتوسیست التهابی و غیر التهابی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع گذشته‌نگر بر روی 25 عدد بلوک پارافینی ادنتوژنیک کراتوسیست التهابی و غیر التهابی موجود در بایگانی بخش پاتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و علوم پزشکی اصفهان انجام شد. پس از انتخاب نمونه‌ها، مقاطع به ضخامت 3-5 میکرومتر از کلیه‌ی بلوک‌های پارافینی تهیه و به روش ایمنوهیستوشیمیایی با استفاده از نشانگر (CK19) رنگ‌آمیزی شدند. رنگ‌پذیری سیتوپلاسمی سلول‌های اپی‌تلیالی کیست، با میکروسکوپ نوری با درشت‌نمایی 10 و 40 در سه لایه‌ی بازال، سوپرابازال و سطحی بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی با نرم‌افزار‌ آماری SPSS نسخه‌ی 20 تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، در 100 درصد ادنتوژنیک کراتوسیت‌های التهابی و 84 درصد ادنتوژنیک کراتوسیت‌های غیر التهابی، بیان CK19 دیده شد. در ادنتوژنیک کراتوسیست‌های التهابی، بیان این تومور مارکر در لایه‌ی بازال، میانی و سوپرابازال دیده شد، در حالی که در ادنتوژنیک کراتوسیست‌های غیر التهابی، تنها در یک مورد بیان CK19 در لایه‌ی میانی دیده شد (0/001 >(p value .

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش حاضر، CK19 در OKCهای التهابی و یا غیر التهابی بیان شده است. اما شدت رنگ‌آمیزی در گروه‌های مورد مطالعه، متفاوت بود. بر خلاف ضایعات مربوط به اپی‌تلیوم مخاط دهان، در اپی‌تلیوم ادنتوژنیک در حالت کراتینیزه نیز بیان CK19 دیده شد. همچنین ضایعات التهابی مخاط دهان با افزایش بیان CK19 دیده شد.

کلیدواژه‌ها: ایمنوهیستوشیمی، کیست ادنتوژنیک، التهاب، کراتین 19

مراجع

1. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC, Elsevier. Oral and maxillofacial pathology. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2015.
2. Sudiono J, Zain RB. PCNA expression in epithelial linings of odontogenic cysts. Ann Dent UM 2003; 10(1): 1-5.
3. Brondum N, Jensen VJ. Recurrence of keratocysts and decompressiontreatment. A long-term follow-up of forty-four cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991; 72(3): 265-9.
4. Kaplan I, Hirshberg A. The correlation between epithelial cell proliferation and inflammation in odontogenic keratocyst. Oral Oncol 2004; 40(10): 985-91.
5. Hunter KD, Speight PM. The diagnostic usefulness of immunohistochemistry for odontogenic lesions. Head Neck Pathol 2014; 8(4): 392-9.
6. Stoll C, Stollenwerk C, Riediger D, Mittermayer C, Alfer J. Cytokeratin expression patterns for distinction of odontogenic keratocysts from dentigerous and radicular cysts. J Oral Pathol Med 2005; 34(9): 558-64.
7. Heyl J, Mehregan D. Immunolabeling pattern of cytokeratin 19 expression may distinguish sebaceous tumors from basal cell carcinomas. J Cutan Pathol 2008; 35(1): 40-5.
8. Aminzadeh A, Razavi SM, Sabeti Sanat A. Immunohistochemical evaluation of expression of CK19 premalignant indicator in Oral Lichenoid Reaction (OLR) compared to Oral Lichen Planus (OLP), Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) and normal oral mucosa. J Isfahan Dent Sch 2018; 14(1): 17-28. [In Persian].
9. Premalatha BR, Patil S, Rao RS, Reddy NP, Indu M. Odontogenic tumor markers - an overview. J Int Oral Health 2013; 5(2): 59-69.
10. Mosqueda-Taylor A. New findings and controversies in odontogenic tumors. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008; 13(9): E555-8.
11. Kamath KP, Vidya M. Cytokeratin 19 expression patterns of dentigerous cysts and odontogenic keratocysts. Ann Med Health Sci Res 2015; 5(2): 119-23.
12. Browne RM. Investigative pathology of the odontogenic cysts. Boca Raton, Fl: CRC Press; 1990.
13. Lindberg K, Rheinwald JG. Suprabasal 40 kd keratin (K19) expression as an immunohistologic marker of premalignancy in oral epithelium. Am J Pathol 1989; 134(1): 89-98.
14. van Sprundel RGHM, van den Ingh TSGAM, Desmet VJ, Katoonizadeh A, Penning LC, Rothuizen J, et al. Keratin 19 marks poor differentiation and a more aggressive behaviour in canine and human hepatocellular tumours. Comp Hepatol 2010; 9: 4.
15. Nie M, Zhong L, Zeng G, Li B. The changes of cytokeratin 19 during oral carcinogenesis. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2002; 37(3): 187-90.
16. Kawai S, Ito E, Yamaguchi A, Eishi Y, Okada N. Immunohistochemical characteristics of odontogenic carcinomas: their use in diagnosing and elucidating histogenesis. J Oral Pathol Med 2009; 13(2): 55-63.
17. Ide F, Kikuchi K, Miyazaki Y, Mishima K, Saito I, Kusama K. Keratocyst of the buccal mucosa: is it odontogenic? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 110(5): e42-7.
18. Tsuji K, Wato M, Hayashi T, Yasuda N, Matsushita T, Ito T, et al. The expression of cytokeratin in keratocystic odontogenic tumor, orthokeratinized odontogenic cyst, dentigerous cyst, radicular cyst and dermoid cyst. Med Mol Morphol 2014; 47(3): 156-61.
19. Bhakhar VP, Shah VS, Ghanchi MJ, Gosavi SS, Srivastava HM, Pachore NJ. A comparative analysis of cytokeratin 18 and 19 expressions in odontogenic keratocyst, dentigerous cyst and radicular cyst with a review of literature. J Clin Diagn Res 2016; 10(7): ZC85-9.
20. Dos Santos JN, Oliveira GQ, Gurgel CA, de Souza RO, Sales CB, de Aguiar Pires Valença Neto A, et al. Altered expression of cytokeratins in primary, recurrent and syndrome keratocystic odontogenic tumors. J Mol Histol 2009; 40(4): 269-75.
21. Moshref M, Sargolzaei S, Mashhadi abas F, Mojtahedi AA. Evaluation of expression & intensity of cytiokeratin-10 and 19 in Odontogenic Keratocyst (OKC) with immunohistochemical staining and comparing it with dentigerous cyst & dental follicle. Pajoohandeh 2007; 12(2): 115-21. [In Persian].
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
فرهاد نوراییFN, سید محمد رضویSMR, آتوسا امین‌زادهAA. بررسی ایمنوهیستوشیمیایی تومور مارکر CK19 در دو گروه ادونتوژنیک کراتوسیست التهابی و غیر التهابی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:130-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1519

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد