ارزیابی دقت سه نوع اپکس یاب الکترونی با استفاده از سکشن های هیستولوژیک بعنوان گلد استاندارد

  • Zahra Nahidi زهرا ناهیدی دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
  • Arash Izadi آرش ایزدی مرکز تحقیقات دهان و دندان، گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
  • Shabnam Naeimi شبنم نعیمی مرکز تحقیقات دهان و دندان، گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
  • Reza Rezai رضا رضایی دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: تعیین دقیق طول کارکرد، یکی از مهم‌ترین مراحل انجام درمان‌های ریشه می‌باشد که به صورت مستقیم در موفقیت درمان مؤثر است. وسایل و روش‌های گوناگونی برای تعیین طول کارکرد کانال ریشه معرفی شده‌اند که از این میان می‌توان به دستگاه‌های آپکس‌یاب الکترونیکی اشاره نمود. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه‌ای دقت سه آپکس لوکیتور الکترونیکی Woodpecker، Root zx و Coxo با طول واقعی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی از نوع آزمایشگاهی، تعداد 30 دندان تک کانال سانترال ماگزیلا که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، انتخاب شد و طول کارکرد هر دندان با سه آپکس لوکیتور الکترونیکی Root zx، Woodpecker و Coxo اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری‌های الکترونیکی، طبق دستور شرکت سازنده، با استفاده از k فایل 15 و بعد از شستشو با هیپوکلریت 6 درصد و نرمال‌سالین 0/9 درصد، در محدوده‌ی 0/5 ± و 1 ± میلی‌متری و منطبق بر تنگه‌ی اپیکالی، انجام پذیرفت. طول کارکرد حقیقی با سایش 4 میلی‌متر انتهای ریشه و اندازه‌گیری فاصله‌ی بین نقطه‌ی مرجع کرونالی تا تنگه‌ی اپیکالی در زیر میکروسکوپ محاسبه گردید و سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر و فیشر با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16، بررسی گردید و سطح معنی‌داری (p value < 0/05) در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در محدوده‌ی 0/5 ± میلی‌متر و 1 ± میلی‌متر، دقت آپکس لوکیتورهای Root zx برابر با 76/7 درصد و 100 درصد، Woodpecker برابر با 90 درصد و 100 درصد و Coxo برابر با 93/3 درصد و 100 درصد می‌باشد. تفاوت معنی‌داری بین اندازه‌گیری‌های Root zx، Woodpecker و Coxo با طول کارکرد حقیقی مشاهده نشد (p value = 0/738، 0/687، 0/090).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه‌ی حاضر، هیچ کدام از سه آپکس لوکیتور مورد آزمایش، دقت 100 درصد را در موارد منطبق بر تنگه‌ی اپیکالی گزارش نکردند. اختلاف اندازه‌ی طول کارکرد به دست آمده توسط سه آپکس لوکیتور با طول واقعی، تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.

 کلید واژه‌ها: آپکس لوکیتور الکترونیکی، طول کارکرد، تنگه‌ی اپیکالی

مراجع

1.Yazdizadeh M, Habibikia A, Mohagheghi SA, Basiri A, Abbasi S, Niroomand N, et al. Clinical Comparison of the accuracy of root canal length determination in permanent teeth by means of Root ZX electronic apex locator, tactile perception and conventional radiography. Jundishapur Sci Med J 2014; 13(2): 181-90. [In Persian].
2. Mandlik J, Shah N, Pawar K, Gupta P, Singh S, Shaik SA. An in vivo evaluation of different methods of working length determination. J Contemp Dent Pract 2013; 14(4): 644-8.
3. Raghu KN, Daniel JG, Razvi S, Vinaychandra R, Kini A, Nandakishore KJ In vivo evaluation of the accuracy of working length determination using an electronic apex locater IPEX (NSK) on vital uninfected teeth and teeth with radiographic evidence of periapical lesions. J Int Soc Prev Community Dent 2014; 4(Suppl 3): S204-8.
4. Sharma MC, Arora V. Determination of working length of root canal. Med J Armed Forces India 2010; 66(3): 231-4.
5.Yildirim C, Aktan AM, Karataslioglu E, Aksoy F, Isman O, Culha E. Performance of the working length determination using cone beam computed tomography, radiography and electronic apex locator, in comparisons to actual length. Iranian Journal of Radiology 2017; 14(1): e13468.
6.Taneja S, Kumar M, Sharma SS, Gogia H. Comparative Evaluation of Accuracy of Three Electronic Apex Locators in Different Simulated Clinical Conditions-An invitro Study. Ann Med Health Sci Res 2017;7(3): 190-4.
7. Tamse A, Kaffe I, Fishel D. Zygomatic arch interference with correct radiographic diagnosis in maxillary molar endodontics. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1980; 50(6): 563-6.
8.Lin S, Winocur-Arias O, Slutzky-Goldberg I. [Electronic Apex Locator as a dental instrument]. Refuat Hapeh Vehashinayim (1993) 2009; 26(2): 26-30, 46. [In Hebrew].
9.Fouad AF, Krell KV. An in vitro comparison of five root canal length measuring instruments. J Endod 1989; 15(12): 573-7.
10.Fouad AF, Krell KV, McKendry DJ, Koorbusch GF, Olson RA. A clinical evaluation of five electronic root canal length measuring instruments. J Endod 1990; 16(9): 446-9.
11.Mittal R, Singla MG, Sood A, Singla A. Comparative evaluation of working length determination by using conventional radiography, digital radiography and electronic apex locator. J Res Dent 2015; 3(3): 70-5.
12.Paredes L, Sebastián M. Eficacia de diferentes Localizadores Apicales de Quinta Generación en la obtención de la longitud de trabajo. Estudio In vitro: Quito: UCE; 2017.
13. Heo MS, Han DH, An BM, Huh KH, Yi WJ, Lee SS, et al. Effect of ambient light and bit depth of digital radiograph on observer performance in determination of endodontic file positioning. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105(2): 239-44.
14.Malueg LA, Wilcox LR, Johnson W. Examination of external apical root resorption with scanning electron microscopy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996; 82(1): 89-93.
15.Kim E, Marmo M, Lee CY, Oh NS, Kim IK. An in vivo comparison of working length determination by only root-ZX apex locator versus combining root-ZX apex locator with radiographs using a new impression technique. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105(4): e79-83.
16.Huang L. An experimental study of the principle of electronic root canal measurement. Journal of Endodontics 1987; 13(2): 60-4.
17.Krajczár K, Marada G, Gyulai G, Tóth V. Comparison of radiographic and electronical working length determination on palatal and mesio-buccal root canals of extracted upper molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 106(2): e90-3.
18.Cianconi L, Angotti V, Felici R, Conte G, Mancini M. Accuracy of three electronic apex locators compared with digital radiography: an ex vivo study. J Endod 2010; 36(12): 2003-7.
19.Mancini M, Felici R, Conte G, Costantini M, Cianconi L. Accuracy of three electronic apex locators in anterior and posterior teeth: an ex vivo study. J Endod 2011; 37(5): 684-7.
20.Real DG, Davidowicz H, Moura-Netto C, Zenkner Cde L, Pagliarin CM, Barletta FB, et al. Accuracy of working length determination using 3 electronic apex locators and direct digital radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 111(3): e44-9.
21.Vieyra JP, Acosta J, Mondaca JM. Comparison of working length determination with radiographs and two electronic apex locators. Int Endod J 2010; 43(1): 16-20.
22.Pascon EA, Marrelli M, Congi O, Ciancio R, Miceli F, Versiani MA. An ex vivo comparison of working length determination by 3 electronic apex locators. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108(3): e147-51.
23.Bernardes RA, Duarte MA, Vasconcelos BC, Moraes IG, Bernardineli N, Garcia RB, et al. Evaluation of precision of length determination with 3 electronic apex locators: Root ZX, Elements Diagnostic Unit and Apex Locator, and RomiAPEX D-30. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 104(4): e91-4.
24.Ebrahim AK, Wadachi R, Suda H. In vitro evaluation of the accuracy of five different electronic apex locators for determining the working length of endodontically retreated teeth. Aust Endod J 2007; 33(1): 7-12.
25.ElAyouti A, Kimionis I, Chu AL, Löst C. Determining the apical terminus of root‐end resected teeth using three modern apex locators: a comparative ex vivo study. Int Endod J 2005; 38(11): 827-33.
26.Dunlap CA, Remeikis NA, BeGole EA, Rauschenberger CR. An in vivo evaluation of an electronic apex locator that uses the ratio method in vital and necrotic canals. J Endod 1998; 24(1): 48-50.
27.Welk AR, Baumgartner JC, Marshall JG. An in vivo comparison of two frequency-based electronic apex locators. J Endod 2003; 29(8): 497-500.
چاپ شده
2019-05-21
استناد به مقاله
1.
زهرا ناهیدیZN, آرش ایزدیAI, شبنم نعیمیSN, رضا رضاییRR. ارزیابی دقت سه نوع اپکس یاب الکترونی با استفاده از سکشن های هیستولوژیک بعنوان گلد استاندارد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:218-25. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1523

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد