بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان

  • Ahmad Motaghi احمد متقی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Somayeh Bahrami سمیه بهرامی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فور‌یت‌های پزشکی، یکی از استرس‌زاترین شرایط در مطب دندان‌پزشکی است. اولین و مهم‌ترین قدم در کنترل اورژانس‌‌‌‌های پزشکی، توانایی ارائه‌ی اقدامات حیاتی پایه BLS (Basic life support) می‌باشد که نیازمند داشتن آگاهی‌، مهارت و تجهیزات می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت تجهیزات و داروهای اورژانس و توانایی استفاده از آنها توسط دندان‌پزشکان عمومی می‌باشد که در سه شهر استان اصفهان انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که با مراجعه به ۸۵ مطب دندان‌پزشک عمومی و با استفاده از پرسش‌نامه انجام شده است. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 تجزیه و تحلیل شد و نتایج به صورت میانگین برای داده‌های کمی و فراوانی جهت داده‌های کیفی نمایش داده شد‌ند. از آزمون تی‌مستقل با سطح معنی‌داری (0/05 > p value) نیز جهت بررسی روابط آماری استفاده شده است.

یافته‌ها: بر طبق نتایج این مطالعه، (39/7 درصد) از دندان‌پزشکان در طول یک سال گذشته، با حوادث اورژانس برخورد کرده بودند که شایع‌ترین مورد آن، سنکوپ وازوواگال گزارش شده بود. هیدروکورتیزون (35/6 درصد) و نیتروگلیسیرین (32/8 درصد)، بیش‌ترین داروهای اورژانس و کپسول اکسیژن (54/7 درصد)، فراوان‌ترین وسیله‌ی موجود در مطب‌ها بودند. آزمون تی‌مستقل، ارتباط آماری معنی‌داری را بین سابقه‌ی گذراندن دوره‌های آموزشی کنترل فوریت‌های اورژانس با تجهیزات کیت مطب را نشان داد (0/04=  p value).

نتیجه‌گیری: اغلب مطب‌های دندان‌پزشکی، کیت اورژانس ناقصی داشتند و بیشتر دندان‌پزشکان، مهارت کافی در خدمات اورژانسی نظیر تزریق وریدی یا زیر پوستی نداشتند. یافته‌های این مطالعه قویاً آموزش‌های مناسب عملی را هم برای دندان‌پزشکان و هم برای دانشجویان دندان‌پزشکی پیشنهاد می‌کند.

کلید واژه‌ها: اورژانس پزشکی، دارو، دندان‌پزشکان

مراجع

1. Al-Iryani GM, Ali FM, Alnami NH, Almashhur SK, Adawi MA, Tairy AA. Knowledge and preparedness of dental practitioners on management of medical emergencies in Jazan Province. Open Access Maced J Med Sci 2018; 6(2): 402-5.
2. Hashemipour M, Ataie Z, Orandi S. The knowledge and practice of dentists about medical emergency in private dental offices. J Dent Shiraz Univ Med Sci 2009; 10(3): 222-33.
3. Babaee N, Poorsattar Bejeh Mir A, Serajpoor H. Assessment of Babol′s dentist knowledge regarding medical emergencies in dental office in 2010. J Dent Med 2013; 26(4): 314-20. [In Persian].
4. Matsuura H. Analysis of systemic complications and deaths during dental treatment in Japan. Anesth Prog 1989; 36(4-5): 223-5.
5. Chapman PJ. Medical emergencies in dental practice and choice of emergency drugs and equipment: a survey of Australian dentists. Aust Dent J 1997; 42(2): 103-8.
6. Malamed SF. Medical emergencies in the dental office. 7th ed. St Louis: Elsevier Health Sciences; 2014.
7. Amirchaghmaghi M, Sarabadani J, Delavarian Z, Mirzaali A. Evaluation of knowledge among dental specialists about common medical emergencies in dental offices in Mashhad-Iran in 2009-2010. J Mashhad Dent Sch 2011; 34(4): 263-70. [In Persian].
8. Zamanzadeh M, Haddadi A, Moosazadeh M, Karimzadeh A, Ghorbani A. Assessment of senior students' and dentists' knowledge about medical emergencies in dental offices, Sari, Iran 2016. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27(154): 173-8. [In Persian].
9. Bayat M‚ Malkamian L‚ Baheri F. Evaluation of emergency equipment and drugs in Karaj urban dental clinics and the ability of dentists to use them. Majallah-I-Dandanpizishki 2005; 17(2): 105-10. [In Persian].
10. Nawab Azam A, Agha Aghili H, Firoozei M, Hassanzadeh A. Assessment of knowledge, performance, instruments and drugs used during medical emergencies in Yazd dental offices in 2014. J Isfahan Dent Sch 2014; 10(6): 477-489. [In Persian].
11. Haas DA. Preparing dental office staff members for emergencies: developing a basic action plan. J Am Dent Assoc 2010; 141(Suppl 1): 8S-13S.
12. Peskin RM, Siegelman LI. Emergency cardiac care. Moral, legal, and ethical considerations. Dent Clin North Am 1995; 39(3): 677-88.
13. ADA Council on Scientific Affairs. Office emergencies and emergency kits. J Am Dent Assoc 2002; 133(3): 364-5.
14. Malamed SF. Emergency medicine in pediatric dentistry: Preparation and management. J Calif Dent Assoc 2003; 31(10): 749-55.
15. Bavitz JB. Emergency management of hypoglycemia and hyperglycemia. Dent Clin North Am 1995; 39(3): 587-94.
16. Jafari M, Pishva SS, Sarrafan N. Evaluation of the knowledge and preparedness of general dentists about medical emergencies in Urmia in 2012. J Urmia Univ Med Sci 2013; 24(8): 639-46. [In Persian].
17. Farhad Mollashahi L, Honarmand M. Assessment of knowledge and attitude of general dental practitioners about medical emergencies in Zahedan-Iran. J Mashhad Dent Sch 2009; 32(4): 319-24. [In Persian].
18. Birang R, Kaviani N, Behnia M, Mirghaderi M. Isfahan dentists’ readiness for medical emergencies: their knowledge and access to necessary equipment’s. Iranian J Med Edu 2005; 5(2): 47-54. [In Persian].
19. Atherton GJ, McCaul JA, Williams SA. Medical emergencies in general dental practice in Great Britain Part 2: drugs and equipment possessed by GDPs and used in the management of emergencies. Br Dent J 1999; 186(3): 125-30.
20. Babaei M, Shiva A. The knowledge and practice of dentists about emergencies in dental offices. Proceedings of the 1st Conference on Hospital Emergency, Sari, Iran. Jun 25-27. p. 114. [In Persian].
چاپ شده
2019-08-13
استناد به مقاله
1.
احمد متقیAM, سمیه بهرامیSB. بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13آگوست2019 [ارجاع شده 12جولای2020];:227-36. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1527

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد