بررسی نقش پیش‌بین حساسيت اضطرابی، حساسيت پردازش حسی، سيستم‌های مغزی- رفتاری و ناگويی خلقی بر روی اضطراب دندان‌پزشكی

  • Somayeh Najjar Khodabakhsh سمیه نجار خدابخش گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Hajar Torkan هاجر ترکان گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Mehrdad Abdinian مهرداد عبدی‌نیان مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با عنایت به تأثیر بهداشت دهان و دندان در سلامت عمومی مردم و نظر به این که تسهیل مراجعه‌ی افراد به دندان‌پزشک موجب اصلاح و ارتقاء شاخص‌های این عرصه از تندرستی خواهد شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی متغیرهای حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش‌ حسی، سیستم‌های مغزی- رفتاری و ناگویی خلقی با اضطراب بیماران دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه‌ی تحلیلی با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس است و جامعه‌ی آماری آن 383 نفر از مردان و زنان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دندان‌پزشکی شهر اصفهان در سال 1397 بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های حساسیت اضطرابی، شخص با حساسیت بالا، مقیاس بازداری/ فعال‌سازی رفتاری، ناگویی خلقی و اضطراب دندان‌پزشکی بود. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد.

يافته‌ها: طبق نتایج، 28/4 درصد تغییرات اضطراب دندان‌پزشكي با حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی؛ 26/1 درصد تغییرات اضطراب دندان‌پزشكي با ابعاد (ترس از نگراني‌های بدني و ترس نداشتن کنترل شناختي) حساسیت اضطرابی و 17/3 درصد تغییرات این متغیر با ابعاد (سهولت تحريک، آستانه‌ی حسي پايين و حساسيت زيبايي‌شناختي) حساسیت پردازش حسی قابل تبیین است (0/05 > p value).

نتیجه‌گیری: از بین چهار متغیر پیش‌بین پژوهش، متغیر حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی با اضطراب دندان‌پزشکی ارتباط معنی‌دار داشتند و سیستم‌های مغزی- رفتاری، ارتباط معنی‌داری با اضطراب دندان‌پزشکی نداشت.

کلید واژه‌ها: اضطراب دندان‌پزشکی، حساسیت اضطرابی، حساسیت پردازش حسی، سیستم‌های مغزی- رفتاری،
ناگویی خلقی.

مراجع

1. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
2. Morowatisharifabad MA, Razavinia M, Haerian Ardakani A, Fallahzadeh H. Study of dental anxiety among patients referred to private offices in Mashhad. Tolooe Behdasht 2011; 11(2): 130-90. [In Persian].
3. Yusufi R, Piri F. Psychometric properties of dental anxiety inventory. J Mashhad Dent Univ 2016; 41(1): 69-78. [In Persian].
4. Basharat MA, Bahramizadeh H, Fati L, Hassanabadi HR. Psychodynamic relationship of primary compatible structures with comorbidity of anxiety and depression: the mediating role of cognitive beliefs and anxiety sensitivity. Journal of Achievements of Clinical Psychology 2015; 1(1): 1-24. [In Persian].
5. Roshani KH. Comparison of the effectiveness of integrated diagnostic intervention and cognitive-behavioral intervention on behavioral brain systems, anxiety sensitivity and positive and negative emotions in people with social anxiety symptoms. [Thesis]. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2016. [In Persian].
6. Heydari KH. Relationship between anxiety sensitivity, sensory processing sensitivity and behavioral brain systems with social anxiety. [Thesis]. Faculty of Literature and Human Sciences, Urmia University; 2016. [In Persian].
7. Afrasiyab N. Investigating the Relationship between Brain-Behavioral Systems and Sensory Processing Sensitivity with Alexithymia. [Thesis]. Faculty of Literature and Human Sciences Department of Educational Sciences, Urmia Universit; 2012. [In Persian].
8. Aron EN, Aron A. Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. J Pers Soc Psychol 1997; 73(2): 345-68.
9. Nazari MA, Lotfi S, Hosseinnasab D. Effect of mood induction and brain-behavioral systems on emotional information processing: signal detection theory-based analysis. Modern Psychological Research 2011; 5(20): 187-95. [In Persian].
10. Alizadeh A, Hasanzadeh L, Mahmood Aliloo M, Poursharifi H. Predict of worry based on behavioral activation and inhibition systems(BAS/BIS), cognitive emotion regulation and intolerance of uncertainty in students. Journal of Cognitive Psychology 2014; 2(3): 2-11. [In Persian].
11. Khani M, Dadashi M, Ghoreishi A. Comparison of brain/behavioral system activity, intolerance of uncertainty and cognitive avoidance among individuals with generalized anxiety disorder and normal subjects. J Zanjan Univ Med Sci 2017; 25(111): 67-81. [In Persian].
12. Moazen S, Azad Fallah P, Safi M. Comparison of behavioral brain system activity and perfectionism in coronary heart patients and hall persons. Journal of Behavioral Sciences 2009; 3(2): 113-9. [In Persian].
13. Taqavi M, Najafi M, Kianersi F, Aghayan S. Comparing of alexithymia, defensive styles and state-trait anxiety among patients with generalized anxiety disorder major depression disorder and normal individuals. Journal of Clinical Psychology 2013; 5(2): 67-76. [In Persian].
14. Luminet O, Rime B, Bagbay R, Tayler G. A multimodal investigation of emotional responding in alexithymia. Cognhthon and Emothon 2004; 18(6): 741-66.
15. Mehrabizadeh Honarmand M, Afshari A, Davoudi V. Investigation of personality traits, attachment styles, stressful events and gender as predictors of Alexithymia. Journal of Psychology 2010: 14(3): 319-34. [In Persian].
16. Reiss S, Peterson RA, Gursky DM, McNally RJ. Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the predication of fearfulness. Behav Res Ther 1986; 24(1): 1-8.
17. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology 1994; 67(2): 319-333.
18. Bagby RM, Parker JD, Taylor GJ. The twenty- item Toronto alexithymia scale: I item section and cross- validation of the factor structure. J Psychosom Res 1994; 38(1): 23-32.
19. Stouthard MEA, Mellenbergh GJ, Hoogstraten J. Assessment of dental anxiety. A facet approach. An International Journal 1993; 6(2): 89-105.
20. Floyd M, Garfield A, LaSota MT. Anxiety sensitivity and worry. Personality and Individual Differences 2005: 38(5): 1223-9.
21. Beirame M, Akbari E, Qasempour A, Azimi Z. An investigation of anxiety sensitivity, meta-worry and componennts of emotion regulation in student with and without social anxiety. Journal of Clinical Psychology Student 2012: 2(8): 43-69. [In Persian].
22. Smolewska KA, McCabe SB, Woody EZ. A psychometric evaluation of the Highly Sensitive Person Scale: The components of sensory-processing sensitivity and their relation to the BIS/BAS and “Big Five”. Personality and individual Difference 2006; 40(6): 1269-79.
23. Mahmodinegar Abdollahi M, Shahgholian M, Gohari S. Mediating role of positive and negative affection in the relationship between sensory processing styles and alexithymia. Journal of Social Cognition 2015; 4(1): 28-40. [In Persian].
24. Atri Fard M. Relationship between brain-behavioral activity and susceptibility to feelings of shame and sin. [Thesis]. Tabriz, Iran: Tabriz University; 2004. [In Persian].
25. Abdullahi Majarshin R. Supervisor: Bakhshy Poor A. The relationship between inhibition and activation systems with invisible memory bias in depressed people. [Thesis]. Tabriz, Iran: Tabriz University; 2006. [In Persian].
26. Besharat MA. Attachment styles and emotional insufficiency. Psychological Research 2009: 4(12): 63-80. [In Persian].
27. Isazadegan A, Fath Abadi J. The role of cognitive ordering strategies of excitement and general health in alexithymia. Developmental Psychology 2012; 31(8): 257-67. [In Persian].
28. Shahgholian M, Moradi AR, Kaffi S. A study of Alexithymia with emotional excitement and general health in students. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2007; 13(3): 148-238.
29. Deacon BJ, Abramowitz JS, Woods CM, Tolin DF. The Anxiety Sensitivity Index - Revised: psychometric properties and factor structure in two nonclinical samples. Behav Res Ther 2003; 41(12): 1427-49.
30. Richey JA, Schmidt NB, Hofmann SG, Timpano KR. Temporal and structural dynamics of anxiety sensitivity in predicting fearful responding to a 35% CO2 challenge. J Anxiety Disord 2010; 24(4): 423-32.
31. Barlow DH. Anxiety and its disorder: the nature and treatment of anxiety and panic. 2nd ed. New York, NY: Guilford Publications; 2002.
32. Dowden SL, Allen GJ. Relationships between anxiety sensitivity, hyperventilation, and emotional reactivity to displays of facial emotions. J Anxiety Disord 1997; 11(1): 63-75.
33. Meijer-Degen F, Lansen J. Alexithymia- A challenge to art therapy: The story of Rita. The Arts in Psychotherapy 2006: 33(3): 167-79.
34. Mahmoudi N. Supervisor: Abdollahi M.H. Sensory processing sensitivity, Brain-Behavioral systems activity with auspiciousness Mood: Regarding the role of positive and negative emotions. [Thesis]. Tehran, Iran: Kharazmi University; 2014. [In Persian].
35. Baker R, Thomas S, Thomas PW, Owens M. Development of emotional processing. J Psychosom Res 2007; 62(2): 167-78.
36. Golmohammadi K, Montshloo S, Tavana Z. The role of metacognitive beliefs and anxiety sensitivity in predicting social anxiety. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(136): 179-84. [In Persian].
37. Sadoughi Z, Agilar-Vafaei M, Rasoulzadeh Tabatabaei SK. Factor analysis of a person with high Sensory processing sensitivity: The relationship between sensory processing sensitivity components and depression and anxiety. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2008; 14(1): 85-9. [In Persian].
38. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: an enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. New York, NY: Oxford University Press; 2000.p. 365-7.
39. Corr PJ. Reinforcement sensitivity theory and personality. Neurosci Biobehav Rev 2004: 28(3): 317-32.
40. Bijttebier P, Beck I, Claes L, Vandereycken W. Gray's Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality–psychopathology associations. Clin Psychol Rev 2009: 29(5): 421-30.
41. Khanjani Z, Mohammadi F, Hashemi T, Bakhshipour A, Beryami M. The effect of behavioral brain systems and emotions on dimensional obsessive-compulsive signs. J Kermanshah Univ Med Sci 2014: 18(2): 91-80. [In Persian].
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
سمیه نجار خدابخشSNK, هاجر ترکانHT, مهرداد عبدی‌نیانMA. بررسی نقش پیش‌بین حساسيت اضطرابی، حساسيت پردازش حسی، سيستم‌های مغزی- رفتاری و ناگويی خلقی بر روی اضطراب دندان‌پزشكی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:392-05. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1530

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد