مقایسه‌ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان‌سازی شده و یونیورسال به عاج دندان‌های شیری

  • Nader Nasr نادر نصر گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Fatemeh Soheilipour فاطمه سهیلی‌پور مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Parvin Mirzakoucheki Boroujeni پروین میرزاکوچکی بروجنی گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Shahrzad Javadinejad شهرزاد جوادی‌نژاد گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: فراهم کردن استحکام باند مناسب برای مواد هم‌رنگ دندان، از موارد مهم برای ترمیم دندان‌های شیری است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی استحکام باند برشی باندینگ سلف اچ دو مرحله Clearfil SE bond، باندینگ سلف اچ یک مرحله‌ای Palfique bond با یک باندینگ یونیورسال G-Premio bond بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، جهت تهیه‌ی نمونه‌ها، 45 دندان کانین شیری کشیده شده‌ی سالم جمع‌آوری گردید و به صورت تصادفی، به سه گروه 15‌تایی تقسیم شدند. سطح باکال دندان‌ها با استفاده از دیسک سیلیکون کارباید 600 گریت، تراش خورد. با استفاده از میکروبراش ادهزیو، طبق دستور کارخانه زده شد و کامپوزیت رزین Z350XT, 3M, USA, Universal Restoration با استفاده از مولد پلاستیکی به قطر 2 میلی‌متر و طول 5/2 میلی‌متر قرار داده و کیور شد. در نهایت تست استحکام باند برشی با استفاده از دستگاه تست یونیورسال انجام گردید. آنالیز داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA و توکی در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 انجام شد (α = 0/05).

يافته‌ها: بالاترین میانگین استحکام باند برشی مربوط به G-Premio bond با میانگین 20/6 مگاپاسکال بود. در رتبه‌ی بعدی، Clearfil SE bond با میانگین 18/62 مگاپاسکال و Palfique bond با میانگین 14/64 کم‌ترین استحکام باند برشی را داشت. تفاوت معنی‌داری بین G-premio bond و Palfique bond (p value > 0/001) و SE bond و Palfique bond (p value = 0/01) وجود دارد، ولی بین G-premio bond و SE Bnd تفاوت معنی‌دار موجود نیست (p value = 0/29).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه استحکام باند لازم برای مقابله با انقباض پلیمریزاسیون 17 مگاپاسکال است، G-premio bond و Clearfil SE bond هر دو از استحکام کافی برای استفاده در دندان‌های شیری برخوردار هستند. Palfique bond، استحکام کم‌تری نسبت به دو باندینگ دیگر در دندان‌های شیری داشت. با توجه به مراحل تکنیکی کم‌تر G-Premio bond در حالت سلف اچ، استفاده از آن در ترمیم دندان‌های شیری منطقی به نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها: استحکام باند برشی، مواد باندینگ عاجی.

 

مراجع

1. Buonocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res 1955; 34(6): 849-53.
2. Anusavice KJ. Phillips' science of dental materials. 11th ed. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2003.
3. Pashley DH, Tay FR. Aggressiveness of contemporary self-etching adhesives. Part II: Etching effects on unground enamel. Dent Mater 2001; 17(5): 430-44.
4. Tay FR, Pashley DH. Aggressiveness of contemporary self-etching systems. I: Depth of penetration beyond dentin smear layers. Dent Mater 2001; 17(4): 296-308.
5. Chen C, Niu LN, Xie H, Zhang ZY, Zhou LQ, Jiao K, et al. Bonding of universal adhesives to dentine--Old wine in new bottles? J Dent 2015; 43(5): 525-36.
6. Marchesi G, Frassetto A, Mazzoni A, Apolonio F, Diolosà M, Cadenaro M, et al. Adhesive performance of a multi-mode adhesive system: 1-year in vitro study. J Dent 2014; 42(5): 603-12.
7. Wagner A, Wendler M, Petschelt A, Belli R, Lohbauer U. Bonding performance of universal adhesives in different etching modes. J Dent 2014; 42(7): 800-7.
8. Mena-Serrano A, Kose C, de Paula EA, Tay LY, Reis A, Loguercio AD, et al. A new universal simplified adhesive: 6-month clinical evaluation. J Esthet Restor Dent 2013; 25(1): 55-69.
9. Yoshida Y, Yoshihara K, Nagaoka N, Hayakawa S, Torii Y, Ogawa T, et al. Self-assembled Nano-layering at the Adhesive interface. J Dent Res 2012; 91(4): 376-81.
10. Yoshihara K, Yoshida Y, Hayakawa S, Nagaoka N, Kamenoue S, Okihara T, et al. Novel fluoro-carbon functional monomer for dental bonding. J Dent Res 2014; 93(2): 189-94.
11. Sai K, Shimamura Y, Takamizawa T, Tsujimoto A, Imai A, Endo H, et al. Influence of degradation conditions on dentin bonding durability of three universal adhesives. J Dent 2016; 54: 56-61.
12. McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent. 10th ed. St. Louis: Mosby; 2015. p. 181.
13. Powers J. Testing of dental materials. In: Sakaguchi RL, Powers J. editors. Craig's restorative dental materials. 13th ed. Michigan, MI: Elsevier; 2012. p. 84-104.
14. Mahalaxmi S. Materials used in dentistry. 1th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer; 2013. p. 38-40, 91-3.
15. Munksgaard EC, Irie M, Asmussen E. Dentin-polymer bond promoted by Gluma and various resins. J Dent Res 1985; 64(12): 1409-11.
16. Joseph P, Yadav C, Satheesh K, Rahna R. Comparative evaluation of the bonding efficacy of sixth, seventh and eight generation bonding agents: an in vitro study. Int Res J Pharm 2013; 4(9): 143-7.
17. Kamble SS, Kandasamy B, Thillaigovindan R, Goyal NK, Talukdar P, Seal M. In vitro comparative evaluation of tensile bond strength of 6(th), 7(th) and 8(th) generation dentin bonding agents. J Int Oral Health 2015; 7(5): 41-3.
18. Nair M, Paul J, Kumar S, Chakravarthy Y, Krishna V, Shivaprasad. Comparative evaluation of the bonding efficacy of sixth and seventh generation bonding agents: an in-vitro study. J Conserv Dent 2014; 17(1): 27-30.
19. Yaseen SM, Subba Reddy VV. Comparative evaluation of shear bond strength of two self-etching adhesives (sixth and seventh generation) on dentin of primary and permanent teeth: an in vitro study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2009; 27(1): 33-8.
20. Yoshihara K, Nagaoka N, Okihara T, Kuroboshi M, Hayakawa S, Maruo Y, et al. Functional monomer impurity affects adhesive performance. Dent Mater 2015; 31(12): 1493-501.
21. Tian FC, Wang XY, Huang Q, Niu LN, Mitchell J, Zhang ZY, et al. Effect of nanolayering of calcium salts of phosphoric acid ester monomers on the durability of resin-dentin bonds. Acta Biomater 2016; 38: 190-200.
22. Iwai H, Nishiyama N. Effect of calcium salt of functional monomer on bonding performance. J Dent Res 2012; 91(11): 1043-8.
23. Bradna P, Vrbova R, Dudek M, Roubickova A, Housova D. Comparison of bonding performance of self-etching and etch-and-rinse adhesives on human dentin using reliability analysis. J Adhes Dent 2008; 10(6):423-9.
24. Suyama Y, Lührs AK, de Munck J, Mine A, Poitevin A, Yamada T, et al. Potential smear layer interference with bonding of self-etching adhesives to dentin. J Adhes Dent 2013; 15(4): 317-24.
25. Tsujimoto A, Barkmeier WW, Takamizawa T, Watanabe H, Johnson WW, Latta MA, et al. Comparison between universal adhesives and two-step self-etch adhesives in terms of dentin bond fatigue durability in self-etch mode. Eur J Oral Sci 2017; 125(3): 215-222.
26. Uekusa S, Yamaguchi K, Miyazaki M, Tsubota K, Kurokawa H, Hosoya Y. Bonding efficacy of single step self-etch systems to sound primary and permanent tooth dentin. Oper Dent 2006; 31(5): 569-74.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
نادر نصرNN, فاطمه سهیلی‌پورFS, پروین میرزاکوچکی بروجنیPMB, شهرزاد جوادی‌نژادSJ. مقایسه‌ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان‌سازی شده و یونیورسال به عاج دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:416-23. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1541

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد