مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی

  • Kamran Amini کامران امینی گروه مهندسی مکانیک، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
  • Mohammad Khodaei محمد خدائی دانشکده ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی گلپایگان، اصفهان، ایران
  • Parinaz Mahdavian پریناز مهدویان دندان پزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آمالگام، یکی از رایج‌ترین مواد پر کننده‌ی عیوب دندانی می‌باشد که همچنان، به واسطه‌ی محتوی جیوه و خطرات ناشی از رهایش آن و مقاومت به خوردگی محدود در محیط بدن، استفاده‌ی کلینیکی آن مورد بحث محققین می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است با مقایسه‌ی چهار نوع آمالگام تجاری موجود (در ایران)، خواص مکانیکی، ریزساختاری و مقاومت به خوردگی آنها مقایسه شود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، تعداد 20 نمونه آمالگام از چهار نوع شرکت تجاری (Cinalux: Owzan Company, Iran Honghai Tech. China, ARDENT Amalgam, Sweden, و SDI (GS-80), Australia) موجود تهیه شد و سپس در آمالگاماتور با جیوه مخلوط شدند. سپس از هر برند، یک نمونه‌ی سخت شده به قطر و ارتفاع 6 میلی‌متر، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مورد ارزیابی ریزساختاری قرار گرفتند. همچنین توسط دستگاه آزمون فشار تک محوره، خواص مکانیکی 3 نمونه از هر برند آمالگام‌ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقاومت به خوردگی یک نمونه از هر برند، به روش پولاریزاسیون در محلول نمکی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای مقایسه‌ی دقیق داده‌های کمی، از تحلیل آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) با استفاده از نرم‌افزار Graph Pad prism 6 استفاده شد. اختلافات در مقادیر p value < 0/05، به صورت معنی‌دار اعلام شدند.

یافته‌ها: هر چند هر چهار نوع آمالگام مورد بررسی، عاری از فاز مضر گاما 2 بوده‌اند، اما به خاطر اختلاف در مورفولوژی فازها، مقاومت به خوردگی متفاوتی در محلول نمکی از خود نشان دادند. همچنین خواص مکانیکی آمالگام‌ها نیز به واسطه‌ی اختلاف در مورفولوژی فازها، متفاوت بوده است و هر چهار مورد، رفتار ترد و استحکام بالای 300 مگاپاسکال از خود نشان داده‌اند. به طور کلی، آمالگام نوع 2 (Honghai Tech. China) دارای برترین خواص نسبت به سایرین بوده است.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده، ریزساختار آمالگام پس از سخت شدن، تأثیر قابل توجهی بر استحکام و مقاومت به خوردگی آن داشت. همچنین همه‌ی آمالگام‌های مورد استفاده در این مطالعه، از فازهای یکسانی تشکیل شده بودند.

کلید واژه‌ها: آمالگام، خواص مکانیکی، ریزساختار، فاز

مراجع

1- Bjorklund G, Lindh U, Aaseth J, Chirumbolo S. Mercury in dental amalgams: A great concern for clinical toxicology in developing countries? Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2019; 51: 9–11.
2- Zardiackas LD, Bayne SC. Fatigue characterization of nine dental amalgams. Biomaterials 1985; 6(1): 49-54.
3- Anderson MH, McCoy RB. Dental amalgam. The state of the art and science. Denta Clin North Am 1993; 37(3): 419-31.
4- Acciari HA, Guastaldi AC, Brett CMA. Corrosion of dental amalgams: electrochemical study of Ag–Hg, Ag–Sn and Sn–Hg phases. Ag-Sn and Sn-Hg phases. Electrochimica Acta 2001; 46(24-25): 3887-93.
5- Guerra M, Ferreira C, Carvalho ML, Santos JP, Pessanha S. Distribution of toxic elements in teeth treated with amalgam using μ- energy dispersive X-ray fluorescence, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 2016; 122: 114-7.
6- Al-Saleh I, Al-Sedairi AA. Mercury (Hg) burden in children: The impact of dental amalgam. Sci Total Environ 2011; 409(16): 3003-15.
7- Mitchell M, Warren R, Bellinger D, Browne D. Is dental amalgam toxic to children of color? J Natl Med Assoc 2018; 110(4): 414-6.
8- Dodes JE. The amalgam controversy. An evidence-based analysis. J Am Dent Assoc 2001; 132(3): 348-56.
9- Brett CMA, Ioanitescu I, Trandafir F. Influence of the biological fluid on the corrosion of dental amalgam. Corrosion Science 2004; 46(11): 2803-16.
10- Khodaei M, Amini K, Mahdavian P. Fabrication and evaluation of amalgam/ nano hydroxyapatite composites for dental restoration. Materials Research Express 2018; 5(10): 105403.
11- Darvell BW. Development of strength in dental silver amalgam. Dent Mater 2012; 28(10): e207-17.
12- Chowdhury ND, Ghosh KS. Electrochemical behaviour of dental amalgam in natural, artificial saliva and in 0.90 wt.% NaCl solution. Corrosion Science 2018; 133: 217-30.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
کامران امینیKA, محمد خدائیMK, پریناز مهدویانPM. مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 8آگوست2020];:182-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1548

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد