بررسی فراوانی بیماری پمفیگویید و تظاهرات چشمی- مخاطی آن در بیماران مبتلا به ضایعات ایمونوبولوز مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و بیمارستان الزهرای اصفهان

  • Parviz Deyhimi پرویز دیهیمی استاد، مرکز تحقیقات دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Forooz Keshani فروز کشانی استادیار، مرکز تحقیقات دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Zahra Sedaghat Najafabadi زهرا صداقت نجف‌آبادی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reza Khalilian رضا خلیلیان فلوشیپ قرنیه، چشم پزشک، اصفهان، ایران
  • Elham Rahmanikhah الهام رحمانی‌خواه چشم پزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پمفیگویید سیکاتریکال، نوعی از بیماری‌های تاولی اتو ایمیون است. محدوده‌ای از تظاهرات چشمی می‌تواند در این بیماران اتفاق بیفتد. تشخیص زودهنگام آن می‌تواند در جلوگیری از عوارض چشمی، مؤثر باشد. این پژوهش به بررسی فراوانی بیماری پمفیگویید و تظاهرات مخاطی آن در بیماران مبتلا به ضایعات ایمونوبولوز مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان و بیمارستان الزهرا طی 8 سال (1387-1395) پرداخته است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، پرونده‌ی 73 بیمار ایمونوبولوز همراه با بیماری پمفیگویید موجود در آرشیو بخش آسیب‌شناسی دهان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان و بیمارستان الزهرا مطالعه گردید. اطلاعاتی از جمله سن و جنس استخراج شد و در خصوص محل درگیری ضایعات دهانی، پوستی و چشمی، درمان ضایعات و زمان بهبود، از آن‌ها سؤال گردید. تمامی اطلاعات مربوطه به صورت یک چک‌لیست تهیه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و روش‌های آمار توصیفی و آزمون ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت (0/05 > p value).

یافته‌ها: میانگین سنی در بیماران مبتلا، 64 سالگی و درگیری زنان، 2 برابر مردان بود. علائم چشمی در سنین زیر 60 سال و تظاهرات چشمی در افرادی که تظاهرات دهانی داشتند، حدود 4 برابر بیشتر از افراد بدون تظاهرات دهانی بود.

نتیجه‌گیری: فراوانی بیماری پمفیگویید، 18/814 درصد بود. فراوانی تظاهرات چشمی در این بیماران (12/3 درصد) احتساب شد که بیشتر موارد به صورت تاری دید (4/1 درصد) بود. ارتباط بین تظاهرات چشمی و دهانی، تظاهرات چشمی و پوستی و تظاهرات چشمی با سن و جنس، معنی‌‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها: بیماری‌های اتوایمیون، پمفیگویید بلوز، پمفیگویید غشاء مخاطی خوش‌خیم، پمفیگوس، تظاهرات چشمی

مراجع

1. Tan JC, Tat LT, Francis KB, Mendoza CG, Murrell DF, Coroneo MT. Prospective study of ocular manifestations of pemphigus and bullous pemphigoid identifies a high prevalence of dry eye syndrome. Cornea 2015; 34(4): 443-8.
2. Higgins GT, Allan RB, Hall R, Field EA, Kaye SB. Development of ocular disease in patients with mucous membrane pemphigoid involving the oral mucosa. Br J Ophthalmol 2006; 90(8): 964-7.
3. Marazza G, Pham HC, Schärer L, Pedrazzetti PP, Hunziker T, Trüeb RM, et al. Incidence of bullous pemphigoid and pemphigus in Switzerland: a 2‐year prospective study. Br J Dermatol 2009; 161(4): 861-8.
4. Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM, Chi AC. Oral and maxillofacial pathology. 4th. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2015 .p. 722.
5. Broussard KC, Leung TG, Moradi A, Thorne JE, Fine JD. Autoimmune bullous diseases with skin and eye involvement: cicatricial pemphigoid, pemphigus vulgaris, and pemphigus paraneoplastica. Clin Dermatol 2016; 34(2): 205-13.
6. Elder MJ, Dart JK, Collin R. Inferior retractor plication surgery for lower lid entropion with trichiasis in ocular cicatricial pemphigoid. Br J Ophthalmol 1995; 79(11): 1003-6.
7. Fernando SL, Myers P. Turning a blind eye: ocular mucous membrane pemphigoid. BMJ Case Rep 2009: 2009: 1584.
8. Daneshpazhooh M, Khorassani J, Balighi K, Ghandi N, Mahmoudi H, Tohidinik H, et al. Neurological diseases and bullous pemphigoid: A case–control study in Iranian patients. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2017; 83(2): 195-9.
9. Kershenovich R, Hodak E, Mimouni D. Diagnosis and classification of pemphigus and bullous pemphigoid. Autoimmun Rev 2014; 13(4-5): 477-81.
10. Daneshpazhooh M, Chams-Davatchi C, Payandemehr P, Nassiri S, Valikhani M, et al. Spectrum of autoimmune bullous diseases in Iran: a 10‐year review. Int J Dermatol 2012; 51(1): 35-41.
11. Bertram F, Bröcker EB, Zillikens D, Schmidt E. Prospective analysis of the incidence of autoimmune bullous disorders in Lower Franconia, Germany. J Dtsch Dermatol Ges 2009; 7(5): 434-40.
12. Esmaili N, Hallaji Z, Soori T, Davatchi C. Bullous pemphigoid in Iranian patients: a descriptive study on 122 cases. Acta Med Iran 2012; 50(5): 335-8.
13. Banihashemi M, Zabolinejad N, Vahabi S, Razavi HS. Survey of bullous pemphigoid disease in northern Iran. Int J Dermatol 2015; 54(11): 1246-9.
14. Schmidt E, Zillikens D. Pemphigoid diseases. Lancet 2013; 381(9863): 320-32.
15. Thorne JE, Anhalt GJ, Jabs DA. Mucous membrane pemphigoid and pseudopemphigoid. Ophthalmology 2004; 111(1): 45-52.
16. Ong HS, Setterfield JF, Minassian DC, Dart JK, Mucous Membrane Pemphigoid Study Group 2009-2014. Mucous membrane pemphigoid with ocular involvement: the clinical phenotype and its relationship to direct immunofluorescence findings. Ophthalmology 2018; 125(4): 496-504.
17. Szabó E, Palos M, Skalická P. [Ocular Cicatricial Pemphigoid - a Retrospective Study]. Cesk Slov Oftalmol 2016; 72(1): 283-92.
18. Goldich Y, Ziai S, Artornsombudh P, Avni-Zauberman N, Elbaz U, Rootman DS, et al. Characteristics of patients with ocular cicatricial pemphigoid referred to major tertiary hospital. Can J Ophthalmol 2015; 50(2): 137-42.
19. Langan S, Smeeth L, Hubbard R, Fleming K, Smith C, West J. Bullous pemphigoid and pemphigus vulgaris--incidence and mortality in the UK: population based cohort study. BMJ 2008; 337: a180.
چاپ شده
2020-03-14
استناد به مقاله
1.
پرویز دیهیمیPD, فروز کشانیFK, زهرا صداقت نجف‌آبادیZSN, رضا خلیلیانRK, الهام رحمانی‌خواهER. بررسی فراوانی بیماری پمفیگویید و تظاهرات چشمی- مخاطی آن در بیماران مبتلا به ضایعات ایمونوبولوز مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و بیمارستان الزهرای اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2020 [ارجاع شده 7آگوست2022];:45-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1549

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد