ارزیابی مقایسه‌ای حضور میوفیبروبلاست‌ها و ماست‌سل‌های استرومای همبندی در ادنتوژنیک کراتوسیست، ادنتوژنیک میگزوماو تومور ادنتوژنیک آدنوماتوئید

  • نکیسا ترابی‌نیا Nakisa Torabinia مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Neda Kargahi ندا کارگهی مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Razieh Goli راضیه گلی دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک، ضایعات مهم فکی می‌باشند. گاهی رفتار آنها متأثر از عوامل غیر اپی‌تلیالی است. میوفیبروبلاست‌ها، سلول‌های اختصاصی استروما هستند. ماست‌سل‌ها بر تمایز و فانکشن میوفیبروبلاست‌ها تأثیر می‌گذارند. با توجه به اهمیت استروما در پیشرفت تومورها، هدف این مطالعه‌، بررسی حضور ماست‌سل‌ها و میوفیبروبلاست‌ها و تأثیر آنها را بر ادنتوژنیک میگزوما (Odontogenic myxoma) OM، آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور (Adenomatoid odontogenic tumor) AOT و ادنتوژنیک کراتوسیست (Odontogenic keratocyst) OKC می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، ۱۰ بلوک ادنتوژنیک میگزوما، ۷ ادنتوژنیک کراتوسیست و 6 آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور، از آرشیو بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان با روش ایمونوهیستوشیمی با نشانگر αSMA (αSmooth Muscle Actin) و رنگ‌آمیزی هیستوشیمیایی تولوئیدین‌بلو، رنگ‌آمیزی شدند. میانگین تعداد میوفیبروبلاست‌ها و ماست‌سل‌ها، الگوی رنگ‌پذیری میوفیبروبلاست‌ها و شدت التهاب ضایعات بررسی شدند. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و با آزمون‌های آماری کروسکال والیس، من‌ویتنی و کای اسکوئر ارزیابی شدند (p value < 0/05).

یافته‌ها: درجه‌ی رنگ‌پذیری میوفیبروبلاست بین ضایعات، اختلاف معنی‌داری نداشت (p value = 0/55)، اما شدت التهاب، تفاوت معنی‌دار داشت (p value = 0/02). شدت التهاب در ادنتوژنیک کراتوسیست، به ‌طور معنی‌داری بیشتر از آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور (p value = 0/025) و ادنتوژنیک میگزوما (p value = 0/023) بود، اما بین آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور و ادنتوژنیک میگزوما، اختلاف معنی‌داری نبود (p value = 0/87). توزیع فراوانی الگو بین ضایعات، تفاوت معنی‌دار داشت (p value = 0/015). به‌طوری‌ که فراوانی الگوی کانونی (Focal) در ادنتوژنیک کراتوسیست، کم‌ترین بود. تعداد ماست‌سل‌های دست نخورده (Intact) (p value = 0/72)، دگرانوله (De granule) (p value = 0/69) و مجموع آن‌ها (p value = 0/75) بین ضایعات، اختلاف معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: تعداد ماست‌سل‌ها و میوفیبروبلاست‌ها بین ضایعات، اختلاف معنی‌داری نداشت، اما میوفیبروبلاست‌ها با درجه‌ی بالاتری در ادنتوژنیک میگزوما که تهاجم بیشتری دارد، بروز یافتند.

کلید واژه‌ها: ادنتوژنیک میگزوما، استرومای همبندی، ادنتوژنیک کراتوسیست، آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور، میوفیبروبلاست، ماست‌سل

مراجع

1. Pereira JDS, de Oliveira Nóbrega FJ, Vasconcelos RG, de Souza Martins Câmara AC, de Souza LB, Queiroz LMG. Myofibroblasts and mast cells: influences on biological behavior of odontogenic lesions. Ann Diagn Pathol 2018; 34: 66-71.
2. Sherlin HJ, Anuja N, Premkumar P, Ramani P. Immunohistochemical assessment of odontogenic tumors using smooth muscle actin--a short study. Indian Journal of Dental Advancements 2012; 4(3): 892-7.
3. de Assis Caldas Pereira F, Gurgel CAS, Ramos EAG, Vidal MTA, Pinheiro ALB, Jurisic V, et al. Distribution of mast cells in benign odontogenic tumors. Tumor Biology 2012; 33(2): 455-61.
4. Kouhsoltani M, Halimi M, Jabbari G. Immunohistochemical evaluation of myofibroblast density in odontogenic cysts and tumors. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2016; 10(1): 37-42.
5. Kouhsoltani M, Halimi M, Dibazar S. A positive correlation between immunohistochemical expression of CD31 and mast cell tryptase in odontogenic tumors. Pol J Pathol 2015; 66(2): 170-5.
6. Sivakumar G, Kavitha B, Saraswathi TR, Sivapathasundharam B. Odontogenic myxoma of maxilla. Indian J Dent Res 2008; 19(1): 62-5.
7. Moshiri S, Oda D, Worthington P, Myall R. Odontogenic myxoma: histochemical and ultrastructural study. J Oral Pathol Med 1992; 21(9): 401-3.
8. Mendes RA, Carvalho JF, van der Waal I. Characterization and management of the keratocystic odontogenic tumor in relation to its histopathological and biological features. Oral Oncol 2010; 46(4): 219-25.
9. LeiteTC, Meirelles V Jr,Rangel Janini ME. Odontogenic keratocystic tumor: A clinical and histopathologic retrospective study based on the new WHO classification. Int J Odontostomat 2011; 5(3): 227-34.
10. Bhargava D, Deshpande A, Pogrel MA. Keratocystic odontogenic tumour (KCOT)--a cyst to a tumour. Oral Maxillofac Surg 2012; 16(2): 163-70.
11. Handschel JG, Depprich RA, Zimmermann AC, Braunstein S, Kübler NR. Adenomatoid odontogenic tumor of the mandible: review of the literature and report of a rare case. Head Face Med 2005; 1: 3.
12. Philipsen HP, Reichart PA, Zhang KH, Nikai H, Yu QX. Adenomatoid odontogenic tumor: biologic profile based on 499 cases. J Oral Pathol Med 1991; 20(4): 149-58.
13. Rick GM. Adenomatoid odontogenic tumor. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2004; 16(3): 333-54.
14. Mashhadiabbas F, Atarbashi Moghadam S, Moshref M, Elahi M. Immunohistochemical detection and ultrastructure of myofibroblasts in the stroma of odontogenic cysts and ameloblastoma. Iran Red Crescent Med J 2010; 12(4): 453-7.
15. Vered M, Shohat I, Buchner A, Dayan D. Myofibroblasts in stroma of odontogenic cysts and tumors can contribute to variations in the biological behavior of lesions. Oral Oncol 2005; 41(10): 1028-33.
16. Martínez-Mata G, Mosqueda-Taylor A, Carlos-Bregni R, de Almeida OP, Contreras-Vidaurre E, Vargas PA, et al. Odontogenic myxoma: clinico-pathological, immunohistochemical and ultrastructural findings of a multicentric series. Oral Oncol 2008; 44(6): 601-7.
17. Santos PPA, Nonaka CFW, Freitas RA, Pereira Pinto L, Souza LB. Immunohistochemical analysis of myofibroblasts, TGF‐β1, and IFN‐γ in epithelial odontogenic lesions. J Oral Pathol Med 2017; 46(5): 365-70.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
Nakisa Torabiniaنت, ندا کارگهیNK, راضیه گلیRG. ارزیابی مقایسه‌ای حضور میوفیبروبلاست‌ها و ماست‌سل‌های استرومای همبندی در ادنتوژنیک کراتوسیست، ادنتوژنیک میگزوماو تومور ادنتوژنیک آدنوماتوئید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:148-55. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1550

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد