بررسی مصرف سیگار بر ارتفاع کرست استخوان اطراف ایمپلنت 7 سال بعد از بارگذاری فیکسچر ایمپلنت

  • Iman Mohammadi ایمان محمدی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Milad Etemadi میلاد اعتمادی مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Ehasn Hekmatian احسان حکمتیان گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Javad Pourentezari Zarch جواد پورانتظاری زارچ کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به رشد روزافزون مصرف سیگار و عوارض متعدد آن از جمله مشکلات دندانی و استخوانی و با توجه به اهمیت استخوان در بحث ایمپلنت دندانی به نظر می‌رسد که انجام پژوهش‌هایی با هدف یافتن میزان و مقدار عوارض سیگار در بحث ایمپلنت دندانی ضروری باشد. با توجه به آمار گوناگون گزارش شده، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سیگار بر تحلیل کرست استخوان اطراف ایمپلنت انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کوهورت گذشته‌نگر، اطلاعات بیماران دو گروه که یکی مصرف‌کننده‌ی سیگار بوده و دیگری سیگار مصرف نمی‌کردند، ثبت شد. از هر گروه 25 نفر به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. از بیماران تصاویر پانورامیک گرفته شد و سپس میزان تحلیل استخوان با توجه به گرافی پانورامیک اولیه به دست آمد. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری نظیر محاسبه‌ی درصد و همچنین آزمون تی‌ در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تحلیل آماری گردید (0/05  = α).

يافته‌ها: سن بیشتر افراد مورد مطالعه در این پژوهش، بین 40 تا 45 سال بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های آماری نشان داد که میانگین تغییرات کرست آلوئول در بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (0/443 = p value) و بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین تغییرات کرست آلوئول بین دو جنس نیز تفاوت معنی‌داری نداشت
(0/891 = p value)

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که میزان تحلیل ارتفاع کرست استخوان آلوئول در افراد سیگاری بیشتر از افراد
غیر سیگاری است، اما این اختلاف به لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

کلید واژه‌ها: تتحلیل استخوان، ایمپلنت دندانی، سیگار.

مراجع

1. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Brånemark PI. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral Surg 1981; 10(6): 387-416.
2. van Steenberghe D. A retrospective multicenter evaluation of the survival rate of osseointegrated fixtures supporting fixed partial prostheses in the treatment of partial edentulism. J Prosthet Dent 1989; 61(2): 217-23.
3. Kaur A, Kharbanda OP, Kapoor P, Kalyanasundaram D. A review of biomarkers in peri-miniscrew implant crevicular fluid (PMICF). Prog Orthod 2017; 18(1): 42.
4. Misch C. Rationale for dental implants. In: Misch CE. editor. Contemporary implant dentistry. 3rd ed. St Louis: Mosby; 2008. p. 3-21.
5. Khang Hong GD, Oh JH. Recent advances in dental implants. Maxillofac Plast Reconstr Surg 2017; 39(1): 33.
6. Tomar SL, Asma S. Smoking-attributable periodontitis in the United States: findings from NHANES III. National Health and Nutrition Examination Survey. J Periodontol 2000; 71(5): 743-51.
7. Bain CA. Implant installation in the smoking patient. Periodontol 2000 2003; 33: 185-93.
8. Geerts SO, Nys M, De MP, Charpentier J, Albert A, Legrand V, et al. System release of endotoxins induced by gentle mastication: association with periodontitis severity. J Periodontol 2002; 73(1): 73-8.
9. Romanos GF, Lakkos K, Nentwig GH. Is smoking a risk factor for implant long-term prognosis Clin Oral Impl Res 2004; 11: 1-2.
10. Strietzel FP, Reichart PA, Kale A, Kulkarni M, Wegner B, Küchler I. Smoking interferes with the prognosis of dental implant treatment: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2007; 34(6): 523-44.
11. Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Smoking and dental implants: a systematic review and meta-analysis. J Dent 2015; 43(5): 487-98.
12. Nitzan D, Mamlider A, Levin L, Schwartz-Arad D. Impact of smoking on marginal bone loss. Int J Oral Maxillofac Implants 2005; 20(4): 605-9.
13. Takamiya AS, Goiato MC, Gennari Filho H. Effect of smoking on the survival of dental implants. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2014; 158(4): 650-3.
14. Leow YH, Maibach HI. Cigarette smoking, cutaneous vasculature, and tissue oxygen. Clin Dermatol 1998; 16(5): 579-84.
15. .Rokn AR, Abedi F. Comparison of gingival health indices in smokers and nonsmokers with dental implants. Razi J Med Sci 2012; 19(98): 19-27. [In Persian].
16. Fransson C, Wennström J, Berglundh T. Clinical characteristics at implants with a history of progressive bone loss. Clin Oral Implants Res 2008; 19(2): 142-7.
17. Vervaeke S, Collaert B, Vandeweghe S, Cosyn J, Deschepper E, de Bruyn H. The effect of smoking on survival and bone loss of implants with a fluoride-modified surface: a 2-year retrospective analysis of 1106 implants placed in daily practice. Clin Oral Implants Res 2012; 23(6): 758-66.
18. Ketabi M, Mahabadi M. Effects of smoking on dental implant procedures. J Isfahan Dent Sch 2007; 3(3): 145-52. [In Persian].
چاپ شده
2019-08-14
استناد به مقاله
1.
ایمان محمدیIM, میلاد اعتمادیME, احسان حکمتیانEH, جواد پورانتظاری زارچJPZ. بررسی مصرف سیگار بر ارتفاع کرست استخوان اطراف ایمپلنت 7 سال بعد از بارگذاری فیکسچر ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:266-72. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1551

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد