بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان

  • Mojdeh Mehdizadeh مژده مهدی‌زاده مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ali Farhadipoor علی فرهادی پور دکترای حرفه‌ای، مرکز پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Amirhosein Habibollahi امیرحسین حبیب‌الهی دکتری تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تصویربرداری قبل از جراحی یا کشیدن مولر سوم مندیبل، از نظر بالینی در طرح درمان جراحی، کمک‌کننده است. در این مطالعه به بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی مولر سوم مندیبل پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، توسط یک فرد مشاهده‌گر، 20 کلینیک انتخاب شده به طور تصادفی، در شهر اصفهان مورد بازدید قرار گرفت. داده‌ها شامل داده‌های دندان‌پزشک، داده‌های بیماران و نوع تصویر‌برداری قبل از جراحی مولر سوم مندیبل، جمع‌آوری گردید. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی شد و با استفاده از آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 p value < 20 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در مجموع، تعداد 200 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که 103 نفر مرد و 97 نفر زن بودند. در 31 مورد (15/5 درصد) بدون تصویربرداری، اقدام به جراحی شده بودند. 6 مورد (3 درصد) تصویربرداری CBCT، 50 مورد (25 درصد) پانورامیک، 85 مورد (42/5 درصد) پری‌اپیکال و 28 مورد (14 درصد) پانورامیک- پری‌اپیکال قبل از جراحی مولر سوم مندیبل تهیه شده بود. 80 مورد (40 درصد) دندان‌ها به روش Coronectomy و 120 دندان (60 درصد) از طریق Full tooth removal مورد جراحی قرار گرفته بودند. از آنجایی که p value کمتر از 0/001 گزارش شد، مشخص گردید که رابطه‌ی معنی‌داری بین نوع تصویربرداری و جراحی وجود دارد.

نتیجه‌گیری: بیش‌‌ترین تصویربرداری که مورد استفاده قرار گرفت، پری‌اپیکال بود. در تمامی مواردی که تصویربرداری CBCT استفاده شده بود، نوع جراحی Coronectomy بود. همچنین در تصویربرداری همزمان پانورامیک- پری‌اپیکال نیز در تمامی موارد Coronectomy انجام گرفت.

کلیدواژه: رادیولوژی، مولر سوم، دندان‌پزشک

مراجع

1. Hellen-Halme K, Johansson PM, Hakansson J, Petersson A. Image quality of digital and film radiographs in applications sent to the Dental Insurance Office in Sweden for treatment approval. Swed Dent J 2004; 28(2): 77-84.
2. Matzen LH, Wenzel A. Efficacy of CBCT for assessment of impacted mandibular third molars: a review - based on a hierarchical model of evidence. Dentomaxillofac Radiol 2015; 44(1): 20140189.
3. Carmichael FA, McGowan DA. Incidence of nerve damage following third molar removal: a West of Scotland Oral Surgery Research Group study. Br J Oral Maxillofac Surg 1992; 30(2): 78-82.
4. Garg AK, Vicari A. Radiographic modalities for diagnosis and treatment planning in implant dentistry. Implant Soc 1995; 5(5): 7-11.
5. Carter JB, Stone JD, Clark RS, Mercer JE. Applications of cone-beam computed tomography in oral and maxillofacial surgery: an overview of published indications and clinical usage in United States academic centers and oral and maxillofacial surgery practices. J Oral Maxillofac Surg 2016; 74(4): 668-79.
6. Petersen LB, Olsen KR, Matzen LH, Vaeth M, Wenzel A. Economic and health implications of routine CBCT examination before surgical removal of the mandibular third molar in the Danish population. Dentomaxillofac Radiol 2015; 44(6): 20140406.
7. Truhlar RS, Morris HF, Ochi S. A review of panoramic radiography and its potential use in implant dentistry. Implant Dent 1993; 2(2): 122-30.
8. Singhal MK, Billing RK, Srivastava N, Khan Z. A 2D panoramic surgical stent imaging: Complete arch mandibular implant fixed prosthesis along with bar supported maxillary over denture. Contemp Clin Dent 2017; 8(2): 332-6.
9. Fava LR, Dummer PM. Periapical radiographic techniques during endodontic diagnosis and treatment. Int Endod J 1997; 30(4): 250-61.
10. Bhatnagar S, Krishnamurthy V, Pagare SS. Diagnostic efficacy of panoramic radiography in detection of osteoporosis in post-menopausal women with low bone mineral density. J Clin Imaging Sci 2013; 3: 23.
11. Su N, van Wijk A, Berkhout E, Sanderink G, de Lange J, Wang H, et al. Predictive value of panoramic radiography for injury of inferior alveolar nerve after mandibular third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 2017; 75(4): 663-79.
12. Kositbowornchai S, Densiri-aksorn W, Piumthanaroj P. Ability of two radiographic methods to identify the closeness between the mandibular third molar root and the inferior alveolar canal: a pilot study. Dentomaxillofac Radiol 2010; 39(2): 79-84.
13. Takeshita WM, Vessoni Iwaki LC, da Silva MC, Tonin RH. Evaluation of diagnostic accuracy of conventional and digital periapical radiography, panoramic radiography, and cone-beam computed tomography in the assessment of alveolar bone loss. Contemp Clin Dent 2014; 5(3): 318-23.
14. Mahdizadeh M, Fazaelipour M, Namdari A. Evaluation of dentists’ awareness of how to prescribe correct radiographs in Isfahan in 2010-2011. J Isfahan Dent Sch 2012; 7(5): 637-42. [In Persian].
15. Razavi SM, Siadat S, Mehdizadeh M, Movahedian B, Hasheminia D. Immunohistochemical study of correlation between histologic changes and radiologic features in pericoronal tissues of impacted wisdom teeth. J Isfahan Dent Sch 2012; 8(2):183-90. [In Persian].
16. Haghanifar S, Moudi E, Yaghoobi S, Bijani A, Ghasemi N. Evaluation of the anatomical relationship between the mandibular canal and roots of third molars using Cone-beam Computed Tomography (CBCT). J Babol Univ Med Sci 2016; 18(3): 7-13. [In Persian].
17. Matzen LH, Petersen LB, Wenzel A. Radiographic methods used before removal of mandibular third molars among randomly selected general dental clinics. Dentomaxillofac Radiol 2016; 45(4): 20150226.
18. Petersen LB, Vaeth M, Wenzel A. Neurosensoric disturbances after surgical removal of the mandibular third molar based on either panoramic imaging or cone beam CT scanning: A randomized controlled trial (RCT). Dentomaxillofac Radiol 2016; 45(2): 20150224.
19. Flygare L, Öhman A. Preoperative imaging procedures for lower wisdom teeth removal. Clin Oral Investig 2008; 12(4): 291-302.‏
20. Matzen LH, Schou S, Christensen J, Hintze H, Wenzel A. Audit of a 5-year radiographic protocol for assessment of mandibular third molars before surgical intervention. Dentomaxillofac Radiol 2014; 43(8): 20140172.
21. Petersen LB, Olsen KR, Christensen JA, Wenzel A. Image and surgery-related costs comparing cone beam CT and panoramic imaging before removal of impacted mandibular third molars. Dentomaxillofac Radiol 2014; 43(6): 20140001.
22. Sanmartí-Garcia G, Valmaseda-Castellón E, Gay-Escoda C. Does computed tomography prevent inferior alveolar nerve injuries caused by lower third molar removal? J Oral Maxillofac Surg 2012; 70(1): 5-11.
23. Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, Brooks SL, Howerton WB. Dosimetry of 3 CBCT devices for oral and maxillofacial radiology: CB Mercuray, NewTom 3G and i-CAT. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35(4): 219-26.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
مژده مهدی‌زادهMM, علی فرهادی پورAF, امیرحسین حبیب‌الهیAH. بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 10دسامبر2019];:164-72. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1556

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد