بررسی و مقایسه‌ی شیوع خطاهای درمان ریشه‌ی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی آموزش‌دیده با و بدون ماکت سر در دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

  • Seyed Hamid Rrazaviyan سید حمید رضویان مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Ariyan Heshmati آرین حشمتی کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: درمان ریشه، یکی از مهم‌ترین درمان‌ها جهت رسیدن به سلامت دهان و دندان می‌باشد و تا حدود زیادی، موفقیت درمان وابسته به خطاهای درمان ریشه است و با توجه به این‌که خطاهای درمان، تحت تأثیر نوع آموزش دندان‌پزشکان قرار دارد، هدف ما از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی شیوع خطاهای ایجاد شده در درمان‌های ریشه‌ی دانشجویان آموزش‌دیده با و بدون ماکت سر انسان در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بود.

مواد و روش‌ها:  ددر این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی (کوهورت تاریخی)، تعداد ۴۰۰ پرونده مربوط به دانشجویان ورودی ۸۹ که بدون هدفانتوم آموزش دیده بودند و تعداد ۴۰۰ پرونده مربوط به دانشجویان ورودی ۹۱ که با هدفانتوم آموزش دیده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. پرونده‌ها ابتدا توسط یک نفر از اعضای بخش پذیرش، کدگذاری شدند و سپس توسط دو محقق خطاهای درمان ریشه، طی مراحل تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، آماده‌سازی و پر کردن کانال‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. این خطاها به صورت دوسوکور جمع‌آوری شد و با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و با آزمون آماری کای‌اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. p value کمتر از 0/05، به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر درمان کانال ریشه‌ی انجام شده در بین دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 67/5 درصد موارد به طور مناسب و کافی بوده است و میزان شیوع کلی خطای درمان ریشه نیز در بین دانشجویان، برابر با 32/5 درصد بود. بیش‌ترین میزان فراوانی خطاهای درمان ریشه بین دانشجویان مربوط به خطای Overfill با 43/9 درصد و کم‌ترین خطای درمان ریشه بین دانشجویان، مربوط به خطای Furcal perforation با 0/37 درصد بود. میزان شیوع خطای درمان ریشه در بین دانشجویان ورودی ۸۹ برابر با 41/6 درصد و برای دانشجویان ورودی ۹۱ برابر با 23/4 درصد بود.

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که میزان شیوع خطاهای درمان ریشه در دانشجویانی که با استفاده از هدفانتوم آموزش دیده‌اند به طور معنی‌داری کمتر از دانشجویان آموزش دیده بدون هدفانتوم بود، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش دانشجویان دندان‌پزشکی با استفاده از ماکت سر، می‌تواند باعث کاهش خطاهای درمان ریشه بین دانشجویان شود.

کلید واژه‌ها: دانشجوی دندان‌پزشکی، اندودنتیکس، خطای پزشکی، درمان ریشه، آماده‌سازی ریشه، پر کردگی ریشه، مدل دندان‌پزشکی، آموزش دندان‌پزشکی

مراجع

1. Siqueira JF Jr. Aetiology of root canal treatment failure: why well-treated teeth can fail. Int Endod J 2001; 34(1): 1-10.
2. Er O, Sagsen B, Maden M, Cinar S, Kahraman Y. Radiographic technical quality of root fillings performed by dental students in Turkey. Int Endod J 2006; 39(11): 867-72.
3. Mozayeni MA, Asnaashari M, Modaresi SJ. Clinical and radiographic evaluation of procedural accidents and errors during root canal therapy. Iran Endod J 2006; 1(3): 97-100.
4. Eriksen HM, Kirkevang LL, Petersson K. Endodontic epidemiology and treatment outcome: general considerations. Endodontic Topics 2002; 2(1): 1-9.
5. Friedman S, Mor C. The success of endodontic therapy--healing and functionality. J Calif Dent Assoc 2004; 32(6): 493-503
6. Imura N, Pinheiro ET, Gomes BP, Zaia AA, Ferraz CC, Souza-Filho FJ. The outcome of endodontic treatment: a retrospective study of 2000 cases performed by a specialist. J Endod 2007; 33(11): 1278-82.
7. Sunay H, Tanalp J, Dikbas I, Bayirli G. C ross-sectional evaluation of the periapical status and quality of root canal treatment in a selected population of urban Turkish adults. Int Endod J 2007; 40(2): 139-45.
8. Jenkins SM, Hayes SJ, Dummer PM. A study of endodontic treatment carried out in dental practice within the UK. Int Endod J 2001; 34(1): 16-22.
9. Stewardson DA. Endodontics and new graduates: Part I, Practice vs training. Eur J Prosthodont Restor Dent 2002; 10(3): 131-7.
10. Barrieshi-Nusair KM, Al-Omari MA, Al-Hiyasat AS. Radiographic technical quality of root canal treatment performed by dental students at the Dental Teaching Center in Jordan. J Dent 2004; 32(4): 301-7.
11. Unal GC, Kececi AD, Kaya BU, Gurhan Tac A. Quality of root canal fillings performed by undergraduate dental students. Eur J Dent 2011; 5(3): 324-30.
12. Dadresanfar B, Mohammadzadeh Akhlaghi N, Vatanpour M, Atef Yekta H, Baradaran Mohajeri L. Technical quality of root canal treatment performed by undergraduate dental students. Iran Endod J 2008; 3(3): 73-8.
13. Cowpe J, Plasschaert A, Harzer W, Vinkka-Puhakka H, Walmsley AD. Profile and competences for the graduating European dentist–update 2009. Eur J Dent Educ 2010; 14(4): 193-202.
14. Qualtrough A. Undergraduate endodontic education: what are the challenges? Br Dent J 2014; 216(6): 361-4.
15. Ilgüy D, Ilgüy M, Fisekçioglu E, Ersan N, Tanalp J, Dölekoglu S. Assessment of root canal treatment outcomes performed by Turkish dental students: results after two years. J Dent Educ 2013; 77(4): 502-9.
16. Al-Fouzan KS. A survey of root canal treatment of molar teeth by general dental practitioners in private practice in Saudi Arabia. The Saudi Dental Journal 2010; 22(3): 113-7.
17. Elsayed RO, Abu-Bakr NH, Ibrahim YE. Quality of root canal treatment performed by undergraduate dental students at the University of Khartoum, Sudan. Aust Endod J 2011; 37(2): 56-60.
18. Lynch CD, Burke FM. Quality of root canal fillings performed by undergraduate dental students on single rooted teeth. Eur J Dent Educ 2006; 10(2): 67-72.
19. de Moor R, Hülsmann M, Kirkevang LL, Tanalp J, Whitworth J. Undergraduate curriculum guidelines for endodontology. Int Endod J 2013; 46(12): 1105-14.
20. Khabbaz MG, Protogerou E, Douka E. Radiographic quality of root fillings performed by undergraduate students. Int Endod J 2010; 43(6): 499-508.
21. Serrano CM, Wesselink PR, Vervoorn JM. [Real patients in virtual reality: the link between phantom heads and clinical dentistry]. Ned Tijdschr Tandheelkd 2018; 125(5): 263-7. [In Dutch].
22. Suebnukarn S, Hataidechadusadee R, Suwannasri N, Suprasert N, Rhienmora P, Haddawy P. Access cavity preparation training using haptic virtual reality and microcomputed tomography tooth models. Int Endod J 2011; 44(11): 983-9.
23. Waqas Y, Moiz Kh, Hasan M. Endodontic procedural errors: frequency, type of error, and the most frequently treated tooth. International Journal of Dentistry 2015; 6723914: 1-7.
24. European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int Endod J 2006; 39(12): 921-30.
25. Moradi S, Gharechahi M. Evaluation of canal deviation in endodontically treated teeth by Mashhad Dental Students from April 2012 till April 2013. J Mashhad Dent Sch 2014; 38(1): 53-60. [In Persian].
26. AlRahabi MK. Evaluation of complications of root canal treatment performed by undergraduate dental students. Libyan J Med 2017; 12(1): 1345582.
27. Vukadinov T, Blažić L, Kantardžić I, Lainović T. Technical quality of root fillings performed by undergraduate students: a radiographic study. ScientificWorldJournal. 2014; 751274.
28. Labaf H, Rezvani G, Shahab S, Asadian H, Mirzazadeh Monfared F. Retrospective evaluation of errors during root canal treatment by students of general and specialized courses using two types of radiographic systems. Majallah-I-Dandanpizishki 2014. 26(3): 199-207. [In Persian].
چاپ شده
2019-08-17
استناد به مقاله
1.
سید حمید رضویانSHR, آرین حشمتیAH. بررسی و مقایسه‌ی شیوع خطاهای درمان ریشه‌ی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی آموزش‌دیده با و بدون ماکت سر در دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:295-04. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1559

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد