ارتباط علایم اختلالات گیجگاهی- فکی با نوع، میزان مصرف و الگوی جویدن آدامس

  • Shima Torshizi شیما ترشیزی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: جویدن آدامس، از جمله عادات پارافانکشن دهانی به حساب می‌آید و از علل مرتبط با بروز اختلالات گیجگاهی- فکی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر نوع، میزان مصرف و الگوی جویدن آدامس بر شیوع علایم اختلالات گیجگاهی- فکی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 73 نفر در محدوده‌ی سنی 20 تا 30 سال که مصرف‌کننده‌ی آدامس بودند، با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و کدهای اخلاق، مورد بررسی قرار گرفتند. نوع آدامس، میزان مصرف و الگوی جویدن آن از طریق پرسش‌نامه و علایم اختلالات گیجگاهی- فکی از طریق معاینه، در هر فرد بررسی و ثبت شد. داده‌ها با استفاده از SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های کای‌اسکوئر، من‌ویتنی و فیشر با سطح معنی‌داری (0/05 ≥ p value) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

يافته‌ها: در این مطالعه، شایع‌ترین علامت اختلالات گیجگاهی- فکی، صدای مفصل (31/5 درصد) بود. محدودیت در حرکات فکی به طور معنی‌داری در خانم‌ها بیشتر از آقایان بود (0/018 = p value). نوع، سابقه‌ی مصرف و مدت زمان مصرف آدامس با هیچ یک از علایم اختلالات گیجگاهی- فکی رابطه‌ی معنی‌داری نداشتند. ارتباط معنی‌داری میان سرعت سیکل جویدن آدامس (0/04 = p value)، یکنواخت ماندن سیکل جوش (0/048 = p value) و زمان تغییر سیکل جوش (0/04 = p value) با بعضی از علایم اختلالات گیجگاهی- فکی دیده شد.

نتیجه‌گیری: علایم اختلالات گیجگاهی- فکی با نوع آدامس و میزان مصرف آن ارتباط معنی‌داری نداشت ولی با الگوی جویدن آدامس، سرعت سیکل جویدن آدامس، یکنواختی و زمان تغییر سیکل جوش، ارتباط معنی‌دار دیده شد.

کلید واژه‌ها: اختلالات گیجگاهی- فکی، عادت، آدامس، جویدن.

مراجع

1. Glick M. Burket's oral medicine. 12th ed. Shelton: PMPH-USA; 2015. p. 263-308.
2. Madani AS, Mehdizadeh M. Prevalence of etiologic factors in temporomandibular disorders in 100 patients examined in Mashhad dental school. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2004; 22(2): 292-310. [In Persian].
3. Dolatabadi MA, Kalantar Motamedi MH, Taheri Talesh K. A textbook for diagnosis and treatment of temporomandibular disorders for general dentists. Tehran, Iran: Shayan Nemudar Publications; 2003. p. 7, 21-3. [In Persian].
4. Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th ed. Missouri: Elsevier Mosby; 2013. p. 102-70.
5. Shirani AM, Maleki L. Relation of oral parafunction habits and signs and symptoms of temporomandibular disorders. J Isfahan Dent Sch 2007; 2(4): 34-9. [In Persian].
6. Hosseizadeh A, Movahedian B. Temporomandibular disorders. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 1997. p. 37-88. [In Persian].
7. Sari S, Sonmez H. Investigation of the relationship between oral parafunctions and temporomandibular joint dysfunction in Turkish children with mixed and permanent dentition. J Oral Rehabil 2002; 29(1): 108-12.
8. Gavish A, Halachmi M, Winocur E, Gazit E. Oral habits and their association with signs and symptoms of temporomandibular disorders in adolescent girls. J Oral Rehabil 2000; 27(1): 22-32.
9. Winocur E, Gavish A, Finkelshtein T, Halachmi M, Gazit E. Oral habits among adolescent girls and their association with symptoms of temporomandibular disorders. J Oral Rehabil 2001; 28(7): 624-9.
10. Farsi NM. Symptoms and signs of temporomandibular disorder and oral parafunctions among Saudi children. J Oral Rehabil 2003; 30(12): 1200-8.
11. Farella M, Bakke M, Michelotti A, Martin R. Effects of prolonged gum chewing on pain and fatigue in human jaw muscles. Eur J Oral Sci 2001; 109(2):81-5.
12. Cortese SG, Biondi AM. [Relationship between dysfunctions and parafunctional oral habits, and temporomandibular disorders in children and teenagers]. Arch Argent Pediatr 2009; 107(2): 134-8.
[In Spanish].
13. Shirani AM, Saberi F. Association between food regime and temporomandibular signs and symptoms in female students. Shiraz Uni Dent J 2009; 10(1): 66-72. [In Persian].
14. Akhter R, Morita M, Esaki M, Nakamura K, Kanehira T. Development of temporomandibular disorder symptoms: a 3-year cohort study of university students. J Oral Rehabil 2011; 38(6): 395-403.
15. Lasemi E, Navi F, Basir Shabestari S. Prevalence of temporomandibular disorders and its related Factors in Dental school of Azad University of Tehran in 2005. J Mashad Dent Sch 2008; 32(1): 59-64. [In Persian].
16. Miyake R, Ohkubo R, Takehara J, Morita M. Oral parafunctions and association with symptoms of temporomandibular disorders in Japanese university students. J Oral Rehabil 2004; 31(6): 518-23.
17. Agerberg G, Carlsson GE. Symptoms of functional disturbances of the masticatory system. A comparison of frequencies in a population sample and in a group of patients. Acta Odontol Scand 1975; 33(4): 183-90.
18. Chua EK, Tay DK, Tan BY, Yuen KW. A profile of patients with temporomandibular disorders in Singapore--a descriptive study. Ann Acad Med Singapore 1989; 18(6): 675-80.
19. Yassaei S, Toodezaeim MH, Kargar J. The association between some of parafunctional habits and signs of temporomandibular disorders in high school girls. J Mashad Dent Sch 2008; 32(3): 243-52. [In Persian].
20. Michelotti A, Cioffi I, Festa P, Scala G, Farella M. Oral parafunctions as risk factors for diagnostic TMD subgroups. J Oral Rehabil 2010; 37(3): 157-62.
21. Pedroni CR, de Oliveira AS, Guaratini MI. Prevalence study of signs and symptoms of temporomandibular disorders in university students. J Oral Rehabil 2003; 30(1): 283-9.
22. Solberg WK, Flint RT, Brantner JP. Tempromadibular pain and dysfunction: A clinical study of emotional and occlusal components. J Prosthet Dent 1972; 28(4): 412-22.
23. Green CS. The etiology of temporomandibular disorders: implications for treatment. J Orofac Pain 2001; 15(2): 93-105.
24. List T, Wahlund K, Larsson B. Psychosocial functioning and dental factors in adolescents with temporomandibular disorders: a case-control study. J Orofacial Pain 2001; 15(3): 218-27.
25. Kamisaka M, Yatani H, Kuboki T, Matsuka Y, Minakuchi H. Four-year longitudinal course of TMD symptoms in an adult population and the estimation of risk factors in relation to symptoms. J Orofac Pain 2000; 14(3): 224-32.
چاپ شده
2019-12-02
استناد به مقاله
1.
شیما ترشیزیST, امیر منصور شیرانیAMS. ارتباط علایم اختلالات گیجگاهی- فکی با نوع، میزان مصرف و الگوی جویدن آدامس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2019 [ارجاع شده 29مارس2020];:435-42. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1567

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد