اثر درمان ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان‌های پرمولر اول بالا بر ارتفاع عمودی صورت در بیماران Class II div I

  • Sakineh Shirali سکینه شیرعلی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران.
  • Mehdi Aragh Bidi Kashani مهدی عرق‌بیدی کاشانی گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: خارج ساختن دندان پرمولر اول و به تبع آن حرکت مزیالی دندان مولر، سبب حرکت Counter clockwise فک پایین و موجب کاهش ارتفاع صورت می‌گردد. از طرفی اکستروژن مولرها در طی درمان‌های ارتودنسی، باعث تغییر در ارتفاع عمودی صورت می‌شود. در نتیجه با حفظ موقعیت عمودی دندان‌های خلفی، می‌توان از تغییرات ارتفاع عمودی صورت جلوگیری کرد. این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات رخ داده در ارتفاع عمودی صورت در بیماران Class II div I درمان شده با کشیدن پرمولرهای اول ماگزیلا، طراحی شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 20 بیمار با متوسط سنی 17/8 سال از مطب خصوصی، جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند. نمونه‌ها دارای مال‌اکلوژن Class II div I و با رشد عمودی نرمال بودند. برای کاهش اثر رشد روی نتیجه‌ی مطالعه، بیماران به گونه‌ای انتخاب شدند که بیشتر از 15 سال داشته باشند. پرمولر اول بالا جهت درمان، در همه‌ی نمونه‌ها خارج شده بود. لترال سفالومتری‌های بیماران به صورت دیجیتال درآورده شد. تصاویر تهیه شده توسط نرم‌افزار View box 3.1.1 مورد آنالیز قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تحلیل شد. مقایسه‌ی هر یک از متغیرها، قبل و بعد از درمان، با استفاده از آزمون تی صورت گرفت (0/05 = p value).

يافته‌ها: در این مطالعه، متغیرهای اسکلتی، هیچ کدام از نظر آماری تغییر معنی‌دار پیدا نکردند. متغیرهای دندانی U1-FH، U1-NA، U1-NA (mm)، Overjet دچار کاهش معنی‌داری شدند (0/05 > p value). هیچ کدام از تغییرات متغیرهای مربوط به انسیزور‌های پایین، از نظر آماری معنی‌دار نبود. متغیرهای U6-Palatal P interincisal angle، U1- Palatal P افزایش معنی‌داری را نشان دادند.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، درمان بیماران Class II div I همراه با خارج کردن دو پرمولر اول بالا، باعث اکستروژن مولرها و کاهش پروتروژن انسیزورهای ماگزیلا می‌شود، ولی ارتفاع عمودی صورت تغییر نمی‌کند.

کلید واژه‌ها: ارتفاع عمودی، خارج ساختن دندان، مال‌اکلوژن Class II div I.

مراجع

1. Kocadereli I. The effect of first premolar extraction on vertical dimension. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 116(1): 41-5.
2. Gottlieb EL, Nelson AH, Vogels DS 3rd. 1996 JCO Study of Orthodontic Diagnosis and Treatment Procedures. Part 1. Results and trends. J Clin Orthod 1996; 30(11): 615-29.
3. Wyatt WE. Preventing adverse effects on the temporomandibular joint through orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1987; 91(6): 493-9.
4. Kim TK, Kim JT, Mah J, Yang WS, Baek SH. First or second premolar extraction effects on facial vertical dimension. Angle Orthod 2005; 75(2): 177-82.
5. Heravi F, Sahafian S. Facial vertical changes among patients treated by Edgewise orthodontic technique along with tooth extraction. J Dent Tehran Univ Med Sci 2004; 17(3): 56-63. [In Persian].
6. Aras A. Vertical changes following orthodontic extraction treatment in skeletal open bite subject. Eur J Orthod 2002; 24(4): 407-16.
7. Ahn JG, Schneider BJ. Cephalometric appraisal of post- treatment vertical change in adult orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 118(4): 378-84.
8. Al-Nimri KS. Vertical changes in class II division 1 malocclusion after premolar extractions. The Angle Orthodontics. Angle Orthod 2006; 76(1): 52-8.
9. Erdinc AE, Nanda RS, Dandajena TC. Profile changes of patients treated with and without premolar extractions. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132(3): 324-31.
10. Kumari M, Fida M. Vertical facial and dental arch dimensional changes in extraction vs. non-extraction orthodontic treatment. J Coll Physicians Surg Pak 2010; 20(1): 17-21.
11. Staggers JA. Vertical changes following first premolar extractions. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 105(1): 19-24.
12. Schudy FF. Vertical growth versus anteroposterior growth as related to functional and treatment. The Angle Orthodontist 1964; 34(2): 75-93.
13. Poulton DR. The influence of extraoral traction. Am J Orthod 1967; 53(1): 8-18.
14. Isaacson RJ, Zapfel RJ, Worms FW, Bevis RR, Speidel TM. Some effect of mandibular growth on the dental occlusion and profile. Angle Orthod 1977; 47(2): 97-106.
15. Ryan MJ, Shneider BJ, BeGole EA, Muhl ZF. Opening rotations of the mandible during and after treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 114(2): 142-9.
16. Burk M, Jacobson A. Vertical changes in high-angle Class II, division 1 patients treated with cervical or occipital pull headgear. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992; 102(6): 501-8.
17. Ciger S, Aksu M, Germeç D. Evaluation of posttreatment changes in Class II Division 1 patients after nonextraction orthodontic treatment: cephalometric and model analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127(2): 219-23.
18. Taner-Sarisoy L, Darendeliler N. The influence of extraction orthodontic treatment on craniofacial structure, Evaluation according to two different factors. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 115(5): 508-14.
19. Hagler BL, Lupini J, Johnston LE Jr. Long-term comparison of extraction and nonextraction alternatives in matched samples of African American patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 114(4): 393-403.
20. Beit P, Konstantonis D, Papagiannis A, Eliades T. Vertical skeletal changes after extraction and non-extraction treatment in matched class I patients identified by a discriminant analysis: cephalometric appraisal and Procrustes superimposition. Prog Orthod 2017; 18: 44.
21. Park S, Kudlick EM, Abrahamian A. Vertical dimensional changes of the lips in the North American black patient after four first-premolar extractions. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989; 96(2): 152-60.
22. Hayasaki SM, Castanha Henriques JF, Janson G, de Freitas MR. Influence of extraction and nonextraction orthodontic treatment in Japanese-Brazilians with class I and class II division 1 malocclusions. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005; 127(1): 30-6.
23. Cusimano C, McLaughlin RP, Zernik JH. Effects of first bicuspid extractions on facial height in high-angle cases. J Clin Orthod 1993; 27(11): 594-8.
24. Ramesh GC, Pradeep MC, Kumar GA, Girish KS, Suresh BS. Over-bite and vertical changes following first premolar extraction in high angle cases. J Contemp Dent Pract 2012; 13(6): 812-8.
25. Sivakumar A, Valiathan A. Cephalometric assessment of dentofacial vertical changes in Class I subjects treated with and without extraction. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133(6): 869-75.
چاپ شده
2019-08-14
استناد به مقاله
1.
سکینه شیرعلیSS, مهدی عرق‌بیدی کاشانیMABK. اثر درمان ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان‌های پرمولر اول بالا بر ارتفاع عمودی صورت در بیماران Class II div I. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:237-45. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1568

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد