بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان از تجویز آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه‌ی دندان در شهرستان گرگان

  • Ali Moafy علی معافی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
  • Amin Mohamad Bahalkeh امین محمد بهلکه مرکز تحقیقات دهان و دندان،گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
  • Ahmad Heidari احمد حیدری کارشناس ارشد آمار زیستی، واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت تجویز آنتی‌بیوتیک برای از بین بردن میکروارگانیسم‌های پالپ و پری‌اپیکال، هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان از تجویز آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه‌ی دندان در شهرستان گرگان بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تعداد 115 پرسش‌نامه که روایی و پایایی سؤالات آن مشخص گردیده بود، شامل اطلاعات فردی و چگونگی تجویز آنتی‌بیوتیک در موارد مختلف درمان اندودنتیک، در میان دندان‌پزشکان گرگان توزیع گردید و در نهایت تعداد 103 پرسش‌نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 16 و با آزمون کای‌اسکوئر صورت پذیرفت و سطح معنی‌داری (p value < 0/05) در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میزان آگاهی از تجویز آنتی‌بیوتیک در بیماران با پالپیت حاد (81/6 درصد)، آبسه‌ی اپیکالی حاد (56/3 درصد) و پریودنتیت اپیکالی مزمن (64/4 درصد) بود و هیچ یک از دندان‌پزشکان به تجویز همیشگی پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه اعتقاد نداشتند و 80/4 درصد از آنان، میزان 2 گرم آموکسی‌سیلین را به عنوان آنتی‌بیوتیک انتخابی در صورت انجام پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیک برگزیدند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، اگرچه آگاهی دندان‌پزشکان از تجویز آنتی‌بیوتیک، مطلوب ارزیابی شد ولی همچنان در مقایسه با اندیکاسیون‌های استاندارد برای تجویز آنتی‌بیوتیک، مقداری تمایل به استفاده‌ی بیش از اندازه وجود دارد که این امر افزایش سطح آگاهی و دانش دندان‌پزشکان در دوره‌های بازآموزی و برنامه‌های آموزشی را ضروری نشان می‌دهد.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشکان، آنتی‌بیوتیک، درمان ریشه

مراجع

1- Ciancio S, Reynard A, Zielezny M, Mather M. A survey of drug prescribing practices of dentists. N Y State Dent J 1989; 55(1): 29-31.
2- Dar-Odeh NS, Abu-Hammad OA, Al-Omiri MK, Khraisat AS, Shehabi AA. Antibiotic prescribing practices by dentists: a review. Ther Clin Risk Manag 2010; 6: 301-6.
3- Rodriguez-Núñez A, Cisneros-Cabello R, Velasco-Ortega E, Llamas-Carreras JM, Tórres-Lagares D, Segura-Egea JJ. Antibiotic use by members of the Spanish Endodontic Society. J Endod 2009; 35(9): 1198-203.
4- Epstein JB, Chong S, Le ND. A survey of antibiotic use in dentistry. J Am Dent Assoc 2001; 131(11): 1600-9.
5-Jaunay T, Sambrook P, Gross A. Antibiotic prescription practices by South Australian general dental practitioners. Aust Dent J 2000; 45(3): 179-86.
6- Weber JT, Courvalin P. An emptying quiver: antimicrobial drugs and resistance. Emerg Infect Dis 2005; 11(6): 791-3.
7- Yingling NM, Byrne BE, Hartwell GR. Antibiotic use by members of the American Association of Endodontists in the year 2000: report of a national survey. J Endod 2002; 28(5): 396-404.
8- Salako NO, Rotimi VO, Adib SM, Al-Mutawa S. Pattern of antibiotic prescription in the management of oral diseases among dentists in Kuwait. J Dent 2004; 32(7): 503-9.
9- Laupland KB, Church DL, Mucenski M, Sutherland LR, Davies HD. Population-based study of the epidemiology of and the risk factors for invasive Staphylococcus aureus infections. J Infect Dis 2003; 187(9): 1452-9.
10- Salako NO, Rotimi VO, Adib SM, Al-Mutawa S. Pattern of antibiotic prescription in the management of oral diseases among dentists in Kuwait. J Dent 2004; 32(7): 503-9.
11- Walton RE, Peterson L. Antibiotics in dentistry-a boon or a bane? Alliance for the prudent use of antibiotics (APUA). Newsletter 1997; 15: 1-5.
12-Lewis MA. Why we must reduce dental prescription of antibiotics: European Union Antibiotic Awareness Day. Br Dent J 2008; 205(10): 537-8.
13- Pallasch TJ. Global antibiotic resistance and its impact on the dental community. J Calif Dent Assoc 2000; 28(3): 215-33.
14- Poveda RR, Bagan JV, SanchisBielsa JM, Carbonell PE. Antibiotic use in dental practice. A review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(3): E186-E192.
15- Nabavizadeh MR, Sahebi S, Nadian I. Antibiotic prescription for endodontic treatment: general dentist knowledge + practice in Shiraz; Iran. Endod J 2011; 6(2): 54-9.
16- Palmer NO, Martin MV, Pealing R, Ireland RS, Roy K, Smith A, et al. Antibiotic prescribing knowledge of National Health Service general dental practitioners in England and Scotland. J Antimicrob Chemother 2001; 47(2): 233-7.
17- Tabrizizadeh M, Alidjani T. Antibiotic prescription among Yazd dental practitioners in the year of 2004. J Islamic Dent Assoc IRAN (JIDA) 2005; 17(5): 23-29. [In Persian].
18- Saatchi M, Arefi A, Navaei H. Thepattern of prescription of antibiotics in the treatment of root canal by general dentists in Isfahan, Iran. J Isfahan Dent Sch 8(5): 444-52. [In Persian]. 19- Mainjot A, D'Hoore W, Vanheusden A, van Nieuwenhuysen JP. Antibiotic prescribing in dental practice in Belgium. Int Endod J 2009; 42(12): 1112-7.
20- Whitten BH, Gardiner DL, Jeansonne BG, Lemon RR. Current trends in endodontic treatment: report of a national survey. J Am Dent Assoc 1996; 127(9): 1333-41.
21- Ogunbodede EO, Fatusi AO, Folayan MO, Olayiwola G. Retrospective survey of antibiotic prescription in dentistry. J Contemp Dent Pract 2005; 6(2): 64-71.

22- Ghaderi F, Oshagh M, Dehghani R, Hasanshahi R. Awareness of Iranian’s general dentists regarding the latest prophylaxis guideline for prevention of infective endocarditis. J Dent (Shiraz) 2013; 14(1): 6-12.
23- Jamshidi Sh, Shojaei S, Safari M, Mohammadi Kh. Evaluation of the knowledge of general dental practitioners about prophylactic prescription of antibiotics for bacterial endocarditis in Hamadan in 2011-2012. Avicenna J Dent Res 2012; 4(2): 100-13.
24- Ingle JI, Leif K, Bakland J, Baumgartner C. Ingle endodontics. 6th ed. Raleigh, NC: PMPH USA; 2008.
25- Azodo CC, Ojehanon PI. Antibiotics prescription in Nigerian dental healthcare services. Odontostomatol Trop 2014; 37(147): 34-42.
26- Hashemipour M, Kuraki MR. Antibiotic prophylaxis for bacterial endocarditis: A study of knowledge of guidelines among dentists participated in the 47th international congress of dentistry. J Dent Tehran Univ Med Sci 2008; 21: 210-8. [In Persian].
27- Wilson, Taubert KA, Gewitz M, Lockhart PB, Baddour LM, Levison M, et al. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. J Am Dent Assoc 2007; 138(6): 739-45, 747-60.
28- Thompson SA, Davies J, Allen M, Hunter ML, Oliver SJ, Bryant ST, et al. Cardiac risk factors for dental procedures: knowledge among dental practitioners in Wales. Br Dent J 2007; 203(10): E21.
چاپ شده
2020-03-17
استناد به مقاله
1.
علی معافیAM, امین محمد بهلکهAMB, احمد حیدریAH. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان از تجویز آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه‌ی دندان در شهرستان گرگان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17مارس2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2020];:79-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1572

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد