بررسی ارتباط سن بیولوژیکی استخراج شده از مراحل تکامل دندان ها و مهره های گردنی در بیماران 9 تا 14 ساله ی مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان وکلینیک های ویژه ی دانشگاه

  • Saied Sadeghian سعید صادقیان مرکز تحقیقات دندان پزشکی،گروه ارتودنسی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Farnaz Tajmir Riahi فرناز تاجمیرریاحی مرکز تحقیقات دندان پزشکی،گروه ارتودنسی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mitra Rezaei میترا رضایی دکترای حرفه ای،کمیته ی پژوهش های دانشجویی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطلوب‌ترین نتایج درمان ارتودنسی جهت اصلاح رشد، زمانی حاصل می‌شود که درمان در مرحله‌ی رشدی مطلوب آغاز شود. در این صورت، کم‌ترین عوارض بالقوه و ثبات درمان را به دنبال خواهد داشت. بسیاری از محققین نشان داده‌اند، سن تقویمی برای ارزیابی تکامل اسکلتی، قابل اعتماد نمی‌باشد. استفاده از یک شاخص قابل اعتماد برای شناسایی مراحل مختلف بلوغ اسکلتی، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین مراحل کلسیفیکاسیون دندان‌ها و بلوغ مهره‌های گردنی در کودکان 9 تا 14 ساله بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی، از رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری 200 بیمار 9 تا 14 سال مراجعه‌کننده به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان استفاده شد. در این مطالعه برای تعیین کلسیفیکاسیون دندان‌های کانین، پرمولر اول، پرمولر دوم و مولر دوم از روش دمیرجان و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی مراحل مختلف بلوغ اسکلتی، از روش بررسی بلوغ مهره‌های گردنی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 23 و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد (α = 0/05).

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد، در دختران بین کلسیفیکاسیون دندان کانین، پرمولر اول و دوم، مولر دوم دو سمت چپ و راست با مراحل مختلف بلوغ مهره‌های گردنی، رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (ضریب همبستگی اسپیرمن برای دندان کانین 0/5 :r، پرمولر اول 0/5 :r، پرمولر دوم 0/6 :r و مولر دوم 0/6 :r) (p value < 0/001).

ولی در پسران، فقط در دندان مولر دوم چپ 0/3 :r و دندان مولر دوم راست 26/0 :r و دندان کانین سمت چپ 3/0 :r رابطه معنی‌دار بود (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: ارتباط بین کلسیفیکاسیون دندان‌ها و بلوغ مهره‌های گردنی در دختران، معنی‌دار بود و در پسران در دندان مولر دوم و کانین چپ، معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها: مهره‌ی گردنی، رادیوگرافی پانورامیک، سن کرونولوژیک

مراجع

1. Behnam N. Evaluation of interrelationship between development of lower first premolar teeth root, s and maturation stages of cervical column vertebral of orthodontia patients in Ahvaz in 2013. [Thesis]. Ahvaz, Iran: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; 2015. [In Persian].
2. Emami Meibodi S, Pousti M, Fetrati A, Kharrazi Fard MJ. Assessment of the relation between clinical phases of dental eruption and skeletal maturity stages using cervical vertebrae method. J Mashhad Dent Sch 2012; 36(2): 95-104. [In Persian].
3. Kumar S, Singla A, Sharma R, Virdi MS, Anupam A, Mittal B. Skeletal maturation evaluation using mandibular second molar calcification stages. Angle Orthod 2011; 82(3): 501-6.
4. Coutinho S, Buschang PH, Miranda F. Relationships between mandibular canine calcification stages and skeletal maturity. AmJ Orthod Dentofacial Orthop 1993; 104(3): 262-8.
5. Sierra AM. Assessment of dental and skeletal maturity: a new approach. Angle Orthod 1987; 57(3): 194-208.
6. Başaran G, Özer T, Hamamcı N. Cervical vertebral and dental maturity in Turkish subjects. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 131(4): 447. e13-e20.
7. Krailassiri S, Anuwongnukroh N, Dechkunakorn S. Relationships between dental calcification stages and skeletal maturity indicators in Thai individuals. Angle Orthod 2002; 72(2): 155-66.
8. Demirjian A, Buschang PH, Tanguay R, Patterson DK. Interrelationships among measures of somatic, skeletal, dental, and sexual maturity. Am J Orthod 1985; 88(5): 433-8.
9. Chertkow S. Tooth mineralization as an indicator of the pubertal growth spurt. Ame J Orthod 1980; 77(1): 79-91.
10. Demirjian A, Goldstein H, Tanner JM. A new system of dental age assessment. Hum Biol 1973; 45(2): 211-27.
11. Baccetti T, Franchi L, de Lisa S, Giuntini V. Eruption of the maxillary canines in relation to skeletal maturity. Ame J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133(5): 748-51.
12. Różyło-Kalinowska I, Kolasa-Rączka A, Kalinowski P. Relationship between dental age according to Demirjian and cervical vertebrae maturity in Polish children. Eur J Orthod 2011; 33(1): 75-83.
13. Litsas G, Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou I, Karagiannis V. Dental calcification stages as determinants of the peak growth period. J Orofac Orthop 2016; 77(5): 341-9.
14. Uysal T, Sari Z, Ramoglu SI, Basciftci FA. Relationships between dental and skeletal maturity in Turkish subjects. Angle Orthod 2004; 74(5): 657-64.
15. Chen J, Hu H, Guo J, Liu Z, Liu R, Li F, et al. Correlation between dental maturity and cervical vertebral maturity. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 110(6): 777-83.
16. Monirifard M, Sichani AV, Sichani AV, Yaraghi N. Correlation of dental age and cervical vertebral maturation and chronological age in an Iranian population based on radiography. Int J Orthod Milwaukee 2017; 28(1): 23-29.
چاپ شده
2019-05-20
استناد به مقاله
1.
سعید صادقیانSS, فرناز تاجمیرریاحیFTR, میترا رضاییMR. بررسی ارتباط سن بیولوژیکی استخراج شده از مراحل تکامل دندان ها و مهره های گردنی در بیماران 9 تا 14 ساله ی مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان وکلینیک های ویژه ی دانشگاه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20می2019 [ارجاع شده 21ژانویه2020];:209-17. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1573

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد